Sunday , May 22 2022

Profesorii din Suceava cer drepturi salariale restante de peste 12 milioane de euro

N primarul Ion Lungu a declarat c\ a f\cut o cerere la DGFP pentru alocarea de la bugetul de stat a sumelor ce reprezint\ diferen]e salariale potrivit hot\r=rilor judec\tore[ti, la care se adaug\ peste un milion de euro reprezent=nd necesarul de salarii pentru luna noiembrie

Cadrele didactice din municipiul Suceava au de `ncasat drepturi salariale de ordinul mai multor milioane de lei, c=[tigate `n instan]\, `nainte [i dup\ 20 mai 2010. Primarul Ion Lungu a declarat, referindu-se la acest aspect, c\ a f\cut demersuri pentru alocarea de la Ministerul de Finan]e prin intermediul Direc]iei Generale a Finan]elor Publice (DGFP) Suceava a fondurilor necesare pl\]ii drepturilor salariale ale profesorilor, `nv\]\torilor [i institutorilor de la unit\]ile de `nv\]\m=nt din municipiul Suceava. Totodat\, `n urma unei discu]ii cu juri[tii de la Prim\rie `n vederea centraliz\rii necesarului pentru achitarea respectivelor sume, Ion Lungu a precizat c\ este vorba doar despre situa]iile `n care au fost emise hot\r=ri judec\tore[ti definitive [i irevocabile, iar ceilal]i profesori care se consider\ `ndrept\]i]i s\ primeasc\ o serie de drepturi salariale „trebuind s\ mearg\ p=n\ la cap\t cu  demersurile `n instan]\”. O centralizare a solicit\rilor a fost f\cut\ [i trimis\, cu c=teva zile `n urm\, la DGFP Suceava pentru ca, apoi, s\ fie trimis\ mai departe solicitarea la Minister `n vederea aloc\rii unor sume de bani. Sumele solicitate la DGFP de Prim\ria Suceava pentru drepturile salariale ale cadrelor didactice sunt colosale, situ=ndu-se `n jurul a 13,5 milioane de euro. Cea mai mare parte, de aproape nou\ milioane de euro, o reprezint\ diferen]ele salariale potrivit hot\r=rilor judec\tore[ti pronun]ate `ninte de data de 20 mai, c=nd a intrat `n vigoare Ordonan]ei de Urgen]\ a Guvernului (OUG) 45/2010 [i este vorba de nu aproximativ 39,35 milioane de lei. Pe locul al doilea `n ce prive[te sumele solicitate de Prim\rie de la DGFP Suceava pentru plata lefurilor profesorilor se situeaz\ diferen]ele salariale stabilite `n hot\r=rile judec\tore[ti de dup\ intrarea `n vigoare a OUG 45, fiind vorba de suma de circ a 13,71 milioane de lei. Locul al treilea `n acest top `l ocup\ necesarul de salarii pentru luna noiembrie, ce vor fi pl\tite `n luna decembrie, f\r\ diferen]ele salariale rezultate din re`ncadrarea personalului `n baza unor hot\r=ri judec\tore[ti iar suma care a fost cerut\ trece pu]in de 4,1 milioane de lei. ~n fine, diferen]ele salariale aferente lunii noiembrie, rezultate `n urma re`ncadr\rii, potrivit hot\r=rilor judec\tore[ti se situeaz\ pe locul patru `n ce prive[te volumul sumelor solicitate de Prim\rie de la DGFP pentru plata unor drepturi salariale la cadrele didactice, totalul situ=ndu-se aproape de 1,1 milioane de lei.
Primarul Ion Lungu a ]inut s\ precizeze c\ Prim\ria municipiului Suceava nu are atribu]ii directe `n ceea ce prive[te achitarea salariilor din `nv\]\m=nt, cadrele didactice fiind angaja]ii Ministerului Educa]iei [i doar legea oblig\ ca pl\]ile acestor drepturi salariale s\ se fac\ prin bugetul local, din sume alocate special de la bugetul central. „~i `n]eleg [i vreau s\ `i ajut pe profesori, dar noi lucr\m cu materialul clientului, av=nd `n vedere c\ banii se dau de la bugetul de stat”, a declarat, ieri, primarul Ion Lungu. (D.P.)

Vezi si

Cod galben de vijelii și averse, sâmbătă după-amiază

Meteorologii au instituit cod galben de instabilitate atmosferică în șase județe din nordul țării. Avertizarea …