Saturday , September 24 2022

PSD risca enorm pentru a castiga colegiile de parlamentar adjudecate la negocierile din USL

Fostul pre[edinte al PSD, Gavril M`rza, nu a mai fost agreat pe colegiul de Senat 3, iar candidatura sa pe colegiul de deputat 3 este o lupt\ decisiv\ pentru men]inerea sau pensionarea sa politic\ u pe colegiul de deputat 4 candideaz\ din partea PSD un fost democrat liberal care acum vine la masa mare pentru c\ „a tr\dat c=nd trebuie” u unul din cei ce odinioar\ erau lupii tineri ai PSD [i rivali ai seniorilor gen Gavril M`rza candideaz\ pe colegiul de senator unde a fost ales Gavril M`rza, dar chiar dac\ votul politic pare a fi confortabil, r\m=ne totu[i colegiul care poate fi la fel de u[or de pierdut dac\ USL nu va ob]ine 50%^1 din num\rul de voturi valabil exprimate 

Alegerile legislative din 9 decembrie vor fi un test foarte important pentru mul]i dintre politicienii social – democra]i suceveni. ~ncerc\rile de a prezenta c=t mai confortabil situa]ia din propriul partid, precum [i declara]iile destul de optimiste cum c\ vor reu[i s\ ob]in\ chiar zece mandate de parlamentar de la USL sunt doar eforturi, apreciabile altminteri, de a cosmetiza unele probleme.
Prima este tocmai principiul statuat la nivel de partid [i care are `n vedere ca actualii parlamentari s\ candideze pe colegiul unde au fost ale[i. Ei bine, la Suceava apare o situa]ie mai `nc=lcit\ chiar `n fieful PSD [i anume zona F\lticeni, iar de aceste complica]ii nu sunt str\ine jocurile de culise [i une-
le nemul]umiri `ntre liderii social – democra]i. Astfel, senatorul Gavril M`rza, ales `n 2008 pe colegiul de Senat nr.3 din Suceava `n care sunt arondate localit\]ile din zona F\lticeni, nu mai candideaz\ pentru un nou mandat de senator. Lucrurile nu s-au tran[at foarte u[or `n partid [i, din c=te se pare, situa]ia a pornit de la o dorin]\ de-a deputatului f\lticenean Ioan Stan de a ajunge senator. Influen]a acestuia nu a fost suficient\ `n partid pentru a candida `n zona respectiv\, dar a fost destul c=t s\ `l determine pe veteranul Gavril M`rza s\ bat\ `n retragere [i s\ mearg\ s\ candideze pe un colegiu de deputat. Este vorba de colegiul care are tot num\rul 3, dar `n care sunt arondate 16 localit\]i din vestul municipiului Suceava, inclusiv localitatea sa natal\, Cajvana.
Chiar dac\ este bine v\zut de mul]i din locuitorii acelei zone, Gavril M`rza nu va avea o campanie chiar din cele mai u[oare pentru c\, totu[i, zece din cele 16 localit\]i sucevene sunt conduse de primari ai PDL. De asemenea, PP-DD-ul preg\te[te un candidat `n persoana unui medic veterinar [i, cu siguran]\, ar putea s\ rup\ al\turi de PDL destul de multe voturi din mediul rural. ~n plus, o parte dintre votan]i sunt de etnie polon\ [i este de presupus c\ votul lor va fi `ndreptat spre candidatul comunit\]ii poloneze la Camera Deputa]ilor. Toate acestea `i pot produce mari dificult\]i lui Gavril M`rza `n a ob]ine un rezultat electoral de peste 50%^1 din num\rul voturilor valabil exprimate. Dac\ nu va ob]ine acest rezultat, atunci se va intra `n „mori[ca redistribuirilor”, unde nimic nu mai este sigur [i unde [ansele lui Gavril M`rza de a se pensiona politic vor cre[te sim]itor. Culmea, cei care vor reu[i acest lucru nu sunt adversarii s\i de la PDL, ci chiar propriul s\u partid pe care l-a condus un deceniu.
