Tuesday , February 27 2024

Proiect comun `ntre Muzeul Bucovinei [i Muzeul Regional de Arhitectur\ Popular\ [i Trai din Cern\u]i

Ieri a avut loc lansarea oficial\ a unui proiect transfrontalier comun `ntre Muzeul Bucovinei – Muzeul Satului Bucovinean – [i Muzeul Regional de Arhitectur\ Popular\ [i Trai din Cern\u]i. Scopul general al acestui proiect este cel de dezvoltare a cooper\rii transfrontaliere `n vederea relev\rii mo[tenirii comune culturale [i sociale. De altfel, proiectul care se intituleaz\ „Mo[tenire Tradi]ional\ Comun\ – Element de Promovare European\” vizeaz\ realizarea transferului de cuno[tin]e [i experien]\ `n domeniul eviden]ei patrimoniului arhitectural tradi]ional construit `ntre cele dou\ muzee `n aer liber [i `ntre cei 15 speciali[ti rom=ni [i ucraineni implica]i. valorificarea [i promovarea de c\tre cele dou\ institu]ii muzeale `n aer liber a patrimoniului cultural arhitectural de]inut prin `mbun\t\]irea ofertei muzeistice [i stimularea interesului poten]ialilor vizitatori `n zona transcarpatic\ este un alt scop al acestui program. La lansarea acestui proiect au participat directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie – institu]ia pe care el o reprezint\ aloc=nd 10% din contravaloarea proiectului, directorul Muzeului regional de Arhitectur\ Popular\ [i Trai din Cern\u]i – Oleg Cuciurean, subprefectul Sucevei, Angela Zarojanu, precum [i al]i numero[]i invita]i din jude]ul Suceava [i regiunea Cern\u]i. (D.P.)
 

Vezi si

Peste 600 de șoferi amendați de polițiști în cadrul acțiunilor din week-end-ul trecut

În contextul situaţiei operative existente la nivelul judeţului Suceava, în scopul impunerii unui climat de …