Saturday , March 2 2024

Refacerea liniei CFR Suceava – Dornesti va intra „in procedura de urgenta”

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ Ministerul Transporturilor [i Infrastructurii a acceptat solicitarea sa de a se atribui `n procedur\ de urgen]\ lucr\rile de refacere a infrastructurii feroviare din zona Dorne[ti n cu dou\ zile `n urm\, imediat dup\ vizita pre[edintelui Rom=niei la podul rutier de la Dorne[ti, Gheorghe Flutur se declara total nemul]umit de faptul c\ lucr\rile nu au `nceput [i la infrastructura feroviar\, de[i Guvernul a alocat sume de ordinul milioanelor de euro
Lucr\rile de refacere a liniei CFR dintre Suceava [i Dorne[ti ar putea fi atribuite `n procedur\ de urgen]\. Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a precizat c\ a avut o discu]ie pe tema refacerii infrastructurii feroviare afectate de inunda]ii cu noul ministru al Transporturilor, Anca Boagiu, [i i-a cerut s\ g\seasc\ o solu]ie de urgentare a lucr\rilor de repara]ie pe tronsonul de cale ferat\ de la Suceava la Dorne[ti, deoarece acesta a fost distrus pe mai multe por]iuni `n urma inunda]iilor din aceast\ var\. ~n prezent, circula]ia feroviar\ este blocat\ [i afecteaz\ at=t cet\]enii care circulau cu trenul pe por]iunea respectiv\, c=t [i unii agen]i economici care transportau m\rfurile pe la Dorne[ti. „Avem o mare urgen]\ cu aducerea c\rbunelui din Ucraina pentru Suceava [i cu transportul din zona R\d\u]i, at=t de c\l\tori, c=t [i de m\rfuri. Sunt firme care lucreaz\ `n acea zon\ [i care acum nu pot s\ fac\ transport pe calea ferat\”, a declarat Gheorghe Flutur.
El a ad\ugat c\ ministrul a decis introducerea `n procedur\ de urgen]\ pentru `ncredin]area lucr\rilor de refacere a c\ii ferate pe tronsonul Dorne[ti – Suceava. Prin aceast\ procedur\, firma care va realiza repara]iile ar urma s\ fie desemnat\ `n termen de zece zile.
Reamintim c\ `n urm\ cu dou\ zile, imediat dup\ vizita pre[edintelui Rom=niei, Traian B\sescu, la [antierul pentru lucr\rile de refacere a podului rutier de la Dorne[ti, Gheorghe Flutur se declara total nemul]umit de faptul c\ refacerea infrastructurii feroviare se las\ a[teptat\. De[i Guvernul a alocat 11 milioane de lei, s-a decis organizarea unei licita]ii pe Sistemul Electronic de Achizi]ii Publice. (Dan PRICOPE)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …