Monday , December 4 2023

Restrictii pentru medicii care vor elibera buletine pentru permisele auto

Conform noilor reglement\ri legislative (Ordinul 1.159), listele cu unit\]ile sanitare care puteau elibera buletine pentru cei care doreau permise auto se va mic[ora. Acest fapt nu va mai permite oric\rui medic s\ pun\ parafa „la `nt=mplare” pe ni[te buletine f\r\ a se face ni[te controale riguroase `n prealabil. Astfel, unit\]ile sanitare, care vor mai putea elibera astfel de documente necesare pentru permisele auto, vor trebui s\ fie autorizate. ~n acest sens, unit\]ile sanitare vor trebui s\ prezinte la Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava un dosar `n vederea autoriz\rii. Acest dosar trebuie s\ con]in\ o serie de documente, printre care: certificatul de `nregistrare, autoriza]ie sanitar\, dovada de]inerii spa]iului `n care se desf\]oar\ activitatea, dovada personalului angajat, dovada c\ medicul are cerificat de liber\ practic\, dovada de]inerii aparaturii din dotare. Purt\torul de cuv=nt al Direc]iei de S\n\tate Public\ Suceava, Adi Popescu, a spus, `n conferin]a de pres\, de ieri, c\ p=n\ la momentul actual au depus dosarul doar trei cadre medicale `n vederea autoriz\rii. Astfel, au depus dosare: un medic oftalmolog, al c\rui dosar a fost acceptat, pentru c\ `ntrunea condi]iile stabilite, un doctor psihiatru care avea dosarul incomplet [i un medic chirurg, al c\rui dosar a fost respins de Direc]ia de S\n\tate Public\, deoarece nu intr\ `n specialit\]ile cerute pentru permisul auto. Totodat\, purt\torul de cuv=nt al Direc]iei de S\n\tate Public\ Suceava a spus c\ num\rul acestor unit\]i sanitare autorizate este destul de redus [i a precizat c\ termenul limit\ pentru depunerea dosarelor `n vederea autoriz\rii este p=n\ `n luna ianuarie 2011, iar `ncep=nd cu 3 ianuarie 2011, celelalte unit\]i sanitare care nu vor fi autorizate nu vor putea s\ pun\ parafa pe aceste buletine necesare pentru permisul auto. Adi Popescu a conchis `ndemn=nd unit\]ile sanitare s\ trateze acest subiect cu seriozitate [i s\ `[i desf\[oare activitatea `n conformitate cu aceste reglement\ri legislative. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Cresc tarifele de vizitare la Muzeul de Istorie și la Cetatea de Scaun  

Consiliul Județean Suceava a aprobat, la ultima ședință, un proiect de hotărâre referitor la taxele …