Monday , December 4 2023

Programul proiectului turistic "Craciun in Bucovina" a fost definitivat

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ lansarea va fi f\cut\ la Cluj, iar promovare [i popularizare vor avea loc\ [i la Viena, Munchen [i Augsburg

Consiliul Jude]ean Suceava a definitivat programul proiectului “Cr\ciun `n Bucovina” de promovare a tradi]iilor de iarn\ din aceast\ zon\, ac]iunile urm=nd s\ `nceap\ `n ajunul s\rb\torii de Sf. Nicolae [i sa se  `ncheie `n prima zi a noului an. Pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, miercuri, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ programul “Cr\ciun `n Bucovina”, proiect finan]at prin POR, a fost definitivat [i este promovat `nc\ din aceast\ perioad\ pentru ca agen]iile de turism, asocia]iile de turism sau proprietarii de unit\]i de cazare s\ poat\ s\ preg\teasc\ pachete turistice complexe pentru perioada s\rb\torilor de iarn\. El a ar\tat c\ ac]iunile `n cadrul acestui program `ncep din 5 decembrie, ajunul s\rb\torii Sf. Nicolae, cu un spectacol pentru copii organizat `n Muzeul Satului Bucovinean din Suceava, urmat de aprinderea luminilor din pomul de iarn\ [i de un concert de colinde sus]inut de Grigore Le[e `n Catedrala Romano-Catolic\ din Suceava.
`n perioada 6 – 18 decembrie vor fi organizate diverse ac]iuni `n toate localit\]ile jude]ului, printre care obiceiuri de Ignat `n mai multe zone, dar [i [ez\tori [i cl\ci unde turi[tii pot vedea cum se preg\tesc bucovinenii de s\rb\torile de iarn\. Totodat\, `n aceast\ perioad\ `n vetre specifice din zone ale jude]ului turi[tii vor putea asista la repeti]iile pentru colinde [i ur\turi [i vor putea vedea cum se preg\tesc copiii s\ mearg\ la colindat. Din 19 decembrie vor `ncepe programele de colind\, iar `n 23 decembrie va fi organizat un concert “Colinda colindelor” la Sucevi]a [i spectacole cu colinde `n toate ora[ele din jude]. `n 24 decembrie vor putea fi ascultate colinde `n vetre folclorice, `n gospod\rii ]\r\ne[ti ce p\streaz\ tradi]iile, iar `n 25 decembrie va fi organizat un Concert de Cr\ciun la Gura Humorului `n zona Arini[, unde va fi amplasat un sat bucovinean, dar [i un traseu de moc\ni]\, ca simbol al turismului montan.
Tot la Gura Humorului se va organiza, `n 26 decembrie, un concert Hara [i Distincto, iar din 27 decembrie p=n\ `n 30 decembrie vor fi organizate `n mai multe zone din jude] festivaluri ale obiceiurilor, prezentare de m\[ti sau forma]ii de ur\tori. `n 31 decembrie este prev\zut\ ac]iunea “La urat `n Bucovina”, iar `n prima zi a noului an se merge cu sorcova [i va fi organizat Balul gospodarilor. Pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a ar\tat c\ programul “Cr\ciun `n Bucovina” va fi promovat `n toat\ ]ara, `ncep=nd cu acest week-end c=nd, la Cluj Napoca se organizeaz\ t=rgul de promovare a produselor tradi]ionale bucovinene, “Produs `n Bucovina”. El a mai spus c\ `n perioada S\rb\torilor de Iarn\ sunt a[tepta]i `n Bucovina mai mul]i ambasadori, iar acest program va fi promovat [i la Viena, Munchen [i Augsburg. Flutur a precizat c\ dup\ discu]iile cu reprezentan]i ai autorit\]ilor regionale partenere ale jude]ului Suceava din Ucraina [i Republica Moldova, se vor putea organiza ac]iuni similare [i pentru organizarea Cr\ciunului pe stil vechi. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Conferința ”Drogul, calea spre infern”, în Suceava și Rădăuți

Baroul Suceava, în parteneriat cu Instituția Prefectului județului Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava, continuă …