Monday , April 15 2024

ROGVAIV, in insolventa ceruta de patron

N administratorul firmei, Iulian Cezar Grosu a cerut Tribunalului deschiderea procedurii de insolven]\, dorind s\ reorganizeze judiciar firma care are datorii de peste un milion de lei la b\nci, debite consistente la Fisc [i furnizori dar [i 1,13 milioane de lei datorate chiar lui, ca administrator
Iulian Cezar Grosu administrator al SC ROGVAIV SRL Suceava a cerut Tribunalului deschiderea procedurii insolven]ei fa]\ de societatea a c\rei administrator unic este, cu inten]ia de reorganizare judiciar\. Firma ROGVAIV care are ca principal obiect de activitate fabricarea de elemente de dulgherie [i t=mpl\rie pentru construc]ii a contractat de la BCR o linie de credit `n valoare de 275.000 lei, cu scaden]a `n luna decembrie a acestui an [i un credit pentru investi]ii `n sum\ de 992.324 de lei. Pe de alt\ parte, urmare a unui control fiscal al DGFP s-a stabilit o datorie c\tre bugetul de stat de 60.591 de lei. “Crean]a acestei institu]ii a fost contestat\ `ns\ p=n\ la data solu]ion\rii contesta]iei, procedura execut\rii silite ini]iat\ de creditoare ne `mpiedic\ s\ achit\m [i datoriile restante fa]\ de furnizorii no[tri care sunt de 121.892 lei. ~n actualele condi]ii economice de criz\, comenzile au sc\zut sim]itor, motiv pentru care suntem `n imposibilitatea pl\]ii la scaden]\ a datoriilor fa]\ de banc\, bugetul de stat [i furnizori, singura modalitate de continuare a activit\]ii fiind suspendarea oric\ror m\suri de executare silit\ [i ree[alonarea datoriilor conform unui plan de reorganizare, o restructurare a activit\]ii [i v=nzarea par]ial\ de active” explic\ Iulian Grosu `n cererea de deschidere a procedurii de insolven]\. El precizeaz\ [i c\ `n afar\ de sumele men]ionate, societatea ROGVAIV `i datoreaz\ [i lui, `n calitate de administrator, suma de 1.130.280 de lei, cu care a creditat din surse proprii activitatea firmei, `n speran]a redres\rii acesteia. Grosu precieaz\ c\ SC ROGVAIV se afl\ `n deficit de lichidit\]i dar este totu]i solvabil\, activele societ\]ii av=nd valoarea de 1.751.936 lei iar crean]ele firmei fiind de 67.051 lei. Cu men]iunea c\ societatea a avut pierderi `n valoare de peste 207.000 lei. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Din nou strada din fața Parcului Copilului devine pietonală în zilele de duminică

Începând de duminică, 14 aprilie, strada Calea Burdujeni – porțiunea din zona Parcului Copilului – …