Wednesday , November 30 2022

Profesorii suceveni `si vor primi lefurile la timp pentru concediul din vara

Profesorii nu se vor confrunta `n perioada concediului de var\ cu problemele la sf=r[itul lunii martie. realoc\rile dintre unit\]ile [colare de la nivelul jude]ului [i m\surile ministeriale `ntreprinse vor asigura plata lefurilor dasc\lilor cel pu]in p=n\ la finele verii

Luna iulie a deschis cel de-al treilea trimestru de activitate didactic\, o perioad\ ce se preconiza a fi destul de delicat\ `n privin]a pl\]ii concediilor dasc\lilor.
~nc\ din luna martie se estima faptul c\ pe timpul perioadei de var\ profesorii se vor confrunta cu o problem\ financiar\ similar\ celei `nfruntate pe perioada grevei din prim\var\. Rectific\rile bugetare trimestriale `ntreprinse atunci au st=rnit ne`ncrederea dasc\lilor, ace[tia av=nd dubii cu privire la m\surile luate la nivel ministerial, m\suri care p\reau s\ falimenteze bugetul alocat perioadei vacan]ei de var\.
Din ultimele estim\ri `ns\, rezult\ c\ exist\ suficien]i bani pentru achitarea drepturilor salariale ale dasc\lilor pe perioada concediilor aferente lunilor de var\. „~n municipiul R\d\u]i nu avem probleme cu plata salariilor dasc\lilor. Profesorii `[i vor primi salariile la timp, conform noii grile uniformizate”, a specificat Gheorghe {orodoc, pre[edintele sindicatului Bucovina R\d\u]i.
„Prin diferitele m\suri care s-au luat [i prin realoc\rile de fondurilor între unit\]ile [colare, de la cele suprafinan]ate la cele subfinan]ate, banii sunt suficien]i pentru a asigura plata salariilor pe perioada verii. Singura schimbare const\ `n faptul c\ dasc\lii vor fi pl\ti]i lunar pe perioada concediului [i nu vor primi suma integrala la  `nceputul vacan]ei cum se obi[nuia p\n\ acum”, a declarat Vasile Monacu, inspectorul general adjunct `n cadrul Inspectoratului {colar Jude]ean Suceava.
~nainte de intrarea `n cel de-al treilea semestru dasc\lii sus]ineau c\ `nc\ se urm\re[te neacoperirea lunilor de var\, perioad\ c=nd organizarea lor pentru a protesta este aproape imposibil\ [i c=nd situa]ia anual\ a elevilor va fi `ncheiat\ iar actul didactic nu va fi afectat. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Mănăstirea Teodoreni se va extinde începând cu anul viitor

Un nou corp de chilii va fi construit, cel mai probabil de anul viitor sau …