Monday , December 4 2023

Sansa imensa de salvare pentru Aeroportul de la Salcea

N “~n noiembrie vine Comisia pentru Evaluarea Schengen pentru a-l autoriza [i am preg\tit organigrama a[a cum au cerut-o ei”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava,  Gheorghe Flutur n organigrama aeroportului s-a extins astfel cu 14 posturi, iar Gheroghe Fluturi a declarat c\ a purtat discu]ii despre atragerea sumei de dou\ milioane de euro, necesar\ pentru realizarea balizajului la aeroport

Aeroportul “{tefan cel Mare” Suceava este foarte aproape de a avea acces `n spa]iul Schengen. Au `nceput demersurile pentru ca aeroportul “{tefan cel Mare” Suceava s\ poat\ `ndeplini condi]iile impuse de regulamentul european privind accesul `n spa]iul Schengen. “~n noiembrie vine Comisia pentru Evaluarea Schengen pentru a-l autoriza [i am preg\tit organigrama a[a cum au cerut-o ei”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava Gheorghe Flutur. ~n acela[i timp, [eful administra]iei jude]ene a spus c\ r\spunsul Comisiei pentru Evaluarea Schengen ar putea fi primit, cel mai probabil, prin luna ianuarie 2011 [i se declar\  entuziasmat `n pivin]a autoriz\rii aeroportului “autorizarea Schengen este extrem de important\ pentru noi”, a opinat pre[edintele CJ Suceava. Gheorghe Flutur a spus c\ a cerut dou\ milioane de euro [i pentru realizarea balizajului la aeroportul “{tefan cel Mare” Suceava. ~n [edin]a ordinar\ ce a avut loc la CJ Suceava, `n data de 29 octombrie 2010, s-a propus spre aprobare num\rul de personal, organigrama [i statul de func]ii pentru aceast\ regie autonom\ de interes jude]ean. Astfel, s-a hot\r=t ca num\rul total de locuri s\ se suplimenteze cu 14 posturi, din care 2 func]ii de conducere [i 12 de execu]ie. Totodat\, este necesar\ modificarea structurii Regiei Autonome Aeroportul “{tefan cel Mare” Suceava, pentru a corespunde normelor aeroportuare civile na]ionale [i interna]ionale, astfel `nc=t compartimentele s\ fie func]ionale pentru a asigura permanen]a [i personalul s\ corespund\ obiectului de activitate “servicii aeroportuare”. Aceasta este o cerin]\ definitorie `n vederea certific\rii regiei ca aeroport  deschis traficului aerian interna]ional. Acest\ tem\ dezb\tut\ la [edin]a ordinar\ de la CJ Suceava este propus\ pentru a intra `n vigoare `ncep=nd cu data de 1 noiembrie 2010, cu `ncadrarea `n prevederile bugetare aprobate. {eful administra]iei jude]ene se ab]ine s\ mai detalieze [i alte proiecte privind modernizarea aeroportului “{tefan cel Mare” Suceava: “Deocamdat\ nu vreau s\ spun nimic despre aeroport, suntem `n tratative pe parteneriat public privat pe mai multe fronturi”, a declarat pre[edintele CJ Suceava. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Conferința ”Drogul, calea spre infern”, în Suceava și Rădăuți

Baroul Suceava, în parteneriat cu Instituția Prefectului județului Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava, continuă …