Thursday , April 18 2024

Proiect imobiliar „mamut”, ingropat de criza economica

Cam asa ar fi trebuit sa arate Complexul Mirador
N construc]ia a patru blocuri de locuin]e cu c=te 20 de nivele `n vecin\tatea benzin\riei LukOil a fost suspendat\ de aproape un an de zile iar unul din proprietarii terenului pe care urma s\ se construiasc\ complexul reziden]ial Mirador este de p\rere c\ sunt pu]ine [anse s\ mai poat\ fi deblocat `n perioada urm\toare acest proiect n banca ce finan]a lucr\rile s-a opus, ini]ail, proiectului iar ulterior a acceptat ca s\ fie ridicate blocuri cu c=te 16 etaje, `ns\ investitorul spaniol a fost nevoit s\ refuze dup\ ce, `n urma unor studii de pia]\, a observat c\ nu g\se[te suficien]i clien]i
Unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare din Suceava – complexul reziden]ial MIRADOR, zace `ngropat [i [ansele pentru a fi resuscitat, cel pu]in `n perioada imediat urm\toare, sunt aproape nule. De vin\ este contextul actual al crizei imobiliare [i financiare `n care num\rul cump\r\torilor scade din ce `n ce mai mult iar tot mai mul]i se orienteaz\ spre apartamentele vechi al c\ror pre] este din star mai mic [i mai accesibil dec=t la imobilele noi.
Dezvoltatorii imobiliari – ni[te investitori spanioli `n colaborare cu oameni de afaceri de pe plan local – concepuser\, ini]ial, s\ ridice pe un teren de 13.000 de metri p\tra]i nu mai pu]in de patru blocuri care s\ arate ca ni[te zg=rie nori `n compara]ie cu celelalte construc]ii reziden]iale din Suceava. Pe o suprafa]\ de teren din apropierea benzin\riei LukOil era planificat a se ridica imobile cu c=te 20 de niveluri.
Erau ni[te cl\diri cu aspect occidental iar confortul era lucru de c\p\t=i. Spre deosebire de multe alte blocuri care se construiesc pe suprafe]e c=t mai mari, f\r\ prea multe spa]ii verzi [i locuri de parcare, proiectul MIRADOR a `nsemnat o cu totul alt\ abordare. Cel pu]in a[a cum a fost g=ndit `n prim\ faz\, proiectul urma s\ mute cu totul centrul de greutate al afacerilor `n domeniul dezvolt\rii imobiliare din zona Metro sau de pe terenurile `mpr\[tiate ici colo printre blocurile din Suceava `nspre zona Serelor. „S-a lucrat aproape doi ani la documenta]ii. Problemele au fost analizate [i rezolvate `n timp `ndelungat, mai bine de un an [i jum\tate. Dac\ ar fi `nceput criza poate cu un an mai t=rziu, alta ar fi fost situa]ia `n momentul de fa\”, spune Dinu Ungureanu, unul din proprietarii terenului pe care urma s\ se construiasc\ noul complex reziden]ial.
Nu mai pu]in de 688 de apartamente [i garsoniere de diferite tipuri [i dimensiuni urmau s\ fie `n cele patru blocuri turn. Ceea ce este interesant ar fi `ns\ faptul c\ dac\ majoritatea dezvoltatorilor imobiliari nu dau aten]ie [i nu respect\ nici m\car normele minime legale privind locurile de parcare, `n cazul complexului MIRADOR urmau s\ fie f\cute parc\ri subterane pe dou\ nivele la fie care bloc de locuin]\ iar num\rul locurilor de parcare se apropia de 700. ~n alt\ ordine de idei, pentru fiecare locuin]\ era prev\zut\ [i o parcare auto, merg=ndu-se de la ideea c\ orice proprietar care `[i permite s\ cumpere o locuin]\ nou\ dispune de bani m\car pentru o ma[in\ veche iar aceasta are, `n principiu, acelea[i nevoi de baz\ ca [i una nou\, printre care [i un loc unde s\ poat\ fi parcat\ `n siguran]\. Suprafa]a spa]iilor verzi reprezenta 51% din cele 1,3 hecatre pe care urmau s\ se construiasc\ acele patru blocuri cu c=te 20 de nivele. Garsonieele ce urmau a se face `n blocurile respective aveau o suprafa]\ de 30 de metri p\tra]i, apartamentele cu dou\ camere aveau suprafe]e de 53 – 58 de metri p\tra]i iar apartamentele cu trei camere aveau suprafe]e cuprinse `ntre 70 [i 75 de metri p\tra]i. De asemenea, urmau a se face, de regul\ la ultimele etaje, [i apartamente cu c=te patru camere a c\ror suprafa]\ s\ aib\ `n jur de 110 metri p\tra]i. Pentru toate acestea au fost f\cute demersuri [i erau ob]inute avize [i aprob\ri, `ns\ primul obstacol `nt=mpinat a fost cel al finan]\rii.
Foarte pu]ine b\nci s-au ar\tat dispuse s\ finan]eze un asemenea proiect „mamut”, asta chiar [i `nainte de apari]ia crizei. S-a discutat, potrivit lui Dinu Ungureanu, [i cu cea mai mare banc\ din Rom=nia – BCR. Discu]iile pentru aprobarea unui credit cu care s\ se finane]eze asemenea lucr\ri de ordinul milioanelor de euro au trebuit s\ fie aprobate de cei de la Bucure[ti. Aici se pare c\ au `nceput primele probleme pentru c\ nicio banc\ central\ nu a vrut s\ ri[te s\ aprobe finan]area construc]iei unor blocuri cu 20 de nivele `n Suceava. Negocierile au durat mult timp [i, `n final, proiectul a fost reanalizat de banc\ [i s-a c\zut de acord la o nou\ formul\ `n care erau incluse trei blocuri de locuin]e a c=te 16 nivele fiecare, dou\ dintre blocuri urm=nd a avea c=te dou\ sc\ri. Unul din avantaje ar fi fost acela c\ nu erau cheltuieli chiar a[a de mari cu structura de rezisten]\ ca [i `n cazul blocurilor cu 20 de nivele.
~ntre timp, p=n\ c=nd s\ se ajung\ la un acord `n aceast\ privin]\, criza imobiliar\ `[i face tot mai mult sim]it\ prezen]a pe pia]a rom=neasc\ [i, implicit, cea sucevean\. „Partenerii no[tri din Spania au venit foarte bine preg\ti]i [i au f\cut un sondaj, un studiu de pia]\. {i-au pus chiar [i un birou l=ng\ magazinul Carrefour pentru a prezenta ofertele de pe pia]\ [i a vedea c=te persoane pot fi interesate. Dup\ ce au str=ns destule date au constatat c\ nu mai era cerin]\ de apartamente at=t de multe pe pia]a sucevean\”, a declarat Dinu Ungureanu. El a precizat c\ `n acest fel, `n urm\ cu aproximativ un an de zile s-a suspendat demararea proiectului. Din punctul s\u de vedere, [ansele sunt mici `n contextul economic actual ca proiectul s\ fie redresat, indiferent c\ este vorba de poriectul cu patru blocuri a c=te 20 de nivele fiecare sau cel cu trei blocuri a c=te 16 nivele fiecare. (Dan PRICOPE)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …