Wednesday , February 21 2024

Salvarea sucevenilor “incalziti” de Termica ar putea veni de la preluarea unitatii de catre Ministerul Economiei

Termica ar putea ajunge din nou in proprietatea statului
SC Termica SA Suceava ar putea asigura înc\lzirea în iarna aceasta la pre]uri nu foarte diferite fa]a de cele de iarna trecut\, în condi]iile în care actuala Centrala Electrica de Termoficare (CET) ar fi preluata de c\tre Ministerul Economiei, idee vehiculata intens zilele acestea ca singura solu]ie de sprijin pentru popula]ia [i a[a extrem de afectata de criza prin care trece întreaga ]ara n
n prefectul de Suceava, Sorin Popescu, a precizat doar c\, daca se va adopta aceasta solu]ie la nivel na]ional, situa]ia de la Termica nu va fi exclusa din calcule directorul de marketing al SC Termica SA Suceava, Doina Oic\, este de p\rere ca preluarea CET-ului în actualele condi]ii de c\tre Ministerul Economiei are efecte benefice at=t pentru popula]ie, c=t [i pentru SC Termica pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca „nu are elemente noi” cu privire la varianta vehiculat privind preluarea CET-urilor de c\tre Ministerul Economiei pentru a putea fi men]inuta o forma de subven]ionare a energiei termice
SC Termica SA Suceava ar putea asigura înc\lzirea în iarna aceasta la pre]uri nu foarte diferite fa]a de cele de iarna trecut\, în condi]iile în care actuala Centrala Electrica de Termoficare (CET) ar fi preluata de c\tre Ministerul Economiei. Aceasta idee a fost vehiculat\, ieri, în presa central\, dupa ce, cu c=teva s\pt\m=ni în urm\, pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, spunea ca Guvernul are în vedere identificarea de solu]ii pentru ca factura la energia termica furnizata în sistem centralizat în aceasta iarna sa fie în continuare suportabila pentru popula]ie. Aceasta situa]ie a fost generata de eliminarea subven]iilor acordate de stat pentru centralele termice care se afla în subordinea prim\riilor sau a consiliilor jude]ene. Eliminarea acestor subven]ii ar fi dus la o cre[tere foarte mare a pre]ului pentru furnizarea energiei termice în sistem centralizat, lucru care ar fi rezultat în dublarea sau chiar triplarea facturilor la energia termic\. Men]inerea unor ajutoare sociale pentru diverse categorii, cum ar fi pensionarii sau [omerii ori persoanele cu handicap, a[a cum anun]ase primarul Ion Lungu, nu ar fi adus însa beneficii unor largi categorii de popula]ie din municipiul Suceava sau din alta localitate din ]ara aflata într-o situa]ie similar\. Prin urmare, în ultima perioada s-a vehiculat ideea ca Guvernul va trebui sa decida în cursul aceastei luni cu privire la solu]iile pe care le va adopta cu privire la men]inerea tarifelor gigacaloriei la cote suportabile de popula]ie. [poll id=”8″] În aceste condi]ii, una dintre cele mai probabile variante este cea care a fost avansata [i de cotidianul central G=ndul, acesta titr=nd pe prima pagina a edi]iei de ieri ca „Guvernul vrea sa p\streze subven]iile la energia termica prin trecerea CET-urilor la Ministerul Economiei”. Reprezentantul Guvernului în teritoriu, prefectul Sorin Popescu, a evitat sa faca multe comentarii cu privire la acest lucru. Prefectul a spus ca nu are suficiente elemente pentru ca nu a fost luata o decizie clara [i oficiala în acest sens. Totu[i, el a afirmat ca aceasta solu]ie nu va putea fi aplicata doar pentru unele CET-uri, ci pentru toate cele externalizate [i, prin urmare, [i cel de la Suceava ar putea fi preluat într-o forma sau alta de Ministerul Economiei. Întrebat cu privire [i la situa]ia altor centrale termice ale unor ora[e din jude], centrale care nu au apar]inut înainte de stat sau vreo firma a statului, cum ar fi Termoelectrica, Sorin Popescu a spus ca este pu]in probabil ca acestea sa intre în discu]ie pentru o eventuala preluare de c\tre Ministerul Economiei.
n Termica a[teapta „verdictul Guvernului” din data de 20 august
