Wednesday , November 29 2023

Protest spontan al angajatilor din Finantele sucevene

Liderul sindical Silviu Onutu
N ieri, pe holul Trezoreriei Suceava, zeci de angaja]i ai Direc]iei Generale a Finan]elor Publice (DGFP) Suceava au `ntrerupt lucrul [i au f\cut un protest spontan `n solidaritate cu colegii lor din ]ar\ n liderul sindical Silviu Onu]u a declarat c\ nemul]umirile oamenilor sunt perfect justificate dat fiind faptul c\ sunt mul]i angaja]i care au salarii de mizerie [i responsabilit\]i foarte mari n „Sunt salarii cu care nu se poate tr\i. 70% dintre salaria]ii DGFP Suceava au salarii `ntre 420 [i 700 – 800 de lei”, spune liderul sindical al Sed Lex din cadrul DGFP Suceava, Gheorghe Tudosc\
O parte dintre angaja]ii Direc]iei Generale a Finan]elor Publice (DGFP) Suceava au `ntrerupt activitatea, ieri, `n jurul orei 14.00. Aproximativ 80 de salaria]i s-au adunat `n holul de la intrarea `n institu]ie, `n zona Trezoreriei. Salaria]ii au protestat `n lini[te [i au ie[it apoi `n fa]a institu]iei. Timp de aproape dou\ ore, salaria]i din diferite servicii ale DGFP [i de la Trezorerie [i-au manifestat public nemul]umirea din cauza deciziei de a nu mai primi stimulentele financiare. Protestul lor a fost f\cut `n solidaritate cu cele ale colegilor de breasl\ din alte jude]e ale ]\rii, precum [i de la nivel central.
Majoritatea protestatarilor sunt membri `n cadrul Sindicatului Na]ional al Func]ionarilor Publici [i `n Sed Lex. Liderul de sindicat al SNFP Suceava, Silviu Onu]u, a declarat că finan]i[tii cer s\ se renun]e la diminuarea cu 25% a salariilor, s\ se reintroduc\ sistemul de stimulente acordate din fondurile atrase la bugetul de stat, [i s\ se asigurare protec]ia juridic\ a func]ionarului public. „Sunt colegi de-ai mei care au salarii între 400 [i 700 de lei. Avem un proiect de statut al func]ionarului public în care  sunt elemente prin care se va putea asigura o reprezentare juridic\ [i o protec]ie real\ a func]ionarului, care nu exist\ `n prezent”, a spus Silviu Onu]u, ad\ug=nd c\ mitingul spontan nu a afectat activitatea DGFP Suceava. Liderul sindical nu exclude organizarea unei greve generale `n cadrul sistemului de finan]e, urm=nd a se vedea `n cursul zilei de ast\zi ce decizii se vor lua la Bucure[ti.
Lider sindical al Sed Lex din cadrul DGFP Suceava, Gheorghe Tudosc\, a spus că salaria]ii din Finan]e sunt cei care aduc bani la bugetul de stat, dar au cele mai mici salarii. „Sunt salarii cu care nu se poate tr\i. 70% dintre salaria]ii DGFP Suceava au salarii `ntre 420 [i 700 – 800 de lei”, a mai spus liderul sindical. El a precizat c\ au fost discu]ii pe la Bucure[ti cu privire la stimulentele acordate angaja]ilor din veniturile suplimentare atrase la buget din execut\ri silite sau v=nz\ri ale bunurilor confiscate, `ns\ concluzia lui Gheorghe Tudosc\ a fost c\ „am vorbit cu pere]ii”. „Nu este corect ca s\ avem salarii de mizerie `n condi]iile `n care [tim foarte clar c\ `n primele luni ale acestui an am `ncasat la bugetul de stat cu 12,5% mai mult dec=t `n primele luni ale anului 2009. S\ nu cread\ cineva c\ poate fi trimis un func]ionar s\ combat\ evaziunea fiscal\ cu un salariu de 500 de lei”, a mai spus Gheorghe Tudosc\, accentu=nd pe faptul c\ stimulentele care le primeau angaja]ii DGFP nu era din fondul de salarii, ci `n func]ie de realiz\rile din fiecare lun\ [i sumele suplimentare atrase la buget `n fiecare lun\. Potrivit liderului sindical, `n cursul zilei de luni se va stabili la Bucure[ti o dat\ cu privire la intrarea `n grev\ general\ a fucn]ionarilor din sistemul fiscal. Gheorghe Tudosc\ atrage aten]ia asupra faptului c\ acest lucru are repercursiuni foarte grave pentru c\ nu se mai pot face nici `ncas\ri [i nici pl\]i c\tre o institu]ie sau alta, indiferent de care ar fi sau de cine ar apar]ine. „Am mai f\cut cu vreo zece ani `n urm\ o grev\ general\ [i dup\ trei zile, premierul de atunci, Mugur Is\rescu a dat o ordonan]\ de urgen]\ c\ se dubleaz\ salariile. Din p\cate a ajuns dup\ pu]in timp N\stase premier [i a anulat ordonan]a, trimi]=ndu-ne la Is\rescu c\ ne dea banii”, a declarat Gheorghe Tudosc\. Potrivit acestuia, data intr\rii `n grev\ general\ va fi stabilit\ `n intervalul 22 – 27 octombrie, motivul fiind acela c\ `n fiecare lun\, `n acest interval de timp se colecteaz\ cei mai mul]i bani la buget, uneori sumele colectate put=nd ajunge [i la 80% din cele la nivel lunar.
{i sindicatul salaria]ilor din DGFP Boto[ani sus]ine revendic\rile ini]iate de angaja]i din Ministerul Finan]elor Publice [i ANAF. Sindicatul din DGFP Boto[ani a `ntocmit o scrisoare prin care sus]in ac]iunea spontan\ a angaja]ilor din MFP. Liderul sindical Andrei Paramanov arat\ `n scrisoare c\ liderii vor merge luni la Bucure[ti urm=nd s\ stabileasc\ dac\ se va intra `n grev\ dac\ nu li se solu]ioneaz\ revendic\rile.
Sute de angaja]i din Ministerul Finan]elor Publice [i ANAF protesteaz\ `n holul ministerului pentru c\ nu au primit sporurile de dou\ luni. Angaja]ii din Ministerul Finan]elor care protesteaz\ pentru c\ nu au primit sporurile salariale au urcat pe holul de la primul etaj al institu]iei, unde se afl\ cabinetul ministrului Gheorghe Ialomi]ianu, iar num\rul acestora a ajuns la c=teva sute. Salaria]ii din sediul central al Ministerului Finan]elor, dar [i din Agen]ia Na]ional\ de Administrare Fiscal\ reclam\ c\ dup\ eliminarea sporurilor veniturile lor au sc\zut drastic, dup\ ce anterior salariile de baz\ le-au fost reduse cu 25 la sut\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Gheorghe Flutur: Bucovina este pusă pe harta țării și pe harta lumii. La mulți ani, Bucovină dragă!

Marți, 28 noiembrie 2023, de Ziua Bucovinei, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, primarul municipiului …