Saturday , December 3 2022

Roplast Thermo, `n insolventa

Una dintre firmele care acum c=]iva ani erau cap de afi[ `n lista investitorilor din zona F\lticeni, Roplast Thermo SRL, a ajuns acum s\ `[i cear\ singur\ insolven]a N administratorul firmei, Vasile Dedi]\, fost candidat pentru un fotoliu parlamentar `ntr-un colegiu din zona F\lticeni, arat\ `n cererea de deschidere a procedurii de insolven]\ c\ datoriile curente ale societ\]ii dep\[esc 56 de miliarde de lei vechi

Datoriile mari acumulate [i imposibil de achitat au determinat pe asocia]ii firmei s\ depun\ la Tribunalul Suceava o cerere de deschidere a procedurii insolven]ei, a[tept=nd ca un administrator judiciar s\ realizeze un plan de reorganizare, `n baza c\ruia activitatea firmei s\ poat\ fi relansat\.
La `nceputul lunii mai a acestui an, SC Roplast Thermo SRL, cu sediul `n satul Sp\t\re[ti, comuna F=nt=na Mare, firm\ `nfiin]at\ `n anul 2003, a depus la Tribunalul Suceava, prin administratorul Vasile Dedi]\, o cerere de deschidere a procedurii generale a insolven]ei prev\zute de Legea 85/2006.
Motivul invocat – societatea se afl\ `n stare de insolven]\, apreciindu-se c\ exist\ [anse reale de reorganizare.
Potrivit cererii de deschidere a procedurii de insolven]\ semnat\ de administratorul Vasile Dedi]\, fost candidat pentu un fotoliu parlamentar `ntr-un colegiu din zona F\lticeni, datoriile curente ale societ\]ii comerciale erau `n cuantum de 56,8 miliarde de lei vechi, conform situa]iei financiare de la data de 31.12.2010.
La `nceputul lunii trecute, Vasile Dedi]\ [i coasociatul s\u, Corneliu Ioni]\ au hot\r=t `n AGA deschiderea procedurii de reorganizare judiciar\, determinat\ imposibilitatea achit\rii creditelor contractate [i a debitelor c\tre furnizori.
Un num\r de 87 de creditori, conform estim\rilor firmei care a cerut deschiderea procedurilor de insolven]\, au de `ncasat bani de la Roplast Thermo SRL, care au crean]e certe sau sub condi]ie, lichide sau nelichide, scandente sau nescadente, necontestate sau contestate.
Tribunalul Suceava a admis cererea formulat\ de Roplast Thermo SRL Sp\t\re[ti, [i a dispus dechiderea procedurii generale de insolven]\, desemn=nd ca administrator judiciar provizoriu Cabinetul individual de insolven]\ Nistor Ioan, cu un onorariu provizoriu de 1000 de lei.
Instan]a a stabilit `n sarcina administratorului judiciar obliga]ia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor care au dus la apari]ia st\rii de insolven]\ a debitoarei, cu men]ionarea persoanelor c\rora le-ar fi imputabil\. Termenul fixat pentru prezentarea acestui raport este 14 iunie 2010.
Tribunalul a fixat, de asemenea, termenul limit\ pentru depunerea crean]elor pentru data de 20 iunie a.c., pentru data de 27 iunie a.c. fiind stabilit termenul limit\ pentru verificarea crean]elor, urm=nd ca `n data de 6 septembrie a.c., s\ se afi[eze tabelul definitiv al crean]elor pe care partenerii de afaceri ai SC Roplast Thermo le au de recuperat de la aceast\ societate.
Pe de alt\ parte, judec\torii au stabilit indisponibilizarea p\r]ilor sociale ale asocia]ilor firmei [i a stabilit pentru reprezentan]ii firmei obliga]ia de a pune la dispozi]ia administratorului judiciar toate informa]iile cerute cu privire la activitatea societ\]ii. S-a dat de asemenea dispozi]ie prin instan]\ tuturor b\ncilor la care SC Roplast Thermo are disponibil `n conturi ca firma s\ nu dispun\ de acestea f\r\ ordinul judec\torului sindic sau al administratorului judiciar. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …

No comments

  1. DUPA PLATA SI RASPLATA! DUPA CUM SE POARTA CU ANGAJATII ISI MERITA SOARTA.