Saturday , December 3 2022

Programul proiectului turistic "Craciun in Bucovina" a fost definitivat

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ lansarea va fi f\cut\ la Cluj, iar promovare [i popularizare vor avea loc\ [i la Viena, Munchen [i Augsburg

Consiliul Jude]ean Suceava a definitivat programul proiectului “Cr\ciun `n Bucovina” de promovare a tradi]iilor de iarn\ din aceast\ zon\, ac]iunile urm=nd s\ `nceap\ `n ajunul s\rb\torii de Sf. Nicolae [i sa se  `ncheie `n prima zi a noului an. Pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, miercuri, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ programul “Cr\ciun `n Bucovina”, proiect finan]at prin POR, a fost definitivat [i este promovat `nc\ din aceast\ perioad\ pentru ca agen]iile de turism, asocia]iile de turism sau proprietarii de unit\]i de cazare s\ poat\ s\ preg\teasc\ pachete turistice complexe pentru perioada s\rb\torilor de iarn\. El a ar\tat c\ ac]iunile `n cadrul acestui program `ncep din 5 decembrie, ajunul s\rb\torii Sf. Nicolae, cu un spectacol pentru copii organizat `n Muzeul Satului Bucovinean din Suceava, urmat de aprinderea luminilor din pomul de iarn\ [i de un concert de colinde sus]inut de Grigore Le[e `n Catedrala Romano-Catolic\ din Suceava.
`n perioada 6 – 18 decembrie vor fi organizate diverse ac]iuni `n toate localit\]ile jude]ului, printre care obiceiuri de Ignat `n mai multe zone, dar [i [ez\tori [i cl\ci unde turi[tii pot vedea cum se preg\tesc bucovinenii de s\rb\torile de iarn\. Totodat\, `n aceast\ perioad\ `n vetre specifice din zone ale jude]ului turi[tii vor putea asista la repeti]iile pentru colinde [i ur\turi [i vor putea vedea cum se preg\tesc copiii s\ mearg\ la colindat. Din 19 decembrie vor `ncepe programele de colind\, iar `n 23 decembrie va fi organizat un concert “Colinda colindelor” la Sucevi]a [i spectacole cu colinde `n toate ora[ele din jude]. `n 24 decembrie vor putea fi ascultate colinde `n vetre folclorice, `n gospod\rii ]\r\ne[ti ce p\streaz\ tradi]iile, iar `n 25 decembrie va fi organizat un Concert de Cr\ciun la Gura Humorului `n zona Arini[, unde va fi amplasat un sat bucovinean, dar [i un traseu de moc\ni]\, ca simbol al turismului montan.
Tot la Gura Humorului se va organiza, `n 26 decembrie, un concert Hara [i Distincto, iar din 27 decembrie p=n\ `n 30 decembrie vor fi organizate `n mai multe zone din jude] festivaluri ale obiceiurilor, prezentare de m\[ti sau forma]ii de ur\tori. `n 31 decembrie este prev\zut\ ac]iunea “La urat `n Bucovina”, iar `n prima zi a noului an se merge cu sorcova [i va fi organizat Balul gospodarilor. Pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a ar\tat c\ programul “Cr\ciun `n Bucovina” va fi promovat `n toat\ ]ara, `ncep=nd cu acest week-end c=nd, la Cluj Napoca se organizeaz\ t=rgul de promovare a produselor tradi]ionale bucovinene, “Produs `n Bucovina”. El a mai spus c\ `n perioada S\rb\torilor de Iarn\ sunt a[tepta]i `n Bucovina mai mul]i ambasadori, iar acest program va fi promovat [i la Viena, Munchen [i Augsburg. Flutur a precizat c\ dup\ discu]iile cu reprezentan]i ai autorit\]ilor regionale partenere ale jude]ului Suceava din Ucraina [i Republica Moldova, se vor putea organiza ac]iuni similare [i pentru organizarea Cr\ciunului pe stil vechi. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …