Wednesday , October 5 2022

Printul Paltin Sturza scoate la vanzare castelul si cele 10 hectare de la Salcea

N dup\ retrocedarea domeniului, vechiul conac al familiei Sturdza a r\mas `n paragin\ [i se degradeaz\ pe zi ce trece n “cine `l cump\r\, poate s\ fac\ ce o vrea din conac, c\min de b\tr=ni sau hotel de lux pentru protipendada zonei”, ne-a declarat prin]ul Paltin Sturdza, ner\bd\tor s\ scape de proprietatea din Salcea n considerat, la `nceputul secolului trecut, a fi unul dintre cele mai frumoase domenii din ]ar\, cl\direa a fost transformat\ de comuni[ti `n sediul SMA n redob=ndit de familia Sturdza `n anul 2000, castelul p\streaz\ `nc\ pu]in din str\lucirea de odinioar\

Castelul [i cele aproximativ 10 hectare de teren din Salcea apar]in=nd familiei Sturdza  sunt scoase la v=nzare de prin]ul Paltin Sturdza. În afara domeniului de  la Salcea, familia princiar\ Sturdza mai de]ine propriet\]i [i în alte jude]e, cele mai însemnate în Bac\u. Castelul [i domeniul de la Salcea au apar]inut Luciei B\leanu, mama so]iei lui Elie Vlad Sturdza  [i au fost na]ionalizate de statul comunist `n 1949. Castelul a trecut printr-o  perioad\ de `nflorire `nainte de r\scoala din 1907 iar scriitorul Artur Gorovei l-a amintit `ntruna din scrierile sale –  „Pe urmele răscoalelor”. „Dac\ mergi noaptea cu trenul, între Vere[ti [i Burdujeni, [i te ui]i pe fereastra vagonului, z\re[ti la o oarecare dep\rtare ni[te globuri mari de lumin\ electric\, asemenea unor stele care sclipesc deasupra unui pustiu. Acolo este Salcea, mo[ie pe care s-a f\cut cea mai frumoas\ gospod\rie din ]ara noastr\ [i s-ar face [i ast\zi, dac\ n-ar interveni r\t\cirea din anul s=ngeros 1907”. {i Nicolae Iorga, `n scrierile sale vorbe[te despre mo[ia familiei princiare care ar fi fost dotat\ inclusiv cu central\ electric\, alimentat\ cu ap\ de la  iazul din incinta domeniului.
Dup\ na]ionalizare, castelul a devenit sediul SMA p=n\ dup\ anul 2000. Ulterior domeniul a fost revendicat de familia princiar\ Sturdza, iar statul rom=n a retrocedat imobilul [i cele 10 hectare de teren [i livezi.
Ulterior, castelul care a fost foarte mul]i ani nelocuit a r\