Monday , October 3 2022

Rectificare bugetara pentru salariile profesorilor din municipiul Suceava

Consilierii locali suceveni au adoptat, ieri, `n [edin]\ extraordinar\, un proiect de hot\r=re pentru rectificarea bugetului, `n a[a fel, `nc=t cadrele didactice de la toate unit\]ile de `nv\]\m=nt din municipiul Suceava s\-[i primeasc\ salariile. Proiectul de rectificare bugetar\ este urmare a unei adrese a Direc]iei Generale a Finan]elor Publice Suceava prin care Prim\riei Suceava i s-a comunicat suplimentarea subcapitolului cu sume defalcate din taxa pe valoarea ad\ugat\ pentru finan]area cheltuielilor descentralizate cu 1,86 milioane de lei, pentru finan]area cheltuielilor din `nv\]\m=nt. Primarul Ion Lungu a declarat c\ banii vor asigura acoperirea cheltuielilor cu personalul din `nv\]\m=nt pe luna `n curs, ad\ug=nd c\ Guvernul va rectifica bugetul de stat `n a[a fel `nc=t s\ poat\ fi da]i bani pentru salariile din ultima lun\ a anului. „Suma este necesar\ acord\rii salariilor profesorilor `n luna noiembrie. Din acest punct de vedere suntem descoperi]i `n luna decembrie, `ns\ sper\m ca Ministerul de Finan]e s\ g\seasc\ fonduri [i pentru luna care vine”, a explicat primarul Ion Lungu. (D.P.)
 

Vezi si

Terenul viitoarei clădiri a Facultății de Medicină a fost transferat în administrarea USV

Consilierii județeni suceveni au aprobat trecerea unei suprafețe de teren de 1.440 de mp. din …