Monday , March 4 2024

“Repetentii” de la titularizare au luat note mari la suplinire

Inspectoratul Scolar Suceava
N rezultatele finale ale concursului de suplinire relev\ o situa]ie nepl\cut\, care se va r\sfr=nge, cel mai probabil, `n calitatea actului educa]ional – candida]ii care au luat note de 3 [i de 4 `n urma concursului de titularizare din luna iulie nu numai c\ au promovat examenul de suplinire, ci au luat note mari, de 7, 8 sau chiar peste n sunt discipline la care au promovat to]i candida]ii prezen]i, iar la unele notele sunt toate peste 7 N `n [edin]ele publice pentru suplinitori, ce vor avea loc peste dou\ s\pt\m=ni, vor fi puse la b\taie 170 posturi netitularizabile, cuprinz=nd `ntre 10 [i 18 ore
Odat\ cu `ncheierea concursului de suplinire calificat\, care a avut loc `n data de 6 august a.c., posibilit\]ile de a intra `n `nv\]\m=ntul sucevean s-au cam epuizat, urm=nd ca p=n\ la finalul lunii august s\ aib\ loc [edin]ele publice de repartizare a suplinitorilor pe posturile disponibile.
Rezultatele finale, afi[ate `n urm\ cu c=teva zile, relev\ o situa]ie nepl\cut\, care se va r\sfr=nge, cel mai probabil, `n calitatea actului educa]ional. Astfel, candida]ii care au luat note de 3 [i de 4 `n urma concursului de titularizare din luna iulie nu numai c\ au promovat examenul de suplinire, ci au luat note mari, de 7, 8 sau chiar peste. Preciz\m c\ examenul de suplinire a constat `ntr-o prob\ oral\, la fel ca [i anii trecu]i, pe c=nd la titularizare probele au fost scrise, iar condi]iile mult mai stricte dec=t cele de la concursurile anterioare.
Sunt discipline la care au promovat to]i candida]ii prezen]i, iar la unele notele sunt toate peste 7. Spre exemplu, la limba francez\, educa]ie fizic\, geografie, educatoare, matematic\, religie ortodox\ [i psihopedagogie special\ au promovat to]i cei care au sus]inut examenul, cu men]iunea c\ au fost foarte mul]i absen]i. Rezultate foarte bune au ob]inut candida]ii pentru posturile de educatoare – note `ntre 7 [i 9,50, un singur 6,5 – [i `nv\]\tori, unde s-au ob]inut note `ntre 7,25 [i 9,25, de[i au promovat doar cinci din cei 17 candida]i, mul]i absent=nd. S-a `nregistrat [i o not\ maxim\, un candidat care a sus]inut concurs pentru o catedr\ de educa]ie muzical\ fiind notat cu 10, `n rest note de 9 [i 9,5 sunt cele ale suplinitorilor la arte vizuale, limba rom=n\ [i matematic\.
Amintim c\ `n urma [edin]elor publice pentru ocuparea posturilor vacante titularizabile `n `nv\]\m=nt s-au ocupat 81 de posturi din cele 131 vacante. De asemenea, `n urma particip\rii la [edin]ele publice pentru suplinire calificat\, de la finalul lunii iulie, au ob]inut catedre 459 candida]i, 166 nu au optat pentru niciunul din posturile ofertate, iar 160 dintre cei `nscri[i au absentat. Astfel, de [ase ori mai mul]i suplinitori dec=t titulari au intrat `n `nv\]\m=ntul sucevean `n acest an.
Din cei 398 de candida]i înscri[i la concursul jude]ean de suplinire calificat\, au fost prezen]i 212, un candidat s-a retras iar restul au fost absen]i. Repartizarea pe catedre vacante, în [edin]\ public\, a suplinitorilor califica]i se va face p=n\ pe 23 august. Pentru candida]ii care au promovat concursul de suplinire sunt puse la b\taie 170 posturi netitularizabile, cuprinz=nd `ntre 10 [i 18 ore, la care se adaug\ frac]iunile de norm\ r\mase vacante. (Oana PAULIUC)

Vezi si

250 de medici stomatologi au participat la un curs organizat de Colegiul Medicilor Stomatologi Suceava

Sâmbătă, 2 martie 2024, Colegiul Medicilor Stomatologi Suceava (CMS-SV) a organizat o întâlnire la care …