Saturday , April 1 2023

Proiect imobiliar „mamut”, ingropat de criza economica

Cam asa ar fi trebuit sa arate Complexul Mirador
N construc]ia a patru blocuri de locuin]e cu c=te 20 de nivele `n vecin\tatea benzin\riei LukOil a fost suspendat\ de aproape un an de zile iar unul din proprietarii terenului pe care urma s\ se construiasc\ complexul reziden]ial Mirador este de p\rere c\ sunt pu]ine [anse s\ mai poat\ fi deblocat `n perioada urm\toare acest proiect n banca ce finan]a lucr\rile s-a opus, ini]ail, proiectului iar ulterior a acceptat ca s\ fie ridicate blocuri cu c=te 16 etaje, `ns\ investitorul spaniol a fost nevoit s\ refuze dup\ ce, `n urma unor studii de pia]\, a observat c\ nu g\se[te suficien]i clien]i
Unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare din Suceava – complexul reziden]ial MIRADOR, zace `ngropat [i [ansele pentru a fi resuscitat, cel pu]in `n perioada imediat urm\toare, sunt aproape nule. De vin\ este contextul actual al crizei imobiliare [i financiare `n care num\rul cump\r\torilor scade din ce `n ce mai mult iar tot mai mul]i se orienteaz\ spre apartamentele vechi al c\ror pre] este din star mai mic [i mai accesibil dec=t la imobilele noi.
Dezvoltatorii imobiliari – ni[te investitori spanioli `n colaborare cu oameni de afaceri de pe plan local – concepuser\, ini]ial, s\ ridice pe un teren de 13.000 de metri p\tra]i nu mai pu]in de patru blocuri care s\ arate ca ni[te zg=rie nori `n compara]ie cu celelalte construc]ii reziden]iale din Suceava. Pe o suprafa]\ de teren din apropierea benzin\riei LukOil era planificat a se ridica imobile cu c=te 20 de niveluri.
Erau ni[te cl\diri cu aspect occidental iar confortul era lucru de c\p\t=i. Spre deosebire de multe alte blocuri care se construiesc pe suprafe]e c=t mai mari, f\r\ prea multe spa]ii verzi [i locuri de parcare, proiectul MIRADOR a `nsemnat o cu totul alt\ abordare. Cel pu]in a[a cum a fost g=ndit `n prim\ faz\, proiectul urma s\ mute cu totul centrul de greutate al afacerilor `n domeniul dezvolt\rii imobiliare din zona Metro sau de pe terenurile `mpr\[tiate ici colo printre blocurile din Suceava `nspre zona Serelor. „S-a lucrat aproape doi ani la documenta]ii. Problemele au fost analizate [i rezolvate `n timp `ndelungat, mai bine de un an [i jum\tate. Dac\ ar fi `nceput criza poate cu un an mai t=rziu, alta ar fi fost situa]ia `n momentul de fa\”, spune Dinu Ungureanu, unul din proprietarii terenului pe care urma s\ se construiasc\ noul complex reziden]ial.
Nu mai pu]in de 688 de apartamente [i garsoniere de diferite tipuri [i dimensiuni urmau s\ fie `n cele patru blocuri turn. Ceea ce este interesant ar fi `ns\ faptul c\ dac\ majoritatea dezvoltatorilor imobiliari nu dau aten]ie [i nu respect\ nici m\car normele minime legale privind locurile de parcare, `n cazul complexului MIRADOR urmau s\ fie f\cute parc\ri subterane pe dou\ nivele la fie care bloc de locuin]\ iar num\rul locurilor de parcare se apropia de 700. ~n alt\ ordine de idei, pentru fiecare locuin]\ era prev\zut\ [i o parcare auto, merg=ndu-se de la ideea c\ orice proprietar care `[i permite s\ cumpere o locuin]\ nou\ dispune de bani m\car pentru o ma[in\ veche iar aceasta are, `n principiu, acelea[i nevoi de baz\ ca [i una nou\, printre care [i un loc unde s\ poat\ fi parcat\ `n siguran]\. Suprafa]a spa]iilor verzi reprezenta 51% din cele 1,3 hecatre pe care urmau s\ se construiasc\ acele patru blocuri cu c=te 20 de nivele. Garsonieele ce urmau a se face `n blocurile respective aveau o suprafa]\ de 30 de metri p\tra]i, apartamentele cu dou\ camere aveau suprafe]e de 53 – 58 de metri p\tra]i iar apartamentele cu trei camere aveau suprafe]e cuprinse `ntre 70 [i 75 de metri p\tra]i. De asemenea, urmau a se face, de regul\ la ultimele etaje, [i apartamente cu c=te patru camere a c\ror suprafa]\ s\ aib\ `n jur de 110 metri p\tra]i. Pentru toate acestea au fost f\cute demersuri [i erau ob]inute avize [i aprob\ri, `ns\ primul obstacol `nt=mpinat a fost cel al finan]\rii.
Foarte pu]ine b\nci s-au ar\tat dispuse s\ finan]eze un asemenea proiect „mamut”, asta chiar [i `nainte de apari]ia crizei. S-a discutat, potrivit lui Dinu Ungureanu, [i cu cea mai mare banc\ din Rom=nia – BCR. Discu]iile pentru aprobarea unui credit cu care s\ se finane]eze asemenea lucr\ri de ordinul milioanelor de euro au trebuit s\ fie aprobate de cei de la Bucure[ti. Aici se pare c\ au `nceput primele probleme pentru c\ nicio banc\ central\ nu a vrut s\ ri[te s\ aprobe finan]area construc]iei unor blocuri cu 20 de nivele `n Suceava. Negocierile au durat mult timp [i, `n final, proiectul a fost reanalizat de banc\ [i s-a c\zut de acord la o nou\ formul\ `n care erau incluse trei blocuri de locuin]e a c=te 16 nivele fiecare, dou\ dintre blocuri urm=nd a avea c=te dou\ sc\ri. Unul din avantaje ar fi fost acela c\ nu erau cheltuieli chiar a[a de mari cu structura de rezisten]\ ca [i `n cazul blocurilor cu 20 de nivele.
~ntre timp, p=n\ c=nd s\ se ajung\ la un acord `n aceast\ privin]\, criza imobiliar\ `[i face tot mai mult sim]it\ prezen]a pe pia]a rom=neasc\ [i, implicit, cea sucevean\. „Partenerii no[tri din Spania au venit foarte bine preg\ti]i [i au f\cut un sondaj, un studiu de pia]\. {i-au pus chiar [i un birou l=ng\ magazinul Carrefour pentru a prezenta ofertele de pe pia]\ [i a vedea c=te persoane pot fi interesate. Dup\ ce au str=ns destule date au constatat c\ nu mai era cerin]\ de apartamente at=t de multe pe pia]a sucevean\”, a declarat Dinu Ungureanu. El a precizat c\ `n acest fel, `n urm\ cu aproximativ un an de zile s-a suspendat demararea proiectului. Din punctul s\u de vedere, [ansele sunt mici `n contextul economic actual ca proiectul s\ fie redresat, indiferent c\ este vorba de poriectul cu patru blocuri a c=te 20 de nivele fiecare sau cel cu trei blocuri a c=te 16 nivele fiecare. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Individ de 35 de ani din Fântânele, vechi recidivist în șofatul fără permis, dat în urmărire și prins în timp ce încerca să iasă din țară pe la Vama Borș

În urma cercetărilor efectuate în cadrul  unui dosar penal, lucrătorii din cadrul Poliției municipiului Suceava-Biroul …