Avantajul trecerii în aceasta iarna a CET-uilor, cum ar fi cea de la Suceava, de la Prim\rie la Ministerul Economiei ar fi acela ca rom=nii ar putea pl\ti acela[i pre] la între]inere, în aceasta iarn\, ca [i iarna trecuta sau, în orice caz, facturile nu vor fi at=t de mari pe c=t s-a vehiculat în anumite medii. De altfel, Gheorghe Flutur a spus, cu circa doua s\pt\m=ni în urm\, c=nd anun]ase ca exista un grup interministerial care discuta mai multe variante de lucru ca deja „[tie mai multe dec=t poate spune”, dar c\, mai înt=i de toate, trebuie organizate [edin]e sau discu]ii pentru ca sa fie prezentata la nivel central o situa]ie c=t mai aproape de realitate pentru a se putea lua deciziile cele mai bune.
Conform celor de la cotidianul „G=ndul”, grupul de lucru interministerial va propune Guvernului am=narea aplic\rii normelor care ar arunca în aer pre]ul între]inerii, cel pu]in p=na în martie. De altfel, premierul Emil Boc le-a cerut mini[trilor implica]i ca, în termen de maximum zece zile, p=na pe 19 august, sa îi prezinte un raport privind variantele de subven]ii la energia termica furnizata în sistem centralizat pentru popula]ie. Raportul va fi elaborat de c\tre un comitet interministerial, din care fac parte mini[trii Economiei, Muncii, Administra]iei, Mediului, precum [i oficiali ai Ministerului Finan]elor [i Autorit\]ii Na]ionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
Pentru SC Termica SA Suceava, preluarea de c\tre Ministerul Economiei „nu poate fi dec=t benefic\”. Cel pu]in a[a sus]ine directorul de marketing al SC Termica SA Suceava, Doina Oic\, cea care are [i atribu]ii de purt\tor de cuv=nt al acestei societ\]i. Ea a precizat c\, din informa]iile pe care le are, nimeni nu a discutat în mod oficial cu conducerea SC Termica SA aceasta varianta de lucru, dar asta nu înseamna ca p=na în data de 20 august astfel de discu]ii nu vor avea loc. „Aceasta varianta nu poate fi dec=t benefic\, [i nu doar pentru noi, ci [i pentru popula]ia municipiului Suceava”, a declarat Doina Oic\. Într-adev\r, popula]ia ar putea sc\pa, cel pu]in într-o prima faz\, de cre[terea brusca [i aproape insuportabila a pre]ului termofic\rii.
[poll id=”9″] n care sunt avantajele prelu\rii de c\tre Ministerul Economiei în contextul actual, mai mult dec=t dificil pentru SC Termica [i pentru municipiul Suceava
R\m=ne însa de v\zut daca varianta aceasta pe care o are în vedere Guvernul nu ar fi contrara normativelor Uniunii Europene cu privire la acordarea de ajutoare de stat, categorie în care intra [i subven]iile. Deocamdat\, la nivelul municipiului Suceava exista [i o alta problem\, anume cea privitoare la strategia de atragere a capitalului privat în dezvoltarea sectorului de termoficare. Astfel, dupa data de 20 august este preconizata a avea loc o [edin]a a Consiliului Local al municipiului Suceava cu privire la organizarea a doua licita]ii. Prima ar fi pentru concesionarea unei suprafe]e de teren din apropierea actualului CET, în vederea construirii unei noi centrale termice care sa fie dimensionata pe nevoile actuale de energie termica ale municipiului. Aceasta centrala ar trebui sa func]ioneze pe gaz metan [i, în subsidiar, pe p\cura sau pe biomas\. Cea de-a doua licita]ie ar fi legata de concesionarea actualei CET în vederea moderniz\rii. Asta implica faptul ca CET-ul care produce, în prezent, folosind huila ca [i principal combustibil, energie electrica [i termica prin procedeul cogener\rii ar urma sa fie dezvoltat de a[a maniera înc=t sa poata produce o cantitate cel pu]in dubla de energie electric\, utiliz=ndu-se însa procedeul condensa]iei.
În func]ie de reu[ita acestei strategii depinde [i data la care va fi pusa în aplicare sau nu cea de-a doua etapa a programului de restructurare a activit\]ii la SC Termica. În prima etap\, care s-a consumat la începutul acestei veri, din cei peste 750 de angaja]i ai societ\]ii au fost disponibiliza]i circa 200 de salaria]i, iar în cea de-a doua etapa ar urma sa fie trimis în [omaj un num\r aproximativ la fel de mare cu cel din iunie.
În varianta unei prelu\ri la nivel central a SC Termica SA Suceava, atunci [i strategia de reorganizare a activit\]ii va fi atributul Ministerului Economiei. Aceasta ipoteza de lucru a fost confirmata de Doina Oic\, însa cu precizarea ca deocamdata nu are cuno[tin]a sa se fi stabilit ceva concret [i c\, oricum, o decizie de la Guvern va fi a[teptata în jurul datei de 20 august. O alta problema cu care se confrunta SC Termica SA Suceava este aprovizionarea cu c\rbune necesar la producerea de energie termica [i electrica în aceasta iarn\. Asta deoarece licita]iile au avut loc, îns\, din cauza inunda]iilor, au ap\rut probleme la calea ferata de la Dorne[ti, care înca nu a fost ref\cut\, iar utilizarea unei alte variante de transport, cum ar fi cea cu TIR-ul, necesita cheltuieli suplimentare.
În tot acest context, varianta unei prelu\ri la Ministerul Economiei a CET-urilor pare a fi dintre cele mai bune. Totu[i, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, ne-a declarat, în cursul zilei de ieri, ca nu are „elemente noi” cu privire la aceasta varianta [i ca nu a fost el cel care a discutat aceste aspecte. O eventuala punere în aplicare a acestei variante ar însemna, de fapt, o revenire a CET-ului la autoritatea centrala de care a fost desprinsa în anul 2002. Cu opt ani în urm\, actuala SC Termica SA Suceava era doar o sucursala în cadrul unei structuri mai mari, [i anume SC Termoelectrica SA. Pentru a mima în exteriorul ]\rii un proces de eficientizare economic\, Guvernul de atunci a considerat ca o solu]ie buna este aceea de a plasa în spatele autorit\]ilor locale unele CET-uri. În urma unui proces mai amplu de externalizare a mai multor obiective ale Termoelectrica, mai multe prim\rii sau consilii jude]ene din ]ara s-au trezit proprietare pe ni[te CET-uri.
Prim\ria Suceava nu a f\cut excep]ie iar fosta sucursala a Termoelectrica a fost reorganizata [i transformata în societate comercial\, al c\rei ac]ionar unic este Consiliul Local Suceava. De atunci, Prim\ria Suceava s-a înc\rcat cu datorii imense fa]a de SC Termica, mare parte a acestora fiind subven]ii pe care trebuia sa le acorde la înc\lzire [i pe care nu le-a mai putut acorda din cauza ca nu au fost lichidit\]i suficiente la bugetul local. (Dan PRICOPE)
n calculele sumbre f\cute la nivel na]ional cu privire la facturile de la iarna [i problemele ce le poate înt=mpina preluarea CET-urilor la Ministerul Economiei
Potrivit calculelor f\cute de pre[edintele Ligii Asocia]iilor de Proprietari Habitat, Mihai Mereu]\, citat de G=ndul, la iarn\, pentru un apartament standard, doua camere locuit de trei persoane, situat într-un bloc necontorizat, numai pentru apa calda [i c\ldura se va pl\ti, în medie, lunar c=te 797 de lei de c\tre locuitorii din Mangalia, c=te 790 de lei de c\tre locuitorii din Buz\u, c=te 714 lei de c\tre cei din Boto[ani sau c=te 578 de lei de c\tre craioveni. Cele mai mici facturi le vor avea locuitorii din Constan]a, c=te 363 de lei lunar, urma]i de cei din Ploie[ti cu c=te 403 lei lunar sau de cei din Bac\u cu 405 lei lunar. La Timi[oara, pre]ul pl\tit pentru o gigacalorie va cre[te cu 178%, la T=rgu-Mure[ cu 169%, iar la Boto[ani cu 220%. Asta va însemna c\, pentru acela[i apartament standard, doua camere locuit de trei persoane, se va pl\ti la între]inere numai pentru apa calda [i c\ldura c=te 590 de lei în T=rgu-Mure[, 714 lei în Boto[ani [i c=te 516 lei la Timi[oara. Potrivit pre[edintelui Mihai Mereu]\, calculul a fost f\cut “pentru lunile de iarn\, la un consum mediu de 1,8 gigacalorii lunar”. “Oamenii nu vor putea face fa]\, în aceasta perioada de criz\, cre[terii bru[te a costurilor termofic\rii”, au declarat pentru G=ndul surse guvernamentale.
Acestea au precizat ca exista mai multe variante în discu]ie, trecerea termofic\rii la Ministerul Economiei fiind una dintre ele. “Nu s-a luat înca o decizie finala în acest sens, speciali[tii vin cu propuneri, acestea sunt analizate [i, s\pt\m=na aceasta, miercuri sau joi, vom pune pe masa Guvernului o solu]ie”, au precizat pentru G=ndul sursele citate. Propunerea grupului de lucru se love[te însa de problema finan]\rii sistemului de termoficare, un mare consumator de energie, dar [i un important poluator. Reprezentan]ii Ministerului Mediului discuta cu cei ai Ministerului Economiei, pentru ca exista fonduri europene care ar putea fi folosite pentru modernizarea sistemului de termoficare. Speciali[tii vor recomanda [i utilizarea unor bonusuri care ar putea fi date de Ministerul Economiei, pentru promovarea energiei verzi. (D.P.)

Vezi si

Bărbat de 50 de ani din Nisipitu, băgat după gratii pentru că a omorât o cățea Husky cu o țapină

Luni, 19 februarie, un bărbat de 50 de ani din Nisispitu, comuna Ulma, a fost …