Tuesday , March 5 2024

Referendumul pentru revenirea Milisautiului la statutul de comuna a esuat

.
N num\rul aleg\torilor prezen]i la urne a fost sub 50%^1 din num\rul total al aleg\torilor [i prin urmare Mili[\u]i r\m=ne ora[, indiferent c=t de mul]i dintre cei care au mers la vot ar fi dorit revenirea la vechiul statut de comun\ n acela[i deznod\m=nt a avut loc [i cu dou\ s\pt\m=ni `n urm\ la Cajvana, c=nd peste 95% din cei prezen]i au votat pentru revenirea la statutul de comun\, dar la urne nu s-au prezentat cel pu]in 50%^1 dintre aleg\tori
Referendumul local organizat, ieri, privind revenirea localit\]ii de la statutul de ora[ la cel de comun\ nu a fost validat deoarece nu a `ntruncit num\rul de voturi necesar pentru acest lucru. Potrivit unor rezultate par]iale de p=n\ la ora 19.00, prezen]a la urne a fost sub 40% [i, prin urmare, erau [anse destul de pu]ine ca `ntr-o singur\ or\ s\ se prezinte la vot mai bine suficient de mul]i aleg\tori dintre cei `nscri[i pe listele `nc=t s\ poat\ fi validate rezultatele referendumului. Reamintim c\ pentru validarea referendumului este nevoie de prezen]a a cel pu]in 50%^1 din num\rul total al aleg\torilor. Conform celor afirmate de prefectul Sorin Popescu, p=n\ ieri la ora 19.00 s-au prezentat la urne 32,6% dintre cet\]enii din Mili[\u]i cu drept de vot, `nscri[i pe listele electorale.
Pre[edinta sec]iei nr.2 de votare ne-a declarat c\, `n ce o prive[te, p=n\ la `nchiderea urnelor nu s-au prezentat dec=t 452 de votan]i din cei 1457 `nscri[i pe list\. Men]ion\m c\ este vorba de cei `nscri[i pe lista de votare de la sec]ia organizat\ `n incinta Prim\riei Mili[\u]i. Alte dou\ sec]ii au fost organizate `n c\minele culturale de la Mili[\u]i [i de la B\deu]i. Num\rul total al aleg\torilor `nscri[i pe listele de la Mili[\u]i era de 4.212. Prin neprezentarea la referendum a cel pu]in 50%^1 dintre ace[tia, Mili[\u]i r\m=ne ora[ indiferent c=t de mul]i dintre cei care au mers la vot ar fi dorit revenirea la vechiul statut de comun\.
Reamintim c\ [i `n urm\ cu dou\ s\pt\m=ni a mai fost organizat un alt referendum pentru revenirea la statutul de comun\ a ora[ului Cajvana. La aceea dat\ s-au prezentat circa 2.200 de aleg\tori, `ns\ num\rul minim care trebuia s\ se przinte pentru ca referendumul s\ fie validat era de 3.026. Prin urmare, Cajvana a r\mas ora[, chiar dac\ peste 2.000 din aleg\torii prezen]i la urne au votat pentru revenirea localit\]ii la statutul de comun\. Mili[\u]iul [i Cajvana au devenit ora[e la `nceputul anului 2004 c=nd au fost organizate referendumuri `n mai multe localit\]i din mediul rural pentru a fi ridicate la rangul de ora[ de gradul 3. ~n felul acesta se dorea de c\tre guvernan]ii de atunci s\ bif\m `n fa]a Uniunii Europene ni[te “realiz\ri” cu privire la gradul de urbanizare al ]\rii. Al\turi de cele dou\ localit\]i, au mai fost ridicate la rangul de ora[ [i comunele Vicovu de Sus, Bro[teni, Frasin, Dolhasca, Liteni [i Salcea. Totu[i, `n localit\]i precum Moldovi]a sau Vama nu s-a `ntrunit la aceea dat\ num\rul de voturi necesar pentru ca s\ fie ridicate la statutul de ora[. Avantajele acestora au fost c\ au reu[it s\ ob]in\ fonduri europene iar impozitele nu au crescut ca la nivelul nou `nfiin]atelor ora[e. (Dan PRICOPE)

Vezi si

 Amenzi de 30.000 de lei și lemn de peste 126.000 de lei confiscat de la doi gateriști care au raportat 6 transporturi fictive de lemn

 Urmare a unei petiții adresate Gărzii Forestiere Suceava de către o persoană fizică, cu privire …

No comments

  1. Eu sunt prea departe si nu am putut sa fiu cu voi dar cei de acasa ce ati facut?pai se merita sa platiti impozite de oras si sa tineti in spate atatea capuse ?politie,primarie,acum 20 de ani era mai multa populatie in com.Emil Bodnaras si erau 3 militieni Babiuc,Stefan si un ajutor Vasilica care manca si el o panie degeaba pe acolo!dar treaba mergea bine,acum sunt vre-o 15 politai si e ca-n codru!Pacat!sansa a trecut!

  2. pacat, mai oameni buni! n-ati putut sa va mobilizati azi? ce-i cu voi? asa o sa ramaneti oraseni sa ia golanii aia de la primarie lefuri mai mari si voi sa platiti impozite mai mari. Pacat. sincer

    • primarica vigilentu

      genu de ce nu mobilizezi pe ma.ta? 1. habar n-ai cum te cheama – nu esti genu, ci concitadin ca doar stai la oras, bai tzaranoiule. 2. In Milisauti nu e ca-n codru ca stam la campie si nu la munte – cred ca ai fost repetent si la geografie, bulbac de 2 lei ce esti. 4. Puteai sa vii si tu la vot – ca doar nu crapa Italia daca ramaneau 3 zile pampersurile broscarilor nespalate de limba ta, cetatean cu simt de dreptate, MARS LA COLIBA obositule