Thursday , December 8 2022

Reparatiile stradale in municipiul Suceava vor demara, cel mai probabil, din luna aprilie

N primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat c\ o strategie privind reabilitarea str\zilor va fi pus\ la punct `n cursul acestei s\pt\m=ni, `ns\ este pu]in probabil c\ `n cursul acestei luni vor putea demara din cauza instabilit\]ii meteo

Lucr\rile de reabilitare a str\zilor pe care s-a intervenit la re]elele de ap\ [i de canalizare `n cursul anului trecut [i `n primele luni ale acestui an vor `ncepe abia din luna aprilie. Potrivit primarului Ion Lungu, ini]ial s-a avut `n vedere ca lucr\ri mai ample de reabilitare a str\zilor afectate de lucr\rile din cadrul programului ISPA precum [i a altor por]iuni de drumuri s\ `nceap\ de la mijlocul acestei luni. Ulterior, dup\ ce prognoza meteo s-a anun]at a fi una destul de incert\ de la mijlocul acestei s\pt\m=ni, c=nd se anun]\ ploi, s-a preferat ca s\ fie am=nate unele lucr\ri de asfaltare a drumurilor. „Vom definitiva strategia de lucr\ri `n ce prive[te repara]iile stradale care trebui f\cute `n Suceava [i ordinea de priorit\]i. M=ine (ast\zi – n.red.) vom clarifica [i cu firmele care execut\ lucr\ri care este stadiul [i graficul de execu]ie al lucr\rilor pentru c\ vrem s\ demar\m din for]\, cel mai probabil din luna aprilie, lucr\rile de reabilitare a mai multor str\zi din municipiu”, a declarat Ion Lungu.
Pe de alt\ parte, primarul a spus c\ `nc\ nu s-au clarificat contesta]iile la cele dou\ licita]ii pentru lucr\ri cu fonduri europene – reabilitarea iluminatului public pe artera principal\ [i reabilitarea stradal\ pe artera principal\ [i alte c=teva str\zi din ora[. C=t\ vreme contesta]iile depuse nu primesc o solu]ionare, Prim\ria Suceava nu poate nici s\ `ncheie contractul cu firmele desemnate c=[tig\toare [i nici s\ reia procedura de organizare a licita]iilor, `n cazul `n care contesta]iile depuse sunt admise. (D.P.)

Vezi si

Flutur: Bugetul pe 2023 se situează la nivelul lui 2022. Nu vor fi blocate conturile primăriilor sucevene din cauza proiectului “Utilități și mediu”

Președintele Consiliului Jude­țean Suceava, Gheorghe Flutur nu exclude ca bugetul de stat pe anul viitor …

No comments

  1. iar cu firma FLORCOSTRUCT