Sunday , November 27 2022

Propunerea de referendum la nivel judetean privind reorganizarea administrativa a fost respinsa

Consiliul Jude]ean Suceava a respins proiectul de organizare a unui referendum privind reorganizarea teritorial\, comisia de administra]ie public\ spun=nd c\ potrivit legii `n vigoare, `ntruc=t discu]iile la nivel central se poart\ cu privire la o reorganizare administrativ\ la nivel na]ional, referendumul ar trebui s\ fie organizat la nivel na]ional, nu jude]ean sau local u potrivit motiv\rii date de aceea[i comisie, c=t\ vreme nu exist\ un proiect de lege clar formulat cu privire la reorganizarea administrativ\, nici nu este legal s\ se organizeze referendum, un alt argument invocat fiind [i cel legat de  cheltuielile de organizare a acestuia t
Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava a respins, miercuri, propunerea consilierilor USL de organizare a unui referendum prin care popula]ia jude]ului s\ fie consultat\ cu privire la eventuala reorganizare administrativ\ a ]\rii, dup\ ce ale[ii PDL au votat `mpotriv\. De altfel, la [edin]a de ieri a CJ Suceava nici m\car nu au participat to]i consilierii jude]eni care au ini]iat respectivul proiect de hot\r=re, iar ale[ii PDL, care oricum au majoritatea simpl\ `n deliberativul jude]ean, au respins f\r\ probleme acest proiect, opun=ndu-se. Referendumul a fost cerut de USL Suceava, care, prin consilierii jude]eni, a depus un proiect de hot\r=re `n acest sens. Comisia de administra]ie din cadrul CJ Suceava a avizat nefavorabil acest proiect. Comisia respectiv\ are nou\ membri din care cinci PSD, unul PNL [i trei PDL. La [edin]a de comisie au lipsit patru din cei cinci membri ai PSD. ~ntruc=t ceilal]i cinci membri ai comisiei s-au `ntrunit, a existat cvorumul necesar [i, prin urmare, s-a putut supune dezbaterii `n vederea aviz\rii. La [edin]a de comisie, cei de la PDL au sus]inut c\ sunt cel pu]in trei argumente `mpotriva unui referendum la nivel jude]ean cu privire la reorganizarea teritorial – administrativ\ discutat\ foarte mult la Bucure[ti, `n ultima perioad\. Consilierul jude]ean al PNL [i cel al PSD nici nu au vrut s\ aud\ de argumente [i s-au pronun]at de la bun `nceput `n favoarea organiz\rii unui referendum la nivel jude]ean. Democrat liberalii din comisia de administra]ie public\ nu au fost de acord [i, `n contextul `n care patru din cei cinci social democra]i nu au ajuns la [edin]\, avizul adoptat de comisie a fost unul negativ. Consilierul jude]ean PDL Radu Pricope a comunicat, ulterior, `n plenul CJ Suceava avizul dat de comisie, iar consilierul jude]ean PDL Cristinel Macovei a ar\tat c\ unul din argumentele care a c=nt\rit mult `n ce prive[te avizul negativ a fost acela c\ reorganizarea teritorial – administrativ\ este o chestiune de nivel na]ional [i ar trebui f\cut un referendum na]ional.
Legea Referendumului, confundat\ de un consilier jude]ean PSD cu Legea privind ratificarea Protocolului de la Kyoto
Consilierul PNL Br=ndu[el Nichitean a sus]inut c\ reorganizarea administrativ\ a ]\rii trebuie hot\r=t\ de popula]ie, [i nu de un partid. El a precizat c\ reorganizarea administrativ\ trebuie f\cut\ `n urma unor consult\ri [i studii, [i nu „pe picior”, a[a cum dore[te Traian B\sescu. De asemenea, el s-a `ntrebat de ce Traian B\sescu nu dore[te „s\ se `ntoarc\ la popor”, a[a cum clama `n anii trecu]i. La r=ndul s\u, consilierul PSD Gheorghe Iacob a ar\tat c\ referendumul este obligatoriu, conform legii, `n cazul modific\rii limitelor comunelor, ora[elor [i jude]elor. „Nu putem s\ `nc\lc\m un articol de lege”, a spus Gheorghe Iacob, preciz=nd c\ este vorba de Legea 3/2001.
