Monday , May 27 2024

“Regele manelistilor” ramane in arest

Cei noua indivizi acuzati de contrabanda cu tigari, ieri, la Curtea de Apel Suceava

N patru din cei nou\ inculpa]i b\nui]i de complicitate la contraband\ [i constituire de grup infrac]ional organizat au r\mas `n arest n [edin]a a suferit dou\ `ntreruperi cauzate de introducerea a noi probe la dosarul `n cauz\ n inculpa]ii au uzat de dreptul la t\cere, l\s=nd avoca]ii s\ prezinte judec\torilor care este situa]ia `n viziunea lor

Curtea de Apel Suceava a decis ieri dup\ amiaz\ respingerea recursurilor formulate de Paul Iova de 49 ani din municipiul Bucure[ti, Gheorghe Pl\cint\ de 44 ani din comuna M\lini, Mihail Mihai de 31 ani din comuna Gr\me[ti [i Sava Ioan de 39 ani din municipiul F\lticeni, dispun=ndu-se ca ace[tia s\ r\m=n\ `n stare de arest preventiv.

Magistra]ii Cur]ii de apel Suceava au admis recursurile declarate de c\tre Vicovanu Mihai de 39 ani din municipiul F\lticeni, Constantin Varga de 48 ani din municipiul Bucure[ti, Dumitru Adrian Eftin de 41 ani din municipiul Sighi[oara, Cristinel Alexandru {oitu de 42 ani din municipiul T=rgu Mure[ [i Alexandru Nagy de 41 ani din municipiul Turda, revoc=ndu-se `n ceea ce-i prive[te, m\sura arest\rii preventive.

~n ceea ce-l prive[te pe Constantin Varga, s-a luat m\sura interzicerii de a p\r\si ]ara pentru o perioad\ de 24 zile, ceilal]i patru urm=nd s\ fie cerceta]i `n stare de libertate f\r\ nici o m\sur\ luat\ de instan]\ `mpotriva lor.

{edin]a a fost deschis\ la ora 09.00 dar avoca]ii au cerut o am=nare pentru a putea analiza am\nun]it dosarul [i de asemenea, notele [i `nsemn\rile care au fost ad\ugate `n ultimele zile. Judec\torii au dispus am=narea cu patru ore a `nceperii analiz\rii recusului, timp `n avoca]ii apar\rii [i inculpa]ii Paul Iova [i Ioan Sava zis [i C\su]\, au avut dreptul s\ consulte toate probele din dosar.

Inculpa]ii au uzat de dreptul la t\cere, l\s=nd avoca]ii ap\r\rii s\ expun\ faptele din punctul lor de vedere, Constantin Varga fiind singurul care a dorit s\ fac\ o declara]ie cu privire la implica]ia sa `n acest caz, men]ion=nd c\ el nu i-a v\zut niciodat\ pe cei `mpreun\ cu care este b\nuit de complicitate la contraband\ [i constituire de grup infrac]ional organizat, singura sa leg\tur\ cu ceilal]i inculpa]i fiind aceea c\ depozitul `n care era depozitat\ cantitatea de ]igarete re]inut\ de DIICOT Suceava este proprietatea sa [i pe care l-a inchiriat unei firme din Constan]a. Acesta a declarat c\ la jum\tatea lunii octombrie a fost contactat de dou\ persoane, care i-au spus c\ doresc s\ `nchirieze depozitul pentru a-l folosi `n vederea stoc\rii de materiale de construc]ii, ei fiind reprezentan]i ai unei firme care au diverse contracte cu ANL [i c\rora le-a perceput o chirie de 3.000 lei. ~n ceea ce prive[te depozitarea de ]igarete, Constantin Varga zis [i Tinu, a spus c\ nu a avut cuno[tin]\ despre ce era cu adev\rat `n depozit [i nu a aflat dec=t `n ziua de 12 noiembrie, c=nd a fost arestat.

