Tuesday , December 5 2023

Procurorii DNA sustin ca nu este de competenta Curtii de Apel Bucuresti sa ia hotarari in dosarul “Spaga la Vama Siret”

N avocatul unuia dintre inculpa]i sus]ine `ns\ c\  excep]ia invocat\ de procurorul DNA nu  este dec=t “o tergiversare a parchetului [i nu face altceva dec=t s\-i plimbe pe cei aresta]i dintr-o parte `ntr-alta `n dezavantajul acestora din urm\”

Avoca]ii angaja]i de cei 59 de poli]i[ti de frontier\ aresta]i au `nceput s\ depun\, de la `nceputul acestei s\pt\m=ni, cereri de eliberare sub control judiciar ale clien]ilor.  Pe de alt\ parte, procurorii DNA au ridicat o excep]ie [i anume faptul c\ nu este de competen]a Cur]ii de Apel Bucure[ti s\ ia decizii `n solu]ionarea cauzelor `n care ace[tia au ajuns dup\ gratii.
Avocatul Sorin Poenari de la Baroul Bucure[ti ne-a declarat c\ a depus la Curtea de Apel Bucure[ti trei cereri prin care a solicitat eliberarea provizorie sub control judiciar a vame[ului Sorin Constantin {cladan [i a poli]i[tilor de frontier\ Virgil Jitariuc [i Cristinel }iprigan. ~n cele trei solicit\ri adresate instan]ei din Capital\,  avocatul a invocat faptul c\ nu sunt probe care s\ arate c\ cei trei clien]i ai s\i ar z\d\rnici aflarea adev\rului iar pedeapsa pentru faptele de care sunt acuza]i nu este mai mare de 18 ani `nchisoare. “Probele care sunt la dosar sunt `nregistr\ri video [i ambientale, intercept\ri telefonice, iar alte probe nu mai au ce aduce la dosar procurorii care au instrumentate aceste dosare. Am r\mas surprins de excep]ia invocat\ de procurorul DNA `n dosarul `n care am cerut eliberarea provizorie sub control judiciar a lui }ipirigan Costel. Magistratul, imediat dup\ ce completul a intrat `n sal\, a  sus]inut c\ nu este de competen]a Cur]ii de Apel Bucure[ti s\ solu]ioneze acest dosar, ci a Cur]ii de Apel Suceava. Procurorul DNA a `ncercat s\ aduc\ [i l\muriri prin faptul c\ fapta pentru care este acuzat }ipirigan Costel s-a  petrecut pe raza jude]ului Suceava, preciz=nd c\ [i autorul este tot din acela[i jude]. Chiar [i pre[edintele completului a r\mas surprins, cu at=t mai mult cu c=t la emiterea mandatelor de arestare, ca [i avoca]i am invocat aceast\ excep]ie [i nu a fost luat\ `n considerare. Curtea de Apel motiv=nd c\ dosarul a fost instrumentat de DNA Bucure[ti, iar comisarul [ef Anea Aurel, fost [ef la PCTF Siret, care este ofi]er, atrage dup\ el [i ceilal]i autori care erau subofi]eri sau vame[i”, a spus avocatul Sorin Poenari.
Avocatul consider\ c\ excep]ia invocat\ de procurorul DNA nu  este dec=t o tergiversare a parchetului [i nu face altceva dec=t s\-i plimbe pe cei aresta]i dintr-o parte `ntra-alta `n dezavantajul acestora din urm\”, a conchis avocatul Sorin Poenari.
Dosarul `n ce prive[te cererea de eliberare provizorie a lui }ipirigan Cristinel  a r\mas `n pronun]are. P=n\ ieri la `nchiderea edi]iei, Curtea de Apel  Bucure[ti nu se pronun]ase `nc\.
Instan]a ar fi trebuit s\ aib\  avut pe rol, tot  miercuri, [i cauza lui Sorin Constantin {cladan, care cere, la r=ndul lui, eliberarea provizorie sub control judiciar. Avocatul solicit\ `n cerere  [i o serie de condi]ii care s\ fie impuse clientului s\u, `n cazul `n care va fi cercetat `n stare de libertate [i  anume interdic]ia de a nu p\r\si localitatea de domiciliu sau ]ara [i `ntreruperea oric\ror leg\turi  cu coinculpa]ii din dosarul “{paga la Vama Siret”. Numai c\ dosarul nu a fost judecat `ntruc=t nu a  ajuns la instan]\. Ast\zi la Curtea de Apel Bucure[ti se va judeca cererea de eliberare provizorie sub control judiciar a lui Virgil Jitariuc. Trebuie amintit c\ `n 4 februarie, comisarul [ef Aurel Anea [i al]i 58 de vame[i [i poli]i[ti de frontiera de la PTF Siret au fost aresta]i preventiv pentru 29 de zile de Curtea de Apel Bucure[ti. Ei sunt acuza]i de luare de mit\ în forma continuata [i constituire de grup infrac]ional organizat, fiind implica]i în contrabanda cu ]ig\ri. To]i cei 59 de aresta]i au f\cut recurs împotriva deciziei Cur]ii de Apel Bucure[ti  care a fost respins\ de ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie. Cu aproximativ cinci zile `nainte de a li se expira mandatul de arestare, procurorii DNA ar trebui s\ cear\ prelunigerea acestuia iar cauzele ar trebui s\ se judece cel mai probabil la sf=r[itul acestei s\pt\m=ni sau `nceputul s\pt\m=nii viitoare. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Două transporturi de cherestea fără acte, depistate de polițiști la Spătărești și Drăgușeni

Pe 29 noiembrie, la ora 20.15, în localitatea Spătărești,  polițiștii  au oprit o autoutilitară condusă …