Thursday , September 29 2022

Regenerarea padurilor prin constituirea unui fond special provenit chiar din exploatarea padurilor distruse de calamitati

Economistul Vasile Rusu
N O solu]ie propus\ de Vasile Rusu, economist la Direc]ia Silvic\ Suceava
Economistul Vasile Rusu de la Direc]ia Silvic\ Suceava a publicat recent în ,,Revista P\durilor,, un studiu care dac\ va fi luat în considerare ar putea s\ fie un punct novator de plecare în reevaluarea [i rea[ezarea profitului pe care îl ob]ine o structur\ silvic\, fie ea de stat sau privat în perioadele în care calamit\]ile afecteaz\ fondul forestier. În acest studiu organizat punctual [i pe în]elesul tuturor silvicultorilor de la cel din urm\ p\durar [i pân\ la  cei care organizeaz\ la nivel central activitatea silvic\ din România, Vasile Rusu  propune o solu]ie care pân\ acum nu a fost luat\ în calcul. El demonstreaz\ c\ în anii în care  doborâturile de vânt, de z\pad\ sau sau al]i factori au impus t\ieri masive în fondurile silvice s-au înregistrat [i cele mai mari profituri în vistieria administratorilor acestor fonduri. De cele mai multe ori profiturile au fost direc]ionate c\tre alte scopuri, f\r\ leg\tur\ direct\ cu refacerea p\durilor afectate de calamit\]i.  „Fie c\ este vorba de doborâturi de vânt, de z\pad\, de atacuri de insecte sau de al]i factori, într-un cuvânt calamit\]i naturale, acestea se soldeaz\ în toate cazurile cu  obligativitatea exploat\rii imediate a unei cantit\]i de material lemnos peste posibilitatea anual\, adic\ peste ceea ce s-ar exploata în mod normal. Existen]a acestor produse accidentale exprim\ în fapt o dereglare uneori grav\ a mecanismelor uzinei vii, care este p\durea. Aparenta supraproduc]ie accidental\, inclusiv plus-valoarea ob]inut\ sunt de fapt expresii ale unui dezechilibru”, arat\ autorul , care mai spune c\ pentru corectarea acestui dezechilibru se impune un management de fine]e, ce al\tur\ m\surilor tehnice specifice o viziune nou\ din punct de vedere economico-financiar.
În ce const\ aceast\ nou\ viziune propus\ de economistul silvic Vasile Rusu se poate deduce din cele dou\ sau trei idei extrase din studiul „Un paradox actual: calamit\]ile naturale în silvicultur\, surs\ de venituri suplimentare [i profit”. Pornind de la datele privind evolu]ia cantit\]ii de mas\ lemnoas\ colectat\ [i cea planificat\ anual începând din 2001 [i pân\ în 2009 la Direc]ia Silvic\ Suceava, Vasile Rusu demonstreaz\ f\r\ echivoc: în anii 2002 [i 2003 când s-au înregistrat cele mai mari cantit\]i de mas\ lemnoas\ afectat\ de calamit\]i naturale, profitul a fost cel mai mare din ultimul deceniu. S-au constatat cheltuieli oarecum asem\n\toare cu cele din anii în care nu au existat calamit\]i. În premier\ în literatura de specialitate, Vasile Rusu propune o solu]ie care ar putea s\ fie utilizat\ în perspectiv\ pentru a asigura regenerarea fondului forestier. El propune ca o parte din profiturile care sunt aduse în urma exploat\rii masei lemnoase afectate de calamit\]i s\ fie utilizate pentru refacerea p\durii. „În opinia mea, veniturile ob]inute din exploatarea masei lemnoase peste posibilitatea anual\, datorate calamit\]ilor naturale, trebuie eviden]iate [i înregistrate diferit, într-un cont de rezerve purt\tor de dobând\, care s\ aib\ ca principal\ destina]ie lucr\rile de refacere a fondului forestier [i împ\duriri în principal, dar si refacerea celorlalte utilit\]i( amenaj\ri diverse, drumuri, cl\diri, etc). Aceasta deoarece , dup\ calamit\]i, o întreag\ zon\ este condamnat\ practic la subdezvoltare, o perioad\ mare de timp din cauza lipsei fondurilor [i a ciclului foarte lung de produc]ie din silvicultur\. O posibil\ destina]ie ar fi fondul de conservare [i regenerare, care se constituie la nivelul RNP [i care are ca principal\ menire, împ\durirea [i refacerea suprafe]elor distruse de calamit\]i”, se arat\ în studiu. El propune [i modalit\]i practice de rezolvare legal\ a acestei probleme. Una dintre acestea ar fi înregistrarea veniturilor ob]inute din exploatarea suplimentar\ a masei lemnoase direct în fondul de conservare [i regenerare simultan cu deducerea cheltuielilor aferente acestei mase lemnoase din acela[i fond. O a  doua solu]ie propus\ ar fi ca profitul ob]inut din valorificarea cantit\]ii de mas\ lemnoas\ peste posibilitatea anual\ s\ se înregistreze ca fond de rezerv\/conservare [i regenerare. Economistul silvic sucevean accept\ c\ aceast\ propunere este mai complicat\ deoarece ar presupune modificarea unor prevederi din Codul Fiscal si din Codul Silvic. Argumenta]ia lui Vasile Rusu în favoarea acestui proiect este sus]inut\ de calcule argumentate care ar putea fi luate în seam\ de guvenan]ii de acum sau de cei din viitor. În felul acesta , cel pu]in în sistemul silvic, calamit\]ile naturale nu vor lua pe nimeni prin surprindere, urmând s\ existe fonduri pentru regenerarea fondului forestier distrus de intemperii. „Acest mod de lucru în cazul calamit\]ilor se impune ca o regul\ de bun sim], mai ales ast\zi, în condi]iile crizei economice, ale unei legisla]ii inadecvate în domeniul forestier [i ale dificult\]ilor de a prevedea efectele negative pe termen mediu [i lung”, concluzioneaz\ Vasile Rusu în studiul publicat de Revista P\durilor. Studiu  în care, citând din clasicii silviculturii ne reaminte[te c\: „La început natura suport\ orice, se va r\zbuna ea mai târziu pentru toate”. (Neculai RO[CA)

Vezi si

Primarul Lungu felicită Foresta după meciul cu UTA Arad și anunță că acum se toarnă fundațiile la Baza sportiva tip 1, unde va fi construit un nou stadion

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a participat la meciul de fotbal din Cupa României dintre …