Saturday , October 8 2022

Sansa imensa de salvare pentru Aeroportul de la Salcea

N “~n noiembrie vine Comisia pentru Evaluarea Schengen pentru a-l autoriza [i am preg\tit organigrama a[a cum au cerut-o ei”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava,  Gheorghe Flutur n organigrama aeroportului s-a extins astfel cu 14 posturi, iar Gheroghe Fluturi a declarat c\ a purtat discu]ii despre atragerea sumei de dou\ milioane de euro, necesar\ pentru realizarea balizajului la aeroport

Aeroportul “{tefan cel Mare” Suceava este foarte aproape de a avea acces `n spa]iul Schengen. Au `nceput demersurile pentru ca aeroportul “{tefan cel Mare” Suceava s\ poat\ `ndeplini condi]iile impuse de regulamentul european privind accesul `n spa]iul Schengen. “~n noiembrie vine Comisia pentru Evaluarea Schengen pentru a-l autoriza [i am preg\tit organigrama a[a cum au cerut-o ei”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava Gheorghe Flutur. ~n acela[i timp, [eful administra]iei jude]ene a spus c\ r\spunsul Comisiei pentru Evaluarea Schengen ar putea fi primit, cel mai probabil, prin luna ianuarie 2011 [i se declar\  entuziasmat `n pivin]a autoriz\rii aeroportului “autorizarea Schengen este extrem de important\ pentru noi”, a opinat pre[edintele CJ Suceava. Gheorghe Flutur a spus c\ a cerut dou\ milioane de euro [i pentru realizarea balizajului la aeroportul “{tefan cel Mare” Suceava. ~n [edin]a ordinar\ ce a avut loc la CJ Suceava, `n data de 29 octombrie 2010, s-a propus spre aprobare num\rul de personal, organigrama [i statul de func]ii pentru aceast\ regie autonom\ de interes jude]ean. Astfel, s-a hot\r=t ca num\rul total de locuri s\ se suplimenteze cu 14 posturi, din care 2 func]ii de conducere [i 12 de execu]ie. Totodat\, este necesar\ modificarea structurii Regiei Autonome Aeroportul “{tefan cel Mare” Suceava, pentru a corespunde normelor aeroportuare civile na]ionale [i interna]ionale, astfel `nc=t compartimentele s\ fie func]ionale pentru a asigura permanen]a [i personalul s\ corespund\ obiectului de activitate “servicii aeroportuare”. Aceasta este o cerin]\ definitorie `n vederea certific\rii regiei ca aeroport  deschis traficului aerian interna]ional. Acest\ tem\ dezb\tut\ la [edin]a ordinar\ de la CJ Suceava este propus\ pentru a intra `n vigoare `ncep=nd cu data de 1 noiembrie 2010, cu `ncadrarea `n prevederile bugetare aprobate. {eful administra]iei jude]ene se ab]ine s\ mai detalieze [i alte proiecte privind modernizarea aeroportului “{tefan cel Mare” Suceava: “Deocamdat\ nu vreau s\ spun nimic despre aeroport, suntem `n tratative pe parteneriat public privat pe mai multe fronturi”, a declarat pre[edintele CJ Suceava. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Școala Gimnazială Berchișești, câștigătoarea concursului de proiecte de voluntariat și implicare comunitară derulate în școlile din județ

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat, miercuri, 5 octombrie, de Ziua Educației, Forumul proiectelor din cadrul …