Chiar dac\ pe colegiul de Senat nr. 3 de la F\lticeni a optat un alt lider social democrat [i anume pre[edintele executiv Ovidiu Don]u, nici pentru el lucrurile nu sunt 100% sigure. Este suficient s\ se petreac\ “mici defec]iuni” `n sec]iile de votare ad\ugate unor gafe ale Guvernului USL c=t s\ nu ob]in\ un scor electoral de 50%^1 din num\rul total de voturi. ~n aceste condi]ii, din cauz\ c\ este un colegiu senatorial considerat mic dup\ num\rul de aleg\tori, Ovidiu Don]u ar risca [i el s\ fie sacrificat, chiar dac\ `n condi]iile votului politic de la alegerile locale acest scenariu este unul totu[i pu]in probabil.
Pe de o parte, pe Ovidiu Don]u `l avantajeaz\ faptul c\ `n colegiul respectiv se lupt\ doar cu PDL-ul, nu [i cu PP-DD-ul care, cel pu]in p=n\ acum, nu a dat semne c\ ar avea m\car vreun candidat pe zon\, dar\mite unul puternic. Pe de alt\ parte, unul din dezavantajele pe care le are Ovidiu Don]u `l reprezint\ candidatura lui Eugen Uricec la un mandat de deputat pe colegiul 4 care include o parte din localit\]ile colegiului senatorial 3. Proasp\t intrat `n r=ndul trasei[tilor politici dup\ ce a trecut de la PDL la PSD, Eugen Uricec va putea fi lesne acuzat c\ este, de fapt, printre parlamentarii care au fost de acord cu “t\ierea salariilor bugetarilor [i a pensiilor” iar acum vine la o mas\ `ntins\ `nainte de al]ii care au luptat ani `n [ir contra fostei Puteri. ~n plus, va candida `ntr-o zon\ `n care nu a avut nicio treab\ p=n\ `n ultimele luni contra cuiva care a condus opt ani municipiul F\lticeni, adic\ localitatea dominant\ din colegiul de deputat nr. 4 [i cel de senator nr. 3. Totu[i, pentru Eugen Uricec un avantaj ar fi, p=n\ `n prezent, lipsa unui candidat mai puternic de la PP-DD [i, de asemenea, faptul c\ i-ar avea pe unii primari de partea sa.
~n aceste condi]ii, singurul candidat de la PSD din zona F\lticeni care `[i men]ine [ansele s\ r\m=n\ `n continuare cea mai grea pies\ a social democra]ilor r\m=ne actualul deputat Ioan Stan. El candideaz\ pe colegiul de deputat nr. 5, r\m=ne `n continuare favorit `n curs\, dar are un contracandidat de la PDL cu o imagine bun\ `n persoana lui Mihai Vitcu, bine cunoscut [i apreciat de mul]i dintre cei care i-au fost elevi de peste treizeci de ani `ncoace. Este suficient ca Mihai Vitcu s\ fac\ `n a[a fel `nc=t contracandidatul s\u de la PSD s\ nu ob]in\ 50%^1 din voturile pe colegiul s\u ca s\ arate c\ p=n\ [i Ioan Stan poate fi zguduit.
Colegiul de Senat nr. 1 cuprinde localit\]ile din zona de munte [i, la negocierile din cadrul USL, a fost atribuit unui candidat al PSD. Au fost dispute `n interiorul partidului iar p=n\ la urm\ a c=[tigat Niculai Bereanu, din c=te se pare sus]inut de Gavril M`rza, `n urma unui scrutin intern organizat la C=mpulung Moldovenesc `n care l-a `nvins pe contracandidatul s\u Roman Boca, la o diferen]\ de aproape 20 de voturi, din peste 120 exprimate. Lupta str=ns\ `n interiorul partidului, pe zona de munte, precum [i faptul c\ pe colegiile de deputat aferente colegiului de Senat 1 sunt candida]i de la PNL, pot s\ `i creeze un oarecare confort lui Daniel Cadariu care va candida pentru un mandat de senator din partea PDL. ~n condi]iile `n care la multe localit\]i din zona de munte PP-DD a ob]inut un scor politic apreciabil, o mare necunoscut\ ar fi candidatul de senator din partea acestui partid. Candidatul respectiv nu are [anse mari s\ c=[tige,
dar `n mod sigur poate `nclina balan]a dac\ [tie cum s\ pun\ problema `n campania electoral\, `n raport cu electoratul s\u.
Un alt candidat pentru un mandat de senator din partea PSD este medicul Tiberius Br\d\]an. El va merge `n lupta electoral\ din colegiul de Senat nr. 2 care include zona Sucevei. Aparentul avantaj c\ nu este vechi `n politic\ [i, prin urmare, nu poate fi „ag\]at” cu nimic ar putea s\ se transforme `ntr-un dezavantaj pentru el. Asta cu at=t mai mult cu c=t foarte multe aranjamente electorale se pot face la nivelul colegiilor de deputat 1, 2 [i 3 care sunt circumscrise `n colegiul senatorial 2. Contracandidatul s\u este liderul PDL Gheorghe Flutur [i s-ar putea pune, la un moment dat, [i problema „protec]iei liderului” [i prin urmare PDL s\ se concentreze foarte mult pe zona Suceava, a[a cum `n 2008 s-a concentrat foarte mult PSD pe zona F\lticeni.
Un alt colegiu aparent sigur este cel de deputat nr. 8 din zona Siret. Sunt mul]i primari `n zon\ care sunt de la USL iar candidatul este deputat de Suceava din 2004 – Eugen Bejinariu. Nu este iubit de mul]i social – democra]i, dar asta nu l-a `mpiedicat s\ gestioneze `n folosul propriu chiar [i aceast\ situa]ie. Prezen]a unui contracandidat mai slab `n zon\ poate `nsemna o consolidare a pozi]iei lui Eugen Bejinariu care poate poza `n c=[tig\tor [i s\ fie, la un calcul politic cu privire la redistribuiri, un avantaj pentru candida]i de la alte partide [i din alte colegii. Pe de alt\ parte, Eugen Bejinariu nu a avut niciodat\ peste 50% `n colegiul respectiv, iar fiind o zon\
mic\, exist\ riscul ca `n cazul `n
care nu ob]ine peste jum\tate din voturi, tocmai colegiul Siret s\ plece la un alt partid. Totu[i, acest scenariu nu este nici pe departe at=t de plauzibil cum ar fi `n cazul colegiului de deputat 3 unde candideaz\ Gavril M`rza, ori a colegiului 4 unde candideaz\ Eugen Uricec.
Un alt colegiu de deputat unde se c=[tig\ sigur doar dac\ se ob]in 50%^1 din num\rul de voturi este cel cu num\rul 7. ~n condi]iile `n care a fost stabilit Vasile Rusu candidat din partea USL (PSD), ca urmare a unui scrutin `n care Atanas\ Nistor a fost `nvins la o diferen]\ de peste 20 de voturi din 84 exprimate, sunt [anse ca acest colegiu s\ poat\ fi adjudecat de candidatul social democrat. Totu[i, nu pare a fi o b\t\lie la care de pe acum s\ poat\ fi cunoscut cu certitudine c=[tig\torul. Trei lucruri mai sunt de luat `n considerare: rezultatul care va fi ob]inut de democrat liberalul Dumitru Mihalescul care este `n continuare un rival puternic – dar cu oarece probleme de imagine, ce candidat ar putea arunca `n lupt\ cei de la PP-DD [i posibile defec]iuni de o parte [i de alta a principalilor competitori. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Exercițiu tactic inedit, la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc

În data de 22 septembrie, la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” a avut loc …

No comments

  1. Alte nume nu mai sunt ,le facem statui sa nu-i uitam ?

  2. Cine l-a primit pe Uricec și de ce???