Saturday , March 2 2024

Rectificare bugetara pozitiva pentru 26 de localitati sucevene

N potrivit hot\r=rii adoptate joi de deliberativul jude]ean, 26 de prim\rii din jude]ul Suceava vor primi o sum\ total\ de aproape 750.000 de lei pentru echilibrarea bugetelor locale n pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ `n perioada urm\toare este posibil s\ aib\ loc `nc\ o rectificare pozitiv\
Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava a votat, `n [edina] extraordinar\ de ieri, rectificarea pozitiv\ a bugetului cu peste 1,4 milioane de lei. Banii provin din cotele defalcate din impozitul pe venit. Potrivit hot\r=rii adoptate joi de deliberativul jude]ean, 26 de prim\rii din jude]ul Suceava vor primi o sum\ total\ de aproape 750.000 de lei pentru echilibrarea bugetelor locale.
Alocarea acestor sume nu a fost lipsit\ de unele discu]ii, consilierii jude]eni social democra]i `ncerc=nd s\ fac\ lobby pentru acordarea unor sume suplimentare la unele prim\rii conduse de primari ai PSD, d=nd ca solu]ie luarea unor bani de la prim\rii conduse de primari ai PDL sau, o alt\ solu]ie, s\ se ia o cot\ parte de la toate localit\]ile ca s\ se dea bani la cele patru. Cei de la PSD au motivat c\ sunt prim\rii cu o situa]ie financiar\ foarte slab\ [i trebuie ajutate, `ns\ pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus c\ s-a `ncercat alocarea unor sume de bani c\tre toate prim\riile [i este bine c\ nu s-a rectificat bugetul `n minus. C=t prive[te alte nevoi pe care le-ar putea avea prim\riile sucevene, [eful administra]iei jude]ene a precizat c\ are informa]ii c\ `n perioada urm\toare ar putea avea loc `nc\ o rectificare bugetar\, Guvernul urm=nd s\ mai aloce fonduri pentru prim\rii aflate `n dificultate mare [i s-a angajat ca s\ fac\ demersuri ca [i cele patru prim\rii s\ primeasc\ fonduri.
~n final, proiectul de hot\r=re privind rectificarea bugetar\ s-a votat `n forma  ce s-a propus iar sumele care au fost acordate pentru localit\]ile care au `n derulare proiecte cu fonduri europene sau proiecte finan]ate din Fondul de Mediu pentru `mp\durirea terenurilor degradate. Gheorghe Flutur a precizat c\ banii vor fi folosi]i pentru cofina]area proiectelor. Celelalte fonduri sunt destinate Direc]iei de Drumuri [i Poduri din cadrul CJ Suceava, banii urm=nd a fi folosi]i pentru lucr\rile de `ntre]inere [i reparare a drumurilor, [i pentru desz\pezire. (Dan PRICOPE)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …