Thursday , May 13 2021

Reprezentantul Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati in Romania, Michael Solomons, la Radauti

Reprezentantul ~naltului Comisariat ONU pentru Refugia]i  `n Rom=nia, Michael Solomons, se va afla `n perioada 30-31 martie `ntr-o vizit\ de evaluare la Inspectoratul Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ Suceava  [i Centrul Regional de Cazare [i Proceduri pentru Solicitan]ii de Azil din R\d\u]i sau, mai pe scurt, Centrul de Refugia]i, cum este cunoscut în zon\. ~n data de 30 martie, delega]ia va purta discu]ii cu conducerea poli]iei de frontier\, va face o vizit\ la  Punctul de Trecere a Frontierei Siret [i la PCTF Vic[ani.
Trebuie amintit c\ Michael Solomons a mai vizitat Inspectoratul Jude]ean al Poli]iei cu sediul la R\d\u]i `n anul 2008  c=nd i-a fost prezentat de c\tre conducerea acestei unit\]i modul `n care se efectueaza supravegherea [i controlul frontierei de stat, cooperarea cu gr\nicerii ucraineni, precum [i  alte  aspecte privind managementul frontierei.
Totodat\, obiectivele acestei vizite includ discutarea problematicii migra]iei [i azilului la nivelul Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ , precum [i modalit\]ile de procesare practic\ a solicit\rilor de azil formulate `n zona de competen]\. Conducerea Poli]iei de Frontier\ va prezenta modul `n care se efectueaz\ controlul la frontier\ conform cerin]elor Uniunii Europene, securizarea frontierei,  prezentarea logistic\ din dotare, precum [i modul de cooperare cu institu]iile care desf\[oar\ activit\]i `n cadrul punctului de trecere a frontierei de stat.
~n data de 31 martie, reprezentantul  ~naltului Comisariat ONU pentru Refugia]i `n Rom=nia va  avea o `nt=lnire cu conducerea Centrului de Refugia]i [i cu solicitan]ii de azil.La aceast\ or\, în aceast\ institu]ie se afl\ 49 de persoane care provin din Pakistan, Moldova, Camerun, Afganistan, Algeria, Maroc [i Tunisia. Dintre ace[tia 36 au solicitat azil `n Rom=nia, 11 sunt beneficiarii `n protec]ie subsidiar\  iar alte dou\  persoane sunt  beneficiari ai statutului de refugiat.
Directorul Centrului de Refugia]i, comisarul [ef Ioan Redniciuc a declarat c\ vizita `naltului oficial are drept scop o evaluare a capacit\]ii de cazare a centrului. El a afirmat c\ atât la nivelul centrului, cât [i al instan]elor se analizeaz\ extrem de atent dac\ persoanele solicitante care solicit\  azil.“În general, cei care solicit\ azil spun c\ [i-au p\r\sit ]ara de origine din mai multe motive, fie c\ au fost persecuta]i sau tortura]i, c\ via]a, libertatea sau integritatea le erau amenin]ate pe motive de ras\, religie, na]ionalitate, apartenen]\ la un anumit grup social sau opinie politic\.
Nu to]i solicitan]ii de azil politic  au intrat ilegal `n ]ar\ prin trecerea frauduloas\ a frontierei ci unii au solicitat acest statut dup\ ce au ajuns `n ]ar\ la noi `n mod legal. Am avut [i doi studen]i din Maroc , al]ii sunt simpli str\ini care au înaintat autorit\]ilor române o cerere de azil politic. Pân\ la solu]ionarea cererii, statul român ofer\ azilan]ilor ajutor financiar de 3,6 lei pe zi, un loc de cazare dar [i bunurile strict necesare de care au nevoie ”, ne-a spus Redniciuc. Sunt cazuri `n care  refugia]ii [i-au g\sit [i un loc de munc\, integr=ndu-se foarte bine al\turi de rom=ni. Comisarul [ef a dat ca exemplu, un nigerian care a fost angajat cu forme legale la societatea Killer din localitate.
Centrul de Relocare pentru Refugia]i de la R\d\u]i a fost înfiin]at în 2005, cu o capacitate maxim\ de cazare de 100 de persoane. Anual `n baza de date a acestei institu]ii au fost procesate 150 de astfel de cereri. (C.S.)

Vezi si

Viitorul Liteni a avut ghinion la tragerea la sorți pentru barajul de promovare în Liga a III-a

Echipa antrenată de Demis Maranda va întâlni FC Odorheiu Secuiesc, unul dintre cei mai tari …