Friday , December 2 2022

Rezolvarea contestatiei depusa de Aurel Burciu, am=nata pentru astazi

Noul Senat al USV a desemnat o comisie format\ din patru cadre universitare [i un student care s\ analizeze contesta]ia depus\ de Aurel Burciu, urm=nd ca `n cursul zilei de ast\zi s\ fie finalizat\ solu]ionarea acesteia. Tot ieri, a fost desemnat noul pre[edintelui al Senatului USV `n persoana conf. univ. dr. ing. Liviu Popescu din cadrul Facult\]ii de Istorie [i Geografie

Noul Senat din cadrul Universit\]ii “{tefan cel Mare” a desemnat `n cursul zilei de ieri o comisie format\ din cinci membri, patru cadre didactice [i un student, comisie ce va analiza [i va solu]iona contesta]ia depus\ de Aurel Burciu. De[i s-a stabilit ca `n [edin]a de ieri a senatului USV, s\ se determine `n ce m\sur\ contesta]ia depus\ de prof. univ. Aurel Burciu este `ntemeiat\, solu]ionarea acesteia a fost am=nat\ pentru ast\zi.
Aurel Burciu contest\ `nc\lcarea cadrului legal [i a normelor etice ce au stat la baza procesului electoral din cadrul USV, aduc=ndu-i `n mod repetat o serie de acuze actualului rector pe care `l `nvinuie[te de abuz `n serviciu. Acesta acuz\ actuala condure a USV c\ ar fi sprijinit `n mod v\dit un singur candidat, respectiv pe Valentin Popa [i c\ a exercitat presiuni psihologice asupra tuturor membrilor Biroului Electoral Central.
Conform calendarul alegerilor, `n data de 28 februarie era prev\zut\ validarea rezultatelor alegerilor de c\tre Senatul nou al USV pentru func]ia de rector. Ultima procedur\ a alegerilor USV va avea loc `n data de 1 martie [i reprezint\ finalizarea raportului privind alegerile structurilor de conducere [i alegerea rectorului [i transmiterea acestui raport la Ministerul Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului în vederea confirm\rii rectorului desemnat în urma alegerilor.
N noul pre[edinte al Senatului USV este Liviu Popescu
Noul pre[edinte al Senatului USV este conf. univ. dr. ing. Liviu Popescu din cadrul Facult\]ii de Istorie [i Geografie. Senatul este for al universit\]ii, de decizie [i de validare, competen]ele Senatului viz=nd problemele studen]e[ti, probleme de cercetare, precum [i alte chestiuni care sunt de importan]\ fundamental\ pentru func]ionarea corespunz\toare a universit\]ii. Facult\]ile sunt reprezentate în Senatul Universit\]ii „{tefan cel Mare” în propor]ie de 75% (personal didactic [i de cercetare) [i din cel pu]in 25% reprezentan]i ai studen]ilor. Noii membrii ai Senatului au fost ale[i prin vot universal, direct [i secret al tuturor cadrelor didactice [i cercet\torilor titulari din cadrul USV. Lista candida]ilor pentru alegeri `n senat de la cele nou\ facult\]i din cadrul universit\]ii plus Departamentul pentru Preg\tirea personalului didactic a cuprins 60 de nume. Structura Senatului USV pentru mandatul 2012- 2016 este alc\tuit\ din 27 de cadre didactice [i nou\ studen]i. (Adelina T.)

Vezi si

Femeie de 28 de ani prinsă în toiul nopții la volan fără permis

În noaptea de miercuri spre joi, la orele 01:50, pe drumul județean 178 de pe …