Friday , May 24 2024

Roxana – Printesa Ardealului a scapat de arest preventiv

Iubita lui Petrisor, Roxana "printesa Ardealului"
N Tribunalul Suceava a respins propunerea privind arestarea preventiv\ pentru 29 de zile a Roxanei Dana Rotar [i pentru `nc\ un b\rbat din Izvoarele Sucevei, cercetat `n acela[i dosar `n care „Na[ul Maneli[tilor” – Paul Iova, zis Ion Petri[or, este considerat de anchetatori a fi capul unei re]ele de 55 de trafican]i de ]ig\ri n instan]a [i-a `nsu[it `ns\ propunerea de arest preventiv pentru 29 de zile fa]\ de al]i doi fra]i, din ora[ul Dolhasca [i municipiul F\lticeni, ancheta]i `n acela[i dosar n de asemenea, instan]a sucevean\ a acceptat propunerea DIICOT de a prelungi mandatele de arest preventiv cu `nc\ 30 de zile date pentru zece din cei peste 50 de membri ai re]elei de contraband\ cu ]ig\ri, inclusiv pentru Ion Petri[or
Tribunalul Suceava a respins, ieri, propunerea Direc]iei de Investigare a Infrac]iunilor de Crim\ Organizat\ [i Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Suceava, privind arestarea preventiv\ pentru 29 de zile pentru Roxana Dana Rotar, cunoscut\ sub numele de “Roxana – Prin]esa Ardealului”. Manelista a fost re]inut\, luni dup\ amiaz\, pentru 24 de ore [i [i-a petrecut noaptea de mar]i `n arestul Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Suceava. Re]inerea a fost f\cut\ `n dosarul `n care DIICOT a destructurat una din cele mai ample re]ele de contraband\ cu ]ig\ri, `n care erau implica]i mai mul]i cet\]eni din diverse jude]e ale ]\rii. Printre persoanele implicate figurau [i apropia]i ai Roxanei – Prin]esa Ardealului. De altfel, ea a fost adus\ [i cu aproape o lun\ `n urm\ la Suceava, `mpreun\ cu presupusul cap al re]elei – Paul Iova. Atunci, anchetatorii au decis s\ nu cear\ arestarea preventiv\, urm=nd ca s\ fie continuate cercet\rile.
Luni, DIICOT a decis s\ o re]in\ pe Roxana Rotar, iar ieri diminea]\ ea a fost adus\ la Tribunalul Suceava `mpreun\ cu `nc\ trei persoane asupra c\rora s-a dispus, de asemenea, m\sura re]inerii. Patru masca]i de la Serviciul de Interven]ie Rapid\ (SIR) au cobor=t dintr-o alt\ ma[in\ care `nso]ea pe cea cu care a fost adus\ Roxana – Prin]esa Ardealului [i au stat s\ p\zeasc\ sala de judecat\ al\turi de jandarmii care erau `n tur\ `n ziua respectiv\. Cum a cobor=t din ma[ina Poli]iei, Roxana – Prin]esa Ardealului [i-a acoperit fa]a `ncerc=nd s\ nu se lase fotografiat\. Vizibil agitat\, a urcat trepetele foarte repede, `nso]it\ de o poli]ist\ [i, fiind `ntrebat\ cu privire la motivele pentru care a fost re]inut\, a r\spuns pe un ton impertinent: „De dracu’!”.
Deliberarea `n cazul Roxanei – Prin]esa Ardealului a durat c=teva ore, finaliz=ndu-se la 13.47. Hot\r=rea instan]ei de a respinge propunerea DIICOT privind arestarea preventiv\ a Roxanei Rotar a fost primit\ cu z=mbete de cei care au `nso]it-o, ea afi[=nd o bucurie „re]inut\”. Totu[i, hot\r=rea Tribunalului i-a mul]umit pe ap\r\tori, care spuneau c\ `n acest fel este foarte greu ca recursul ce urma s\ fie `naintat de DIICOT s\ mai poat\ fi judecat `nainte de expirarea termenului de re]inere pentru 24 de ore al Roxanei – Prin]esa Ardealului.
