Saturday , April 13 2024

Sanatatea sucevenilor, amenintata de exodul asistentelor medicale

.
N `n sistemul sanitar sucevean, p=n\ `n momentul de fa]\, “amenin]area” cea mai mare vine din partea asistentelor medicale care [i-au exprimat `n num\r foarte mare inten]ia de a p\r\si Spitalul Jude]ean de Urgen]\ “Sf. Ioan cel Nou” n mai mult dec=t at=t, la Unitatea de Primire Urgen]e, cea mai solicitat\ sec]ie a Spitalului, lipsa personalului este comb\tut\ cu medici colaboratori, `n imposibilitatea de a angaja speciali[ti cu norm\ `ntreag\ n conform unor statistici ale Direc]iei de S\n\tate Public\ Suceava, doar 70% dintre prezent\rile la UPU Suceava sunt cazuri care necesit\ acordarea `ngrijirilor medicale `n regim de urgen]\
G=ndurile de plecare ale angaja]ilor din sistemul sanitar rom=nesc au prins contur `n ultima perioad\ iar multe dintre acestea s-au materializat prin depunerea cererilor pentru eliberarea certificatelor pentru exercitarea profesiei în afara ]\rii. Totu[i, ace[tia nu iau numai calea str\in\t\]ii, ci opteaz\ pentru posturi subcalificate `n ]ar\, `ns\ pl\tite mai bine. La Suceava, p=n\ `n momentul de fa]\, “amenin]area” cea mai mare vine din partea asistentelor medicale care [i-au exprimat `n num\r foarte mare inten]ia de a p\r\si Spitalul Jude]ean de Urgen]\ “Sf. Ioan cel Nou”.
“Sunt `n curs de plecare foarte multe asistente medicale, iar situa]ia poate deveni cu adev\rat dificil\ `n momentul `n care nu o s\ mai facem fa]\ cu personalul pe care `l avem. Totu[i, `n momentul `n care pleac\ de la Spital acestea au obliga]ia moral\ de a propune pe altcineva `n locul lor. Chiar dac\ spunem c\ sunt cinci-[ase asistente care inten]ioneaz\ s\ plece de pe o anumit\ sec]ie, vom [ti exact cum st\m abia c=nd acestea efectiv vor pleca. Nu toate pleac\ `n str\in\tate, pe acelea[i posturi pe care le ocup\ aici. Sunt asistente supracalificate care pleac\ pe posturi subcalificate dar pl\tite mai bine. Spre exemplu, o asistent\ cu experien]\ `n Urgen]e (Unitatea de Primire Urgen]e, n.red.) pleac\ s\ lucreze `ntr-un azil de b\tr=ni unde este mai bine pl\tit\. Nu putem da o cifr\ a asistentelor care vor pleca efectiv pentru c\ unele nu reu[esc s\ ob]in\ toate actele care le sunt necesare, altele nu primesc viza [i a[a mai departe. Mai ales acum, situa]ia nu e prea simpl\, pentru c\ nu-[i mai pot lua concediu f\r\ plat\ un an de zile, ci maxim o lun\ [i atunci pentru studii”, a declarat Tiberius Br\d\]an, purt\torul de cuv=nt al Spitalului Jude]ean Suceava.
Dac\ pân\ anul trecut mai to]i cei care plecau s\ lucreze în str\in\tate erau medici tineri, majoritatea reziden]i pân\ în 30 de ani, `ncep=nd din acest an [i medici cu experien]\ se g=ndesc serios s\ profeseze în afara ]\rii.
N la UPU Suceava, lipsa personalului este comb\tut\ cu medici colaboratori
Mai mult dec=t at=t, la Unitatea de Primire Urgen]e (UPU), cea mai solicitat\ sec]ie a Spitalului Jude]ean Suceava, lipsa personalului este comb\tut\ cu medici colaboratori, `n imposibilitatea de a angaja speciali[ti cu norm\ `ntreag\. ~n momentul de fa]\, un medic de familie, `n baza unui contract de colaborare, lucreaz\ `n linia a doua de gard\, ceea ce `nseamn\ o m=n\ de ajutor `ntins\ medicilor speciali[ti din cadrul UPU. Aceast\ metod\ se practic\ de mult, `ns\ pu]ini sunt cei care reu[esc s\ fac\ fa]\ situa]iei. “La UPU se fac g\rzi pentru c\ acestea sunt bugetate [i ne ajut\ mult la linia a doua de gard\, pentru c\ altfel nu am face fa]\. Avem acum un medic de familie `n linia a doua de gard\ care lucreaz\ la UPU ca [i colaborator [i ajut\ foarte mult mai ales c\ suntem at=t de aglomera]i. R\m=ne totu[i problema angaj\rilor cu norm\ `ntreag\”, a explicat Tiberius Br\d\]an.
~n lunile din vara acestui an s-a `nregistrat o cre[tere semnificativ\ a num\rului de prezent\ri la UPU, at=t din cauza caniculei, care a favorizat agravarea unor boli, c=t [i a numeroaselor accidente `n care sunt implica]i, `n special, stranierii. Zilnic, peste 200 de persoane trec pragul UPU, unele dintre acestea av=nd realmente o urgen]\ medical\, `ns\ multe dintre ele pot fi tratate de c\tre medicul de familie sau cel specialist. Astfel, schimb\rile din sistemul sanitar rom=nesc din acest an i-au f\cut pe suceveni s\ evite cozile de la cabinetele medicilor de familie sau ale celor speciali[ti [i s\ apeleze direct, [i gratuit, la serviciile UPU din cadrul Spitalului Jude]ean. Conform unor statistici ale Direc]iei de S\n\tate Public\ Suceava, doar 70% dintre prezent\rile la UPU Suceava sunt cazuri care necesit\ acordarea `ngrijirilor medicale `n regim de urgen]\. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …

No comments

  1. Hei…sunteti suparati ca va pleaca asistentele???f bine…dupa bataia de joc la care le-ati supus in ultimul timp…asta si meritati…ati uitat de amenintarile…ca daca incearca sa protesteze pt programul de 8 ore pe care l-ati introdus fortat…le dati afara???ei….pleaca ele de buna voie…acolo unde sunt platite mai bine…unde nu tb sa dea bani din buzunar pt. halate…materiale sanitare….gazon…mobilier…Bv lor…