N Probele audio – video, considerate nerelevante de avoca]ii grup\rii Iova

Dup\ re`nceperea [edin]ei, judec\torii au acordat o nou\ pauz\, de aceast\ dat\ de numai 15 minute, timp `n care avoca]ii ap\r\rii au avut timp s\ analizeze un set de imagini foto desprinse dintr-un material video, care au fost introduse de c\tre procuror ca probe la dosar, [i pe care nici inculpa]ii [i nici ap\r\torii acestora nu le vizionaser\. {edin]a a fost reluat\ [i r=nd pe r=nd, avoca]ii ap\r\rii [i-au exprimat nedumerirea fa]\ de acuza]iile care le-au fost aduse inculpa]ilor, sus]in=nd c\ `n acest caz nu sunt `ntrunite caracteristicile unei activit\]i infrac]ionale [i DIICOT nu a demonstrat o ierarhie sau un mod `n care grupul de inculpa]i a ac]ionat, rolurile sau sarcinile pe care ace[tia le aveau de `ndeplinit.

Avoca]ii au subliniat c\ `n acest dosar nu exist\ probe clare care s\ stea la baza cererii de arestare preventiv\ ci doar indicii c\ inculpa]ii s-ar fi constituit `ntr-un grup infrac]ional.

~n cazul lui Paul Iova, s-a f\cut referire la faptul c\ DIICOT, de[i a pus la dispozi]ie o serie de `nregistr\ri telefonice, nu a putut s\ dovedeasc\ nici un fel de ilegalitate a respectivelor conversa]ii ale sale, propun=nd doar o t\lm\cire a convorbirilor telefonice, sus]in=nd c\ cei `n cauz\ au folosit un limbaj criptic [i nu a f\cut referiri la nici un element de prob\ care s\ arate vinov\]ia sa clar\.

Fiecare dintre avoca]i a f\cut apel la judec\tori, s\ ia `n considerare faptul c\ nu exist\ probe la dosar care s\ impun\ arestarea inculpa]ilor, aceast\ m\sur\ fiind catalogat\ ca fiind extrem\ [i s-a propus judecarea acestora `n stare de libertate sau luarea m\surii de interzicere a p\r\sirii teritoriului ]\rii.

Pe de alt\ parte, procurorul a sus]inut c\ sunt `ntrunite condi]iile pentru  constituirea de grup infrac]ional [i c\ exist\ la dosar suficiente probe care s\ arate acest lucru, luarea m\surii de arestare justific=ndu-se pe deplin.

N Contrabanda cu ]ig\ri, dovedit\ prin flagrant

La sf=r[itul s\pt\m=nii trecute,  IPJ Suceava a anun]at c\ de la depozitul aflat `n proprietatea lui Constantin Varga, din Bucure[ti,  poli]i[tii au ridicat în vederea confisc\rii aproximativ 2.000.000 de ]igarete, cinci autoturisme, 30 telefoane mobile, 92.959 lei [i 6.380 euro. ~ntr-un comunicat de pres\ s-a ar\tat c\  ac]iunea de prindere în flagrant a contrabandi[tilor de ]ig\ri coordona]i de Paul Iova a fost realizat\ de poli]i[ti ai IPJ Suceava – Serviciul de Investigare a Fraudelor – Biroul Combaterea Fraudelor Vamale [i DGPI, în cooperare cu ofi]eri de poli]ie judiciar\ din cadrul DCIT  a Inspectoratului General al Poli]iei de Frontier\  [i Serviciul Echipe Mobile a Autorit\]ii Na]ionale a V\milor. ~n diminea]a de 12 noiembrie  2010, la depozitul de]inut [i utilizat de membrii grup\rii conduse de Paul Iova [i Ioan Sava, specializat\ în traficul cu ]igarete de contraband\, din municipiul Bucure[ti, s-a primit o important\ cantitate cu ]igarete livrat\ de un alt membru al grup\rii. ~n acel moment s-a intervenit simultan în loca]iile în care se aflau membrii grup\rii, ocazie cu care a fost depistat\ o cantitate total\ de 1.957.360 ]igarete (circa 100.000 de pachete de ]ig\ri) de provenien]\ extracomunitar\ – Ucraina, Republica Moldova, Rusia. (Cezar P|UN)

Vezi si

FOTO – Lucian Harșovschi, detalii despre cum va arăta Aquapark-ul Sucevei. “După 9 iunie, vom reuși să facem și mai multe lucruri bune pentru acest oraș pe care îl numim acasă”

Viceprimarul Lucian Harșovschi, candidatul PNL pentru fotoliul de primar al Sucevei,  a oferit detalii despre cum va …