Friday , December 2 2022

Saracia a re`nviat Consignatia

Un sucevean a speculat criza [i a `nviat afacerea de tip consigna]ie, lipsurile financiare ale oamenilor sus]in=nd acest tip de activitate care se dovede[te `n scurt timp profitabil\ N rafturile singurei consigna]ii din Suceava ad\postesc `n special antichit\]i, obiecte de artizanat, tablouri vechi, pickupuri, obiecte de uz casnic, l\zi de zestre, cafetiere, ma[ini de scris, obiecte pentru colec]ionari, argint\rii, electrocasnice, toate a[tept=ndu-[i nostalgicii s\ le achizi]ioneze
S\r\cia sucevenilor a readus `n aten]ia acestora magazinele de tip consigna]ie, constr=n[i de nevoile cotidiene, zeci de oameni aduc=ndu-[i aici lunar c=te un obiect pe care sper\ sa `l v=nd\ pentru a-[i suplimenta veniturile. Consigna]ia a r\mas `ntip\rit\ `n memoria multora drept o r\m\[i]\ a perioadei comuniste, magazinele de acest tip aduc=nd bani frumo[i celor ce le patronau `n acele vremuri, asta p=n\ ce activitatea privat\ a `nceput s\ prolifereze [i s\ apar\ lan]uri de magazine cu produse de toate genurile.
Aceast\ idee de afacere i-a venit unui sucevean, care a speculat criza [i faptul c\ oamenii, sili]i de nevoi [i prea s\rmani pentru a-[i mai p\stra obiecte de valoare `n casele lor, opteaz\ s\ le v=nd\ `n speran]a unui c=[tig. De mai pu]in de dou\ luni, `n cartierul Burdujeni a ap\rut consigna]ia ‘Kilipir’, administratorul sus]in=nd c\ ideea func]ioneaz\ bine chiar [i dup\ 20 de ani.
“Travers\m vremuri dificile, iar oamenii au `n cas\ tot felul de lucruri pe care fie nu le mai folosesc, fie nu mai [tiu ce s\ fac\ cu ele. Dup\ evaluarea unui obiect primit, se stabile[te pre]ul, dup\ care se `ncheie un contract pe o perioad\ de 60 de zile. Plata c\tre deponent se face o dat\ cu v=nzarea obiectului. Comisionul nostru este de 30%, procent ce este inclus `n pre]ul final de v=nzare. Afacerea era foarte b\noas\ mai ales `n anii ’90 c=nd se aducea marf\ din Turcia, marf\ care era ulterior adus\ `n consigna]ie, dat fiind faptul c\ magazinele specializate nu existau”, a explicat Ovidiu Precup, cel care a deschis dup\ mul]i ani, o consigna]ie la Suceava.
Consigna]ia din Burdujeni este mai cur=nd un ad\post pentru obiecte ce nu sunt tocmai `n spiritul vremurilor prezente. Modest `n `nf\]i[are [i f\r\ vitrine care s\-]i fure ochii, rafturile consigna]iei depoziteaz\ antichit\]i, obiecte de artizanat, tablouri vechi, pickupuri, obiecte de uz casnic, l\zi de zestre, cafetiere, ma[ini de scris, obiecte pentru colec]ionari, argint\rii, electrocasnice, toate a[tept=ndu-[i nostalgicii s\ le achizi]ioneze. Printre variatele lucruri, rafturile consigna]iei mai ad\postesc [i obiecte ceva mai “speciale”, precum biciclete, o ma[in\ de cusut sau un patu] de copil, obiecte cu care clien]ii s-au prezentat la ghi[eul consigna]iei `n speran]a de a c\p\ta ceva bani `n plus. Se pare c\ pentru aceste obiecte exist\ `nc\ cerere, prin urmare afacerea de consigna]ie `nc\ renteaz\.
N s\r\cia sucevenilor sus]ine acest tip de afacere care se dovede[te `n scurt timp profitabil\
“Cei care v=nd [i cei care cumpar\ sunt `n general mai `n v=rst\. Ei vin la noi [i `ncep s\-[i povesteasc\ amintirile ce-i leag\ de obiectul pe care doresc s\-l lase, se despart cu greu de aceste bunuri ale lor de care sunt foarte ata[a]i”, a mai explicat administratorul consigna]iei.
Chiar dac\ afacerea de acest tip implic\ un risc financiar crescut, administratorul acesteia crede c\ este totu[i rentabil [i nu regret\ afacerea `nceput\. ”~nc\ nu se poate vorbi de profit, dat fiind faptul c\ suntem abia la `nceput, dar oamenii vin, sunt interesa]i. ~n condi]iile actuale se apeleaz\ tot mai mult la astfel de solu]ii iar obiectele date spre v=nzare sunt la jum\tate de pre] sau chiar mai jos dec=t pre]ul lor de pe pia]\”, a mai declarat Precup. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Femeie de 28 de ani prinsă în toiul nopții la volan fără permis

În noaptea de miercuri spre joi, la orele 01:50, pe drumul județean 178 de pe …