Tuesday , January 31 2023

Rectificari bugetare favorabile pentru mai multe spitale din judet

Spitalul Jude]ean de Urgen]\ (SJU) „Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava a primit, `n baza unei rectific\ri bugetare Adoptat\ la [edin]a care a avut loc, `n cursul zilei de ieri, la Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava, o sum\ de 1,65 milioane de lei de la Casa de Asigur\ri de S\n\tate pentru serviciile medicale spitalice[ti prestate. Pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ suma respectiv\ este pentru asigurarea necesarului de fonduri `n vederea func]ion\rii spitalului [i pl\]ii cadrelor medicale p=n\ la sf=r[itul acestui an.
Pe de alt\ parte, `n cursul zilei de ieri, consilierii jude]eni au aprobat rectificarea bugetului SJU cu suma de 1,06 milioane de lei, bani aloca]i de Ministerul S\n\t\]ii pentru finalizarea lucr\rilor de modernizare a blocului operator, din care 900.000 de lei pentru instala]ii electrice. De asemenea, CJ Suceava a alocat din bugetul propriu o sum\ de 500.000 de lei pentru achizi]ionare a 27 de paturi speciale pentru saloanele Sec]iei de Anestezie [i Terapie Intensiv\, precum 135.000 de lei pentru cinci monitoare speciale de supraveghere a pacien]ilor. Cele 635.000 de lei provin din economiile realizate prin neselectarea la finan]are a nou\ proiecte propuse de Consiliul Jude]ean Suceava. Alocarea de fonduri este justificat\ de faptul c\ peste 7.500 de bolnavi pe an au nevoie de `ngrijiri speciale, func]iile vitale fiindu-le afectate grav.
De asemenea, `n perioada imediat urm\toare, cinci spitale din jude]ul Suceava vor primi 2,24 milioane de lei de la Ministerul S\n\t\]ii, Gheorghe Flutur spun=nd c\ banii vor fi aloca]i pentru diverse investi]ii, 800.000 de lei din suma respectiv\ urm=nd a ajunge la Spitalul de Psihiatrie din ora[ul Siret, `n vreme ce spitalele or\[ene[ti din Siret [i Gura Humorului vor primi c=te jum\tate de milion de lei, la Gura Humorului fondurile urm=nd a fi destinate pentru modernizarea sec]iei de maternitate [i pentru achizi]ionarea unui lift care s\ asigure un acces mai bun pentru aceast\ sec]ie, amenajat\ `n mansarda cl\dirii unde func]ioneaz\ spitalul respectiv. De asemenea, spitalele municipale din Vatra Dornei [i din C=mpulung Moldovenesc vor beneficia 140.000 de lei [i, respectiv, 300.000 de lei.
De asemenea, Gheorghe Flutur a ad\ugat c\, `n zilele urm\toare, va fi semnat proiectul de modernizare a maternit\]ii SJU Suceava, proiect `n valoare de 1,5 milioane de euro [i finan]at de Banca Mondial\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Aeroportul Suceava, locul doi într-un top european, din punct de vedere al creșterii procentuale a numărului de pasageri

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat sâmbătă, 28 ianuarie 2023, că, într-un clasament …