Thursday , September 21 2023

Romtelecom se chinuie sa intre pe piata imobiliara suceveana

.
N firma de telefonie `[i extinde activitatea [i a `nfiin]at  [i o companie de real-estate cu care vrea s\ p\trund\ pe pia]a imobiliar\ N mai multe spa]ii de birouri din municipiul Suceava, precum [i unul situat `n Vatra Dornei [i altul `n ora[ul Solca sunt scoase la `nchiriere, `ns\ de mai mult timp nu se g\sesc clien]i N cei care se ocup\ de `nchiriere sus]in c\ pre]urile sunt cele de pe pia]\ [i c\ “exist\ flexibilitate” din partea proprietarului doar `n func]ie de durata `n care chiria[ul vrea s\ stea `n imobilele respective
Compania de telefonie fix\ Romtelecom inten]ioneaz\ s\ `[i extind\ obiectul de activitate, motiv pentru care a `nfiin]at o companie de real-estate cu care vrea s\ p\trund\ pe pia]a imobiliar\ din Rom=nia. Deocamdat\, se are `n vedere doar `nchirierea mai multor spa]ii, parte din ele situate `n loca]ii excelente, din diverse localit\]i din ]ar\. Avantajul uria[ pe care `l are Romtelecom `n ce prive[te pia]a `nchirierilor `l constituie tocmai patrimoniul s\u impresionant din localit\]ile urbane importante ale Rom=niei. Astfel, mai toate cl\dirile din ora[e au fost privatizate [i ele cu peste un deceniu `n urm\, odat\ cu v=nzarea serviciului na]ional de telefonie fix\ c\tre un investitor grec. Asta `nseamn\ c\, `n fiecare jude], inclusiv `n Suceava, Romtelecom are m\car la nivel teoretic o postur\ avantajoas\ pe pia]a imobiliar\, deocamdat\ ax=ndu-se mai mult pe `nchirieri. Afacerile `n domeniul telefoniei fixe au `nceput s\ piard\ teren odat\ cu apari]ia altor competitori [i cu dezvoltarea segmentului de telefonie mobil\. Romtelecom a trebuit s\ pun\ accentul [i pe alte sectoare economice [i, beneficiind de un patrimoniu important, a considerat c\ este bine s\ `ncerce s\ scoat\ bani de pe urma celor peste 150 de cl\diri pe care le de]ine. Prin intermediul companiei proprii de real-estate, cei de la Romtelecom au apelat la serviciile unor anali[ti imobiliari din diferite regiuni ale ]\rii care trebuie s\ se ocupe de `nchirierea a sute de mii de metri p\tra]i de spa]ii comerciale, birouri [i depozite din toat\ ]ara.
{ase imobile din jude]ul Suceava care apar]in Romtelecom sunt scoase spre `nchiriere la ora actual\. Cu toate acestea, cei de la Romtelecom par mai mult a se chinui s\ p\trund\ pe aceast\ pia]\ a chiriilor. Cele [ase imobile au suprafa]\ disponibil\ pentru `nchiriere ce se apropie de 3.400 de metri p\tra]i. Toate aceste spa]ii au ca destina]ie birouri, numai c\ afacerile [i, `n general, necesarul de birouri `n Suceava au sc\zut dramatic odat\ cu apari]ia [i, ulterior, accentuarea crizei. Dou\ din cele [ase imobile mai sus men]ionate pot avea ca destina]ie [i spa]iul de depozitare iar dou\ din acestea, din care unul este situat `n municipiul Vatra Dornei, se poate preta [i pentru activit\]i comerciale. Printre cele [ase imobile pe care cei de la Romtelecom se chinuie s\ le `nchirieze de mai mult\ vreme se num\r\ [i o cl\dire `n care a func]ionat un oficiu po[tal din zona industrial\ Burdujeni. Cl\direa este situat\ `n imediata apropiere a complexului comercial Suceava Shopping City, `ns\ chiria[ii sunt a[tepta]i de mai bine de doi ani. Agen]ii imobiliari care se ocup\ de `nchirierea imobilelor respective nu au vrut s\ comenteze aceast\ situa]ie, preciz=nd doar c\ tarifele practicate sunt cele de pe pia]\ [i c\, pur [i simplu, „nu a fost cerere”. ~ntr-o alt\ cl\dire, situat\ pe strada Traian Vuia, `n apropiere de sediul Inspectoratului de Jandarmi Jude]ean Suceava, Romtelecom mai are de `nchiriat spa]ii de birouri de circa 142 de metri p\tra]i. Una din cele mai interesante oferte o reprezint\ `ns\ un spa]iu ultracentral, parterul unde a fost cofet\ria Bristena din municipiul Suceava [i cele dou\ etaje de deasupra. Surse din mediul imobiliar sus]in c\ este foarte posibil ca peste c=]iva ani, c=nd efectele actualei crize se vor estompa, cei de la Romtelecom s\ treac\ la v=nzarea unora din cl\diri, acum acest lucru nefiind profitabil. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Profesori de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, la cursuri de formare în Suedia și Croația

Opt cadre didactice de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava au participat la mobilitățile …