Monday , February 6 2023

Protest pe santierul soselei de centura al proprietarilor de teren ce vor fi expropriati

Aproximativ 30 de proprietari de terenuri pe unde va trece viitoarea [osea de centur\ a municipiului Suceava au protestat, mar]i, pe [antierul deschis în zona comunei {cheia, nemul]umi]i de pre]ul oferit pentru expropriere, iar pentru detensionarea situa]iei a intervenit prefectul Sorin Popescu.
Prefectul Popescu a declarat ieri c\ proprietarii de terenuri sunt nemul]umi]i de valoarea propus\ pentru expropriere, dar c\ le-a spus acestora c\, parcurgând c\ile legale, vor beneficia de just\ desp\gubire.
El le-a explicat protestatarilor c\ valoarea stabilit\ la expropriere este în direct\ concordan]\ cu pre]urile notariale cu care s-au vândut terenurile în zon\ [i c\ dac\ valoarea este prea mic\ aceasta este din cauz\ c\ cei care au f\cut tranzac]ii cu aceste terenuri au înscris valori mai mici în actele de vânzare-cump\rare.
Protestatarii au reclamat c\ în zon\ sunt unii proprietari de terenuri care au fost pu[i ilegal în posesie, dar c\ au primit bani, iar prefectul le-a explicat c\ pentru 41 de propriet\]i din zona respectiv\ Prefectura a cerut, în instan]\, anularea lor, precum [i a actelor subsecvente emiterii titlurilor, cum ar fi schimbul de terenuri sau vânz\ri ulterioare.
“Nu negociem aplicarea legii. Cine a gre[it la {cheia va pl\ti. Am f\cut numeroase deplas\ri în zon\ s\ vedem exact cum stau lucrurile [i eu cred c\ ele vor începe s\ se clarifice în scurt timp”, a mai spus Popescu.
Prefectul de Suceava a anun]at la sfâr[itul lunii iunie c\ în urma unor verific\ri ale actelor de proprietate de]inute de unele persoane ce au terenuri în comuna [cheia în zona [oselei de centur\ a constatat c\ aplicarea Legii fondului funciar s-a f\cut “mai mult sau mai pu]in legal”.
El a ar\tat c\ s-au f\cut schimburi propor]ionale de teren între proprietari [i Consiliul Local {cheia cu suprafe]e din p\[unea comunal\, iar ulterior nu s-a realizat o eviden]iere strict\ a izlazului comunal pe care nu se pot face puneri în posesie. Prefectul a spus c\ atunci când s-a lucrat la documenta]iile de expropriere în vederea construirii [oselei de centur\ a constatat c\ exist\ persoane puse în posesie cu terenuri pe zona unde ar trebui s\ fie proprietatea privat\ a comunei [cheia [i c\ unde sunt ilegalit\]i se va începe procedura de anulare a titlurilor de proprietate.
Popescu a subliniat c\ persoanele care de]in legal terenul ce urmeaz\ s\ fie expropriat vor fi desp\gubite la justa valoare [i le-a cerut s\ nu împiedice lucr\rile de construc]ie a [oselei de centur\ ar\tând c\ partea financiar\ va fi solu]ionat\ corect pentru fiecare proprietar în parte.
El a ar\tat c\, potrivit noilor reglement\ri în domeniul exproprierii, partea financiar\ se discut\ dup\ exproprierea în fapt. Prefectul a explicat c\ o comisie numit\ de Ministerul Transporturilor urmeaz\ s\ stabileasc\ valoarea desp\gubirii, iar proprietarul poate s\ nu fie de acord cu acesta, moment în care comisia va depune la Tribunal un proces-verbal în acest sens, iar instan]a va numi o comisie de exper]i care va stabili suma de desp\gubit.
Pe lungimea celor 12,4 kilometri de [osea de centur\ se expropriaz\ 61,4 hectare de teren.
Întreaga investi]ie este de 361 de milioane de lei, iar pân\ în prezent s-a executate aproximativ jum\tate din lucr\ri.
Conform Mediafax, lucr\rile la ruta ocolitoare a municipiului Suceava au început la sfâr[itul anului 2008, iar, potrivit proiectului, urmeaz\ s\ fie încheiate în 2011.

Vezi si

Peste 500 de șoferi testați în weekend cu aparatele etilotest și drugtest de polițiștii suceveni

Și în weekend-ul recent încheiat, zilnic, peste 100 de polițiști au acționat pe drumurile publice, …