~n replic\, Radu Pricope i-a spus c\ a invocat o lege gre[it\ – cea la care s-a referit Gheorghe Iacob fiind cu privire la ratificarea Protocolului de la Kyoto, nicidecum cu privire la organizarea unui referendum – n.red.) [i c\ ar fi trebuit s\ spun\ c\ legea privind referendumul at=t la nivel na]ional, c=t [i la nivel jude]ean [i local este adoptat\ `n anul 2000, nu `n 2001. El a mai spus c\, `ntruc=t nu exist\ dec=t discu]ii cu privire la o nou\ organizare teritorial – administrativ\ a ]\rii [i nu un proiect efectiv de lege supus dezbaterii publice, organizarea unui referendum nu se justific\. Asta mai ales `n condi]iile `n care discu]iile care se poart\ se refer\ la o reorganizare la nivel na]ional [i care, potrivit articolului 12 din Legea 3/2000, trebuie supuse unui referendum la nivel na]ional. ~n fine, un al treilea argument care decurge din primele dou\ ar fi faptul c\ sunt cheltuieli mari cu organizarea unui referendum la nivel jude]ean, iar `n condi]iile `n care nu sunt `ntrunite condi]iile legale de organizare a acestuia ar `nsemna o risip\ a banului public.
Aceste argumente expuse la comisie au fost `nsu[ite de consilierii jude]eni ai PDL, care de]in majoritatea `n CJ Suceava, [i care au votat `mpotriva organiz\rii referendumului, iar proiectul de hot\r=re a fost respins. De altfel, pentru organizarea unui referendum la nivel jude]ean era necesar\ o majoritate calificat\ de dou\ treimi din num\rul total al ale[ilor jude]eni, ceea ce niciunul din partidele politice nu de]ine, PDL av=nd doar 50% ^ 1 din num\rul total de voturi. ~n contextul `n care nu s-au f\cut demersuri pentru ob]inerea unui consens politic, era previzibil c\ proiectul nu va fi adoptat.
Flutur nu ia `n calcul „n\zb=tiile lui Ponta” [i spune c\ luni, `n [edin]a Coali]iei, s-ar putea lua o decizie cu privire la reorganizarea teritorial – administrativ\ a ]\rii
Pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a evitat s\-[i exprime public pozi]ia `n cazul dezbaterii acestui proiect de hot\r=re. Ulterior, `ntr-o conferin]\ de pres\, el a precizat c\ acest tip de referendum la nivel jude]ean este, de fapt, o tem\ primit\ de partidele de Opozi]ie de la conducerea de la Bucure[ti. „Deocamdat\, nu avem niciun proiect de lege privind reorganizarea teritorial – administrativ\. N\zb=tiile lui Victor Ponta nici nu le lu\m `n calcul”, a declarat Gheorghe Flutur. Pre[edintele CJ Suceava a ]inut s\ specifice faptul c\ un r\spuns oficial cu privire la o posibil\ reorganizare teritorial – administrativ\ a ]\rii va fi dat, probabil, `n urma [edin]ei de luni a partidelor din coali]ia de guvernare.
De altfel, Gheorghe Flutur a ]inut s\ precizeze faptul c\ orice reorganizare teritorial – administrativ\ trebuie s\ fie f\cut\ discut=nd obiectiv [i, referindu-se la jude]ul Suceava, el a precizat c\, dac\ se va ajunge la un consens cu privire la crearea unor noi entit\]i administrativ teritoriale mai mari, atunci parteneriatele pe care le au, `n prezent, actualele jude]e ar putea fi preluate sau, `n unele cazuri, extinse. „Sunt lucruri bune care s-au f\cut [i care ar putea fi continuate”, a declarat Gheorghe Flutur, referindu-se la unele parteneriate cu Schwaben (Germania) [i Cern\u]i (Ucraina).
Luni, vicepre[edintele PSD Suceava, consilierul jude]ean Ovidiu Milici, anun]a c\ la urm\toarea [edin]\ a CJ Suceava consilierii jude]eni USL vor propune organizarea unui referendum la nivel local despre eventuala reorganizare administrativ\ a ]\rii. „Am `ntocmit deja un proiect de hot\r=re de CJ semnat de 13 consilieri jude]eni PSD [i PNL [i care s\ fie supus dezbaterii `n [edin]a de miercuri”, spunea Ovidiu Milici. Interesant este faptul c\ num\rul total al consilierilor jude]eni ai PSD este de 14, la care se adaug\ faptul c\ PNL mai are `nc\ patru consilieri jude]eni, ceea ce `nseamn\ c\, prin urmare, proiectul care se dorea de anvergur\ politic\ jude]ean\ pentru Opozi]ie nu are acordul `n totalitate al consilierilor jude]eni a celor dou\ partide de Opozi]ie. Un alt aspect care, de altfel, a [i fost adus `n aten]ie de consilierul jude]ean PDL Tudor Pl\cint\ a fost acela c\ la [edin]a CJ nici m\car nu au participat to]i semnatarii proiectului `naintat de USL. Premierul Emil Boc declara c\ organizarea unui referendum s-ar impune doar pentru modific\ri teritoriale `n interiorul unui jude], dar nu [i pentru un proces general de reorganizare administrativ\, aplicat la nivel na]ional. (D.P.)

Vezi si

Uniunea Națională a Barourilor din România a donat trei ambulanțe noi, complet utilate, către instituții spitalicești din Ucraina

La 25 noiembrie 2022, la sediul spitalului din localitatea Ciudei, Ucraina, a avut loc predarea …