Manelista a ie[it z=mbitoare din sala de judecat\ unde s-a pronun]at sentin]a [i a evitat s\ fac\ prea multe comentarii ziari[tilor. „Chestiunea cu re]inerea este cea mai mic\ problem\ a noastr\. Noi am f\cut ceea ce a trebuit [i am `naintat [i depus la Tribunalul Suceava cererea de recurs. Nu dorim s\ facem vreun fel de comentarii cu privire la decizia Tribunalului. A[tept\m motivarea instan]ei [i vom vedea decizia recursului de la Curtea de Apel”, ne-a declarat [eful DIICOT Suceava, Marius Cazac.
Men]ion\m c\ [i Tribunalul a respins propunerea de arest preventiv pentru 29 de zile pentru `nc\ un b\rbat din comuna Izvoarele Sucevei. Este vorba de Neculai Hotopila, cercetat `n acela[i dosar `n care „Na[ul Maneli[tilor” – Paul Iova, zis Ion Petri[or, este considerat de anchetatori a fi capul unei re]ele de 55 de trafican]i de ]ig\ri. Neculai Hotopila a a[teptat, de asemenea, c=teva ore p=n\ c=nd instan]a s\ decid\ cu privire la propunerea DIICOT cu privire la instituirea m\surii de arestare preventiv\ pentru 29 de zile.
~n schimb, instan]a sucevean\ [i-a `nsu[it mult mai repede propunerea de arest preventiv pentru 29 de zile fa]\ de al]i doi fra]i din ora[ul Dolhasca [i municipiul F\lticeni – Ioan [i Mihai Vicovanu, ancheta]i `n acela[i dosar. Ap\r\torii celor doi au spus c\ vor face recurs. ~n condi]iile `n care Ioan [i Mihai Vicovanu au fost trimi[i `n arest preventiv, num\rul celor implica]i `n re]eaua de contraband\ cu ]ig\ri condus\ de Paul Iova [i care au fost trimi[i dup\ gratii ajunge la 12.
Asta `n condi]iile `n care Tribunalul Suceava a acceptat propunerea DIICOT de a prelungi mandatele de arest preventiv cu `nc\ 30 de zile date pentru cei zece membri ai re]elei de contraband\ cu ]ig\ri pentru care au fost emise mandate de arestare preventiv\ cu aproape o lun\ `n urm\. Printre ace[tia se afl\ [i Ion Petri[or. ~n acest fel, Na[ul Maneli[tilor, despre care s-a spus c\ ar fi fost iubitul Roxanei – Prin]esa Ardealului, are mari [anse s\ r\m=n\ `n arest preventiv. “Am fost informat c\ s-a f\cut recurs `n cazul lui Paul Iova. P=n\ vineri trebuie, potrivit legii, s\ se judece recursul la Curtea de Apel Suceava”, ne-a declarat Marius Cazac. ~n data de 28 august expir\ actualul mandat de arest preventiv pentru o perioad\ de 29 de zile dat de Tribunalul Suceava pentru cei zece trafican]i de ]ig\ri, `n frunte cu Ion Petri[or.
Interesant este c\, `n urm\ cu c=teva zile, Tribunalul Suceava a decis ca `n ce `l prive[te pe Adrian Militaru – unul din presupu[ii apropia]i ai lui Paul Iova s\ se `nlocuiasc\ m\sura arest\rii preventive cu cea a eliber\rii sub control judiciar. DIICOT Suceava a f\cut recurs la aceast\ hot\r=re a Tribunalului Suceava [i a c=[tigat, reu[ind `n acest fel s\ `l trimit\ din nou `n arest preventiv pe Militaru.
Consecin]a a fost c\, atunci c=nd Tribunalul a judecat cererile de prelungire a m\surilor de arest preventiv pentru cei zece, Militaru s-a ales cu un nou mandat de arest preventiv pentru o perioad\ de 30 de zile. Cu alte cuvinte, judec\torul de la Tribunal, care hot\r=se cu o zi `nainte s\ `l trimit\ `n libertate pe Militaru, a acceptat apoi s\ `l mai ]in\ o lun\ `n arest, probabil pentru a evita o nou\ „corec]ie” de la Curtea de Apel. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Drum proaspăt asfaltat în Siret. Cum a întors Flutur în favoarea lui o ”glumiță” de campanie care a făcut valuri pe Internet

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, și primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, au trimis o fotografie …