Friday , July 19 2024

Pui de tigru siberian nascut in captivitate la Ilisesti

N zilele trecute, micu]a tigroaic\ Kathyusha `n v=rst\ de [apte s\pt\m=ni, a fost dus\ la medicul veterinar pentru controlul de rutin\ n „Inten]ionez pentru anul viitor s\ `ncerc g\sirea unei noi loca]ii pentru c\ efectivul dep\[e[te 500 de exemplare, iar spa]iul `ncepe s\ devin\ insuficient pentru a putea fi men]inute toate”, a declarat Dorin {oimaru, proprietarul unei mici gr\dini zoologice din comuna Ili[e[ti

Un pui de tigru siberian s-a n\scut, la Col]ul Zoologic {oimaru din comuna Ili[e[ti. Na[terea de pui de tigri siberieni, `n captivitate, este destul de rar `nt=lnit\, fiind mai rare astfel de cazuri dec=t na[terile de pui de leu `n captivitate. De altfel, la mica gr\din\ zoo de la Ili[e[ti s-au n\scut, `n ultimii cinci ani, mai mul]i pui de leu. C=t prive[te puiul de tigru siberian, este vorba de o mic\ tigroaic\, pe care patronul col]ului zoologic, Dorin {oimaru, s-a g=ndit s\ o “boteze” Kathyusha – nume de origine ruseasc\ la fel ca al tat\lui, tigrul siberian Ivan.
Kathyusha s-a n\scut cu aproape opt s\pt\m=ni `n urm\ iar Dorin {oimaru a considerat c\ este cel mai bine s\ ia puiul de tigru pentru o perioad\ la el `n cas\ [i s\ nu `l ]in\ `n cu[c\. La fel cum a procedat [i cu puii de leu n\scu]i `n captivitate la Ili[e[ti, [i pe puiul de tigru l-a hr\nit cu biberonul din primele zile dup\ na[tere, `ncerc=nd `n acest fel s\ previn\ pe c=t posibil apari]ia unor probleme. Kathyusha a dat dovad\ de receptivitate fa]\ de aten]ia acordat\ de Dorin {oimaru [i astfel micu]a tigroaic\ a crescut frumos, av=nd o fire juc\u[\ [i, de altfel, foarte curioas\.
Acest lucru s-a putut observa [i `n urm\ cu c=teva zile c=nd a avut loc primul control la medicul veterinar. Puiul de tigru a fost un oaspete cum nu a mai avut parte medicul veterinar Cristian Teodoreanu. Pe tot drumul de la Ili[e[ti la cabinetul de la {cheia al medicului veterinar, Kathyusha a fost ]inut\ `ntr-un fel de co[ de nuiele asem\n\tor dintr-un anume punct de vedere cu o colivie. Pu]in timorat, probabil, puiul de tigru a stat retras [i chiar s-a l\sat m=ng=iat, f\r\ s\ `ncerce s\ riposteze. Cum a ajuns `n cabinetul medicului veterinar [i a fost scos din cu[c\, mica tigroaic\ a trecut la inspectarea cotloanelor, `ncerc=nd s\ `[i caute un loc c=t mai prielnic unde s\ se ad\posteasc\. La un moment dat s-a ridicat `ncerc=nd s\ `mping\ u[a, `ns\ a fost o `ncercare dificil\ pentru Kathyusha [i f\r\ sor]i de izb=nd\. ~n timpul „inspec]iei cabinetului”, mica tigroaic\ a r\sturnat un co[ de gunoi [i pentru o perioad\ s-a resemnat, st=nd lini[tit\, `ntr-o oarece espectativ\.
Din p\cate pentru ea, nu i-a prea pl\cut ceea ce a urmat: injec]ia. Urcat\ pe o mas\ de metal, Kathyusha [i-a trezit instinctele de animal de prad\ [i a `nceput s\ se agite [i s\ caute un loc de unde s\ poat\ cobor`. Nu `i mai pl\cea s\ se joace cu nimeni, `ncepuse s\ scoat\ ghearele [i s\ m=r=ie. ~ntr-un final, medicul veterinar Cristian Teodoreanu i-a f\cut injec]ia iar apoi mica tigroaic\ a fost l\sat\ `n pace, ca s\ se lini[teasc\, fiind pus\ apoi `n co[ul `n care a fost adus\. „S-a f\cut o deparazitare intern\ [i i s-a aplicat un microcip pentru identificare”, a explicat medicul Cristian Teodoreanu, preciz=nd c\ s-a f\cut [i a[a numitul carnet de s\n\tate pentru puiul de tigru siberian. Cristian Teodoreanu colaboreaz\ de mai mul]i ani cu Dorin {oimaru, medicul veterinar din {cheia fiind [i cel care a f\cut, la `nceputul acestui an, [i controlul de specialitate pentru al]i pui de leu n\scu]i `n captivitate la Ilie[e[ti.
De peste [ase ani, la Ili[e[ti func]ioneaz\ `n gospod\ria lui Dorin {oimaru, un mic stabiliment pentru animale [i p\s\ri exotice de diferite feluri, m\rimi [i din diverse locuri ale lumii. P=n\ atunci, Dorin {oimaru mai avusese pe l=ng\ cas\ c=teva p\s\ri exotice, ceva specii de c=ini sau alte animale `n general specifice zonei temperate, fiind un iubitor de animale. „Av=ntul” s\u `n ce prive[te amenajarea unei gr\dini zoologice proprii l-a luat odat\ cu aducerea acas\ a doi lei, ]inu]i `n captivitate l=ng\ serele din Suceava [i care, dup\ ce fuseser\ l\sa]i peste trei s\pt\m=ni f\r\ ap\ [i m=ncare, au ajuns piele [i os hr=nindu-se cu z\pada ce c\zuse `ntr-o iarn\ geroas\. A luat leii – leul „Athos” [i leoaica „Athena” – la el la Ili[e[ti [i de atunci, practic, a `nceput adev\rata aventur\. Cei doi lei s-au pus pe picioare, s-au `nzdr\venit iar treptat, treptat, al]i lei au fost lua]i din captivitate de Dorin {oimaru. De c=]iva ani `ncoace, unele leoaice au n\scut `n captivitate, `ntre doi [i patru pui. Unii au supravie]uit, al]ii din p\cate au murit `n primele zile dup\ na[tere iar al]ii au fost da]i la schimb pentru alte animale. La ora actual\, sunt peste 500 de animale [i p\s\ri din diverse specii, al\turi de lei put=nd fi v\zu]i [i ni[te tigri.

Achizi]iile din ultima vreme sunt trei pitoni tigra]i [i de st=nc\, de trei – patru metri lungime, un boa constrictor, un anaconda verde, un varan de savan\, trei capre alpine – Ibex, un cangur pitic de Parma [i o maimu]ic\ cu urechi de bumbac. De asemenea, alte dou\ na[teri recente `n captivitate, la Ili[e[ti, au fost la maimu]ele din specia babuinilor. ~n ce prive[te p\s\rile, putem men]iona printre altele [i fazanii de Himalaya [i fazanii tragopan, mai multe specii de p\s\ri de balt\. „Inten]ionez pentru anul viitor s\ `ncerc g\sirea unei noi loca]ii pentru c\ efectivul dep\[e[te 500 de exemplare iar spa]iul `ncepe s\ devin\ insuficient pentru a putea fi men]inute toate”, a declarat Dorin {oimaru. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Haos la nivel global, la companii aeriene, bănci şi mass-media, provocat de o pană informatică a sistemului Microsoft

O pană informatică la sistemul Microsoft la nivel global provoacă probleme la numeroase companii, între …