Sunday , December 4 2022

Procesul `n care Fondul Bisericesc solicita revendicarea a 166.000 hectare de teren, am=nat din nou

Curtea de Apel Cluj a decis `n urma [edin]ei de ieri s\ am=ne judecarea cauzei, stabilind un nou termen pentru data de 20 aprilie
Ieri la Curtea de Apel Cluj a fost programat un nou termen al procesului dintre Direc]ia Silvic\ [i Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n al Bucovinei – Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor ce are ca obiect retrocedarea a peste 166.000 de hectare de teren, evaluate la 3,5 miliarde de euro. La fel ca [i la termenul trecut, nici ieri nu s-a `nt=mplat nimic concret, judec\torii clujeni dispun=nd am=narea [edin]ei. ~n acest sens a fost stabilit un nou termen pentru data de 20 aprilie 2012.
La termenul trecut, 20 ianuarie a.c., avoca]ii Fondului Bisericesc Ortodox Rom=n al Bucovinei (FBORB) s-au angajat s\ prezinte documentele din care rezult\ dreptul de proprietate al acestei funda]ii asupra bunurilor solicitate, `ns\ s-au scuzat invoc=nd faptul c\ nu au avut destul timp la dispozi]ie.
~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a decis `n luna martie a anului trecut ca recursurile `naintate `n dosarul 1162/1/2010, care au ca obiect revendicarea imobiliar\ formulat\ de FBORB pentru suprafa]a de peste 166.000 de hectare de teren cu vegeta]ie forestier\, cu drumurile forestiere, construc]iile [i alte acareturi, evaluate contabil la peste 3,5 miliarde de euro s\ fie trimise spre rejudecare la Curtea de Apel Cluj..~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a transmis Cur]ii de Apel de la Cluj obiectivele pe care instan]ele anterioare le-au trecut cu vederea `n buna judecat\ a acestui caz [i care vor trebui s\ fie reanalizate. Este vorba despre faptul c\ `n ceea ce prive[te dovedirea dreptului de proprietate al vechii persoane juridice asupra imobilelor revendicate, solu]ia dat\ anterior de Curtea de Apel Timi[oara nu a fost motivat\. Instan]a de apel de la Timi[oara s-a limitat la a aprecia c\ Tribunalul Suceava nu a analizat `n concret, criticile formulate de apelan]ii p=r=]i [i intervenien]i (DS Suceava, Prefectura Suceava, etc,) cu privire la dreptul de proprietate, ace[tia sus]in=nd c\ vechea funda]ie nu a avut dec=t un drept de administrare, ceea ce echivaleaz\ cu nemotivarea solu]iei. Magistra]ii ~naltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie au mai ar\tat c\ judec\torii de la Curtea de Apel Timi[oara care au respins cererea formulat\ de RNP prin Direc]ia Silvic\ Suceava de `ncuviin]are a probei cu expertiz\ tehnic\, pentru identificarea terenului, ca `ntindere [i vecin\t\]i au gre[it. ”Motivarea respingerii administr\rii acestei probe, `n sensul c\ sunt suficiente `nscrisurile de carte funciar\ este gre[it\ deoarece este necesar\ stabilirea [i a situa]iei din teren, care poate s\ fac\ imposibil\ restituirea imobilelor, `n m\sura `n care dreptul de proprietate asupra fiec\reu parcele de teren ar fi constatat. Unele din terenuri sunt situate `n Ucraina, altele pe raza altor jude]e, ele sunt str\b\tute de drumuri na]ionale, jude]ene sau locale, o parte de terenuri se afl\ `n proprietatea unor persoane fizice, urmare a aplic\rii legilor fondului funciar” au motivat acum aproape un an decizia trimiterii `n rejudecare a cazului, magistra]ii Cur]ii Supreme. (P.B.)

Vezi si

O femeie de 33 de ani, ajunsă în stare gravă l-a spital, le-a spus medicilor că s-a înjunghiat din greșeală în burtă în timp ce se certa cu soțul

O femeie în vârstă de 33 de ani din municipiul Suceava a ajuns, sâmbătă după-amiază, …

No comments

  1. Biserica nu trebuie sa umble dupa paduri ,dupa pamint ci sa umble si sa caute pe Dumnezeu si lucrurile de sus nu cele de pe pamant

  2. Saracii popi ,le mai lipsea citeva miliarde sale mai cresca burtile nesimtite