Tuesday , October 4 2022

Promisiuni de angajare pentru zeci de suceveni, ieri, la T=rgul de Joburi

350 de [omeri suceveni au luat parte la T=rgul de Joburi ce a avut loc miercuri la Casa de Cultur\, la eveniment fiind prezen]i 24 de anjajatori din zona de NE a ]\rii, cu o ofert\ de 100 de locuri de munc\ disponibile N un singur sucevean a fost angajat pe loc, iar alte zeci au fost selecta]i `n vederea `ncadr\rii
Sute de [omeri suceveni, persoane inactive sau tineri care [i-au finalizat în acest an studiile liceale sau universitare s-au prezentat miercuri, `ncep=nd cu orele 10:00, `n holul Casei de Cultur\, acolo unde s-a desf\[urat T=rgul de joburi – eveniment organizat de Ministerul Muncii, Familiei [i Protec]iei Sociale. „Înarma]i” cu zeci de cv-uri pe care le-au l\sat angajatorilor, [omerii `[i pun mari speran]e ca în urm\toarele zile s\ fie contacta]i de c\tre angajatori pentru sus]inerea unui interviu. ~n total 350 de suceveni s-au prezentat `n cl\direa care a g\zduit evenimentul, `n n\dejdea debutului unei cariere profesionale.
Oferta jude]ean\ a t=rgului de joburi a `nregistrat circa 100 de posturi disponibile din partea a 24 de angajatori participan]i, sectorul serviciilor [i al comer]ului fiind cel mai bine reprezentate. “25 de angajatori din zona de Nord- Est [i-au confirmat participarea, 24 fiind prezen]i. Au venit recrutori din jude]ele Neam], One[ti, Suceava, Boto[ani”, a declarat Diana Gorun, project assistant Media One. Au fost selectate circa [apte cv-uri per angajator, `ns\ cu adev\rat norocos s-a dovedit a fi un sucevean care `n viitorul foarte apropiat va intra `n clasa muncitoare, acesta fiind `ncadrat pe loc de recrutor pe un post, la bursa de miercuri.
Ac]iunea de ieri se `nscrie `n suita de activit\]i din cadrul „S\pt\m=nii egalit\]ii de [anse” din perioada 14- 18 noiembrie 2011, organizat\ prin proiectul european „Campanie na]ional\ de con[tientizare public\ privind egalitatea de gen [i [anse pe pia]a muncii – {ANSA” ({ans\ – Acceptare – Nevoie – Siguran]\ – Acces la munc\) de c\tre Direc]ia de egalitate de [anse între femei [i b\rba]i din cadrul Ministerului Muncii. Printre activit\]ile proiectului din aceast\ s\pt\mân\ sunt programate [i ateliere de lucru, mese rotunde, dezbateri publice la care sunt invita]i speciali[ti în domeniul egalit\]ii de [anse, reprezentan]i ai autorit\]ilor publice locale [i centrale, ONG – uri [i angajatori.
N „Meseria[ii” mai c\uta]i dec=t [omerii cu diplom\
Ponderea cea mai `nsemnat\ a locurilor de munc\ de la t=rg a fost reprezentat\ de cererile pentru calific\rile de t=mplar, [ofer, electrician sau mecanic auto, osp\tar, consultant v=nz\ri, buc\tar, sudor, confec]ioner precum [i a specializ\rilor de contabil, consilier juridic, agent de asigur\ri, operator calculator. Specializ\rile care au diversificat oferta de posturi vacante [i au particularizat oarecum edi]ia t=rgului au fost cele de proiectant CAD, inginer tehnolog, agent turism sau tehnician comunica]ii.
C\ facultatea nu mai asigur\ un loc de munc\, pare c\ o [tiu [i absolven]ii suceveni pentru care t=rgul de miercuri a reprezentat `nc\ o dovad\ c\ patalamele pe care le de]in nu-[i g\sescc corespondent în pia]a local\ a for]ei de munc\. „Am venit mai mult din iner]ie pentru c\ e a treia burs\ a locurilor de munc\ din acest an la care particip [i niciodat\ nu s-a `nt=mplat ca ofertele angajatorilor s\ coreleze cu preg\tirea mea. Am terminat `n acest an Ingineria Alimentar\ `n cadrul USV, iar lipsa experien]ei reprezint\ principalul nostru dezavantaj. Din moment ce nu ni se va oferi o [ans\ de `nceput vom r\m=ne vreme lung\ [omeri”, a declarat Ioana P.
Scenariu este similar `n cazul multor absolven]i prezen]i la burs\, tolb\ de carte dar cu zero experien]\. „Sunt `n anul doi la Asisten]\ Social\ [i mi-ar pl\cea s\-mi g\sesc un job part time pentru a-mi pl\ti o parte din cheltuieli. Am depus un singur CV pentru operator calculator iar `n zilele ce urmeaz\ voi primi un r\spuns”, ne-a `mp\rt\[it o alt\ t=n\r\ prezent\ la t=rg. Dac\ cei cu carte nu s-au ar\tat mul]umi]i de oferta t=gului, persoanele trecute de 50 de ani- „meseria[ii” au fost cei care s-au identificat `ntr-o mai mare m\sur\ cu posturile vacante disponibile.
Cu toate c\ au fost angajatori care au re]inut chiar [i 40 de cvuri `n vederea select\rii angaja]ilor, unii recrutori s-au ar\tat decep]iona]i de preg\tirea unor candida]i. „Angaj\m doi buc\tari pentru un local din jude]ul Boto[ani. Vin mul]i `n vederea select\rii, pretind c\ au experien]\ dar nu [tiu cum arat\ o tigaie. Experien]a este principalul atu al unui candidat”, ne-a declarat Mirela Buc\taru, angajator prezent la t=rg. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

1,4 milioane de euro pentru modernizarea unui kilometru de drum județean în zona de munte

Nu mai puțin de cinci oferte au fost depuse la licitația organizată recent de Direcția …