Sunday , May 29 2022

Profesorii protestatari isi vor incasa salariile incepand de astazi

N “Cadrele didactice `[i vor primi salariile conform legisla]iei `n vigoare [i a hot\r=rilor judec\tore[ti”, a confirmat ieri inspectorul general al I{J Suceava, Petru Carcalete n “Vom continua s\ depunem pl=ngeri penale fiindc\ lumea este nemul]umit\ pentru aceast\ `nt=rziere a pl\]ii salariilor”, declar\ liderul sindical Gheorghe {orodoc

Inspectorul general al I{J Suceava, Petru Carcalete a declarat ieri c\ dasc\lii suceveni care nu [i-au `ncasat salariile p=n\ ieri, o vor putea face acest lucru `ncep=nd cu ziuna de ast\zi, dup\ ce Trezoreria a `n]eles c\ solicit\rile lor de avizare de c\tre I{J a statelor de func]ii iar nu a statelor de personal, nu sunt conforme cu legea.
“Blocarea salariilor s-a produs din cauza faptului c\ cei de la Trezorerie au cerut din partea I{J pe state de func]ii [i nu pe statele de personal, a[a cum prevede HG 1395. Ei au invocat faptul c\ statele de personal `nseamn\ acela[i lucru cu statele de func]ii, ceea ce nu este adev\rat. Profesorii `[i vor primi salariile conform legilor `n vigoare [i a hot=r=rilor judec\tore[ti”, a declarat Petru Carcalete care a precizat c\ nu este o eviden]\, la nivelul I{J a num\rului de cadre didactice care vor beneficia, `n baza hot=r\rilor judec\tore[ti  definitice , de salarii m\rite.
N “Vom continua s\ depunem pl=ngeri penale fiindc\ lumea este nemul]umit\ pentru aceast\ `nt=rziere a pl\]ii salariilor”, declar\ liderul sindical Gheorghe {orodoc
Liderul Sindicatului Liber [i Independent “Bucovina” R\d\u]i, Gheorghe {orodoc a declarat la r=ndul s\u c\  o parte dintre directorii unit\]ilor de înv\]\mânt din zona R\d\u]i au depus deja la Trezorerie documenta]iile vizate de I{J –  statele de personal conform legii [i hot\rârile judec\tore[ti definitive [i irevocabile, iar începând de miercuri, în ordinea program\rilor ini]iale, se va începe ridicarea salariilor aferente lunii ianuarie pentru unit\]ile de înv\]\mânt care nu au primit înc\ aceste drepturi.
“În ceea ce prive[te sindicatul nostru, vom continua s\ depunem plângeri penale, iar mâine (miercuri, n.r.), în cadrul [edin]ei ordinare a sindicatului, vom stabili pa[ii de urmat legat de situa]ia în care ne g\sim. Lumea e nemul]umit\ pentru aceast\ întârziere a pl\]ii salariilor în condi]iile în care unii au fost nevoi]i s\-[i ree[aloneze ratele la banc\ sau nu [i-au putut onora obliga]iile curente”, a spus {orodoc.
El a mai declarat c\, în prezent, sunt 60 de grupe sindicale din cadrul Sindicatului Liber [i Independent “Bucovina” care au ob]inut 60 de hot\râri judec\tore[ti definitive [i irevocabile [i care au ca obiect reîncadrarea salarial\ conform Legii 330/2009.

N Un protest scurt [i eficient
Luni, peste o sut\ de cadre didactice de la cele mai importante unit\]i [colare din municipiul Suceava au protestat, în fa]a sediului Trezoreriei [i `n fa]a Prefecturii, solicitând s\ fie respectate hot\rârile definitive [i irevocabile pe care le-au ob]inut în instan]\ privind reîncadrarea salarial\ conform Legii 330/2009. ~n urma medierii asigurate de prefectul Sorin Popescu, situa]ia a fost detensionat\, directorul Trezoreriei Mihai Terte[ [i inspectorul general al I{J, Petru Carcalete, pun=ndu-se de acord asupra modului `n care cele dou\ institu]ii vor trebui s\ procedeze pentru a aplica prevederile legale [i hot=r\rile judec\tore[ti definitive [i irevocabile ob]inute de dasc\li.
Sindicatele Liber [i Independent “Bucovina” R\d\u]i [i ProEduca]ia Suceava au depus la Parchetele Judec\toriei Suceava, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc [i R\d\u]i sute de plângeri penale împotriva a doi secretari de stat [i trei directori din Ministerul Educa]iei, dar [i împotriva directorilor trezoreriilor din localit\]ile respective.
[orodoc a spus c\ au fost depuse plângeri penale la Parchetul de pe lâng\ Judec\toria Suceava împotriva a doi secretari de stat [i a trei directori din minister care sunt acuza]i c\ au semnat nota MECTS nr.896/BO/ 03 februarie 2011 f\r\ s\ se informeze asupra bazei legale care s\ sus]in\ nota respectiv\ [i f\r\ a lua în considerare sentin]ele judec\tore[ti r\mase definitive [i irevocabile, lucru care ar conduce la sc\derea cuantumului salariului lunar pentru fiecare angajat care se reg\se[te pe post de reclamant în sentin]ele judec\tore[ti având ca obiect reîncadrarea salarial\ conform Legii 330/2009. Au mai fost depuse plângeri penale colective [i împotriva [efilor trezoreriilor locale la care sunt arondate unit\]ile de înv\]\mânt unde angaja]ii au c=[tigat procesele. (N.R.)

Vezi si

Un tânăr de 17 ani din Comănești a ajuns într-un șant cu mașina furată de la fratele său

Vineri, 27 mai, la orele 12:52, polițiștii din Dărmănești au fost sesizați prin  112 cu …