Salvarea sucevenilor “incalziti” de Termica ar putea veni de la preluarea unitatii de catre Ministerul Economiei

reportersite
17 august 2010, 11:56

Termica ar putea ajunge din nou in proprietatea statului

SC Termica SA Suceava ar putea asigura înc\lzirea în iarna aceasta la pre]uri nu foarte diferite fa]a de cele de iarna trecut\, în condi]iile în care actuala Centrala Electrica de Termoficare (CET) ar fi preluata de c\tre Ministerul Economiei, idee vehiculata intens zilele acestea ca singura solu]ie de sprijin pentru popula]ia [i a[a extrem de afectata de criza prin care trece întreaga ]ara n
n prefectul de Suceava, Sorin Popescu, a precizat doar c\, daca se va adopta aceasta solu]ie la nivel na]ional, situa]ia de la Termica nu va fi exclusa din calcule directorul de marketing al SC Termica SA Suceava, Doina Oic\, este de p\rere ca preluarea CET-ului în actualele condi]ii de c\tre Ministerul Economiei are efecte benefice at=t pentru popula]ie, c=t [i pentru SC Termica pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca „nu are elemente noi” cu privire la varianta vehiculat privind preluarea CET-urilor de c\tre Ministerul Economiei pentru a putea fi men]inuta o forma de subven]ionare a energiei termice

SC Termica SA Suceava ar putea asigura înc\lzirea în iarna aceasta la pre]uri nu foarte diferite fa]a de cele de iarna trecut\, în condi]iile în care actuala Centrala Electrica de Termoficare (CET) ar fi preluata de c\tre Ministerul Economiei. Aceasta idee a fost vehiculat\, ieri, în presa central\, dupa ce, cu c=teva s\pt\m=ni în urm\, pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, spunea ca Guvernul are în vedere identificarea de solu]ii pentru ca factura la energia termica furnizata în sistem centralizat în aceasta iarna sa fie în continuare suportabila pentru popula]ie. Aceasta situa]ie a fost generata de eliminarea subven]iilor acordate de stat pentru centralele termice care se afla în subordinea prim\riilor sau a consiliilor jude]ene. Eliminarea acestor subven]ii ar fi dus la o cre[tere foarte mare a pre]ului pentru furnizarea energiei termice în sistem centralizat, lucru care ar fi rezultat în dublarea sau chiar triplarea facturilor la energia termic\. Men]inerea unor ajutoare sociale pentru diverse categorii, cum ar fi pensionarii sau [omerii ori persoanele cu handicap, a[a cum anun]ase primarul Ion Lungu, nu ar fi adus însa beneficii unor largi categorii de popula]ie din municipiul Suceava sau din alta localitate din ]ara aflata într-o situa]ie similar\. Prin urmare, în ultima perioada s-a vehiculat ideea ca Guvernul va trebui sa decida în cursul aceastei luni cu privire la solu]iile pe care le va adopta cu privire la men]inerea tarifelor gigacaloriei la cote suportabile de popula]ie. [poll id=”8″]
În aceste condi]ii, una dintre cele mai probabile variante este cea care a fost avansata [i de cotidianul central G=ndul, acesta titr=nd pe prima pagina a edi]iei de ieri ca „Guvernul vrea sa p\streze subven]iile la energia termica prin trecerea CET-urilor la Ministerul Economiei”. Reprezentantul Guvernului în teritoriu, prefectul Sorin Popescu, a evitat sa faca multe comentarii cu privire la acest lucru. Prefectul a spus ca nu are suficiente elemente pentru ca nu a fost luata o decizie clara [i oficiala în acest sens. Totu[i, el a afirmat ca aceasta solu]ie nu va putea fi aplicata doar pentru unele CET-uri, ci pentru toate cele externalizate [i, prin urmare, [i cel de la Suceava ar putea fi preluat într-o forma sau alta de Ministerul Economiei. Întrebat cu privire [i la situa]ia altor centrale termice ale unor ora[e din jude], centrale care nu au apar]inut înainte de stat sau vreo firma a statului, cum ar fi Termoelectrica, Sorin Popescu a spus ca este pu]in probabil ca acestea sa intre în discu]ie pentru o eventuala preluare de c\tre Ministerul Economiei.

n Termica a[teapta „verdictul Guvernului” din data de 20 august

Avantajul trecerii în aceasta iarna a CET-uilor, cum ar fi cea de la Suceava, de la Prim\rie la Ministerul Economiei ar fi acela ca rom=nii ar putea pl\ti acela[i pre] la între]inere, în aceasta iarn\, ca [i iarna trecuta sau, în orice caz, facturile nu vor fi at=t de mari pe c=t s-a vehiculat în anumite medii. De altfel, Gheorghe Flutur a spus, cu circa doua s\pt\m=ni în urm\, c=nd anun]ase ca exista un grup interministerial care discuta mai multe variante de lucru ca deja „[tie mai multe dec=t poate spune”, dar c\, mai înt=i de toate, trebuie organizate [edin]e sau discu]ii pentru ca sa fie prezentata la nivel central o situa]ie c=t mai aproape de realitate pentru a se putea lua deciziile cele mai bune.
Conform celor de la cotidianul „G=ndul”, grupul de lucru interministerial va propune Guvernului am=narea aplic\rii normelor care ar arunca în aer pre]ul între]inerii, cel pu]in p=na în martie. De altfel, premierul Emil Boc le-a cerut mini[trilor implica]i ca, în termen de maximum zece zile, p=na pe 19 august, sa îi prezinte un raport privind variantele de subven]ii la energia termica furnizata în sistem centralizat pentru popula]ie. Raportul va fi elaborat de c\tre un comitet interministerial, din care fac parte mini[trii Economiei, Muncii, Administra]iei, Mediului, precum [i oficiali ai Ministerului Finan]elor [i Autorit\]ii Na]ionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
Pentru SC Termica SA Suceava, preluarea de c\tre Ministerul Economiei „nu poate fi dec=t benefic\”. Cel pu]in a[a sus]ine directorul de marketing al SC Termica SA Suceava, Doina Oic\, cea care are [i atribu]ii de purt\tor de cuv=nt al acestei societ\]i. Ea a precizat c\, din informa]iile pe care le are, nimeni nu a discutat în mod oficial cu conducerea SC Termica SA aceasta varianta de lucru, dar asta nu înseamna ca p=na în data de 20 august astfel de discu]ii nu vor avea loc. „Aceasta varianta nu poate fi dec=t benefic\, [i nu doar pentru noi, ci [i pentru popula]ia municipiului Suceava”, a declarat Doina Oic\. Într-adev\r, popula]ia ar putea sc\pa, cel pu]in într-o prima faz\, de cre[terea brusca [i aproape insuportabila a pre]ului termofic\rii.

[poll id=”9″]

n care sunt avantajele prelu\rii de c\tre Ministerul Economiei în contextul actual, mai mult dec=t dificil pentru SC Termica [i pentru municipiul Suceava

R\m=ne însa de v\zut daca varianta aceasta pe care o are în vedere Guvernul nu ar fi contrara normativelor Uniunii Europene cu privire la acordarea de ajutoare de stat, categorie în care intra [i subven]iile. Deocamdat\, la nivelul municipiului Suceava exista [i o alta problem\, anume cea privitoare la strategia de atragere a capitalului privat în dezvoltarea sectorului de termoficare. Astfel, dupa data de 20 august este preconizata a avea loc o [edin]a a Consiliului Local al municipiului Suceava cu privire la organizarea a doua licita]ii. Prima ar fi pentru concesionarea unei suprafe]e de teren din apropierea actualului CET, în vederea construirii unei noi centrale termice care sa fie dimensionata pe nevoile actuale de energie termica ale municipiului. Aceasta centrala ar trebui sa func]ioneze pe gaz metan [i, în subsidiar, pe p\cura sau pe biomas\. Cea de-a doua licita]ie ar fi legata de concesionarea actualei CET în vederea moderniz\rii. Asta implica faptul ca CET-ul care produce, în prezent, folosind huila ca [i principal combustibil, energie electrica [i termica prin procedeul cogener\rii ar urma sa fie dezvoltat de a[a maniera înc=t sa poata produce o cantitate cel pu]in dubla de energie electric\, utiliz=ndu-se însa procedeul condensa]iei.
În func]ie de reu[ita acestei strategii depinde [i data la care va fi pusa în aplicare sau nu cea de-a doua etapa a programului de restructurare a activit\]ii la SC Termica. În prima etap\, care s-a consumat la începutul acestei veri, din cei peste 750 de angaja]i ai societ\]ii au fost disponibiliza]i circa 200 de salaria]i, iar în cea de-a doua etapa ar urma sa fie trimis în [omaj un num\r aproximativ la fel de mare cu cel din iunie.
În varianta unei prelu\ri la nivel central a SC Termica SA Suceava, atunci [i strategia de reorganizare a activit\]ii va fi atributul Ministerului Economiei. Aceasta ipoteza de lucru a fost confirmata de Doina Oic\, însa cu precizarea ca deocamdata nu are cuno[tin]a sa se fi stabilit ceva concret [i c\, oricum, o decizie de la Guvern va fi a[teptata în jurul datei de 20 august. O alta problema cu care se confrunta SC Termica SA Suceava este aprovizionarea cu c\rbune necesar la producerea de energie termica [i electrica în aceasta iarn\. Asta deoarece licita]iile au avut loc, îns\, din cauza inunda]iilor, au ap\rut probleme la calea ferata de la Dorne[ti, care înca nu a fost ref\cut\, iar utilizarea unei alte variante de transport, cum ar fi cea cu TIR-ul, necesita cheltuieli suplimentare.
În tot acest context, varianta unei prelu\ri la Ministerul Economiei a CET-urilor pare a fi dintre cele mai bune. Totu[i, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, ne-a declarat, în cursul zilei de ieri, ca nu are „elemente noi” cu privire la aceasta varianta [i ca nu a fost el cel care a discutat aceste aspecte. O eventuala punere în aplicare a acestei variante ar însemna, de fapt, o revenire a CET-ului la autoritatea centrala de care a fost desprinsa în anul 2002. Cu opt ani în urm\, actuala SC Termica SA Suceava era doar o sucursala în cadrul unei structuri mai mari, [i anume SC Termoelectrica SA. Pentru a mima în exteriorul ]\rii un proces de eficientizare economic\, Guvernul de atunci a considerat ca o solu]ie buna este aceea de a plasa în spatele autorit\]ilor locale unele CET-uri. În urma unui proces mai amplu de externalizare a mai multor obiective ale Termoelectrica, mai multe prim\rii sau consilii jude]ene din ]ara s-au trezit proprietare pe ni[te CET-uri.
Prim\ria Suceava nu a f\cut excep]ie iar fosta sucursala a Termoelectrica a fost reorganizata [i transformata în societate comercial\, al c\rei ac]ionar unic este Consiliul Local Suceava. De atunci, Prim\ria Suceava s-a înc\rcat cu datorii imense fa]a de SC Termica, mare parte a acestora fiind subven]ii pe care trebuia sa le acorde la înc\lzire [i pe care nu le-a mai putut acorda din cauza ca nu au fost lichidit\]i suficiente la bugetul local. (Dan PRICOPE)

n calculele sumbre f\cute la nivel na]ional cu privire la facturile de la iarna [i problemele ce le poate înt=mpina preluarea CET-urilor la Ministerul Economiei

Potrivit calculelor f\cute de pre[edintele Ligii Asocia]iilor de Proprietari Habitat, Mihai Mereu]\, citat de G=ndul, la iarn\, pentru un apartament standard, doua camere locuit de trei persoane, situat într-un bloc necontorizat, numai pentru apa calda [i c\ldura se va pl\ti, în medie, lunar c=te 797 de lei de c\tre locuitorii din Mangalia, c=te 790 de lei de c\tre locuitorii din Buz\u, c=te 714 lei de c\tre cei din Boto[ani sau c=te 578 de lei de c\tre craioveni. Cele mai mici facturi le vor avea locuitorii din Constan]a, c=te 363 de lei lunar, urma]i de cei din Ploie[ti cu c=te 403 lei lunar sau de cei din Bac\u cu 405 lei lunar. La Timi[oara, pre]ul pl\tit pentru o gigacalorie va cre[te cu 178%, la T=rgu-Mure[ cu 169%, iar la Boto[ani cu 220%. Asta va însemna c\, pentru acela[i apartament standard, doua camere locuit de trei persoane, se va pl\ti la între]inere numai pentru apa calda [i c\ldura c=te 590 de lei în T=rgu-Mure[, 714 lei în Boto[ani [i c=te 516 lei la Timi[oara. Potrivit pre[edintelui Mihai Mereu]\, calculul a fost f\cut „pentru lunile de iarn\, la un consum mediu de 1,8 gigacalorii lunar”. „Oamenii nu vor putea face fa]\, în aceasta perioada de criz\, cre[terii bru[te a costurilor termofic\rii”, au declarat pentru G=ndul surse guvernamentale.
Acestea au precizat ca exista mai multe variante în discu]ie, trecerea termofic\rii la Ministerul Economiei fiind una dintre ele. „Nu s-a luat înca o decizie finala în acest sens, speciali[tii vin cu propuneri, acestea sunt analizate [i, s\pt\m=na aceasta, miercuri sau joi, vom pune pe masa Guvernului o solu]ie”, au precizat pentru G=ndul sursele citate. Propunerea grupului de lucru se love[te însa de problema finan]\rii sistemului de termoficare, un mare consumator de energie, dar [i un important poluator. Reprezentan]ii Ministerului Mediului discuta cu cei ai Ministerului Economiei, pentru ca exista fonduri europene care ar putea fi folosite pentru modernizarea sistemului de termoficare. Speciali[tii vor recomanda [i utilizarea unor bonusuri care ar putea fi date de Ministerul Economiei, pentru promovarea energiei verzi. (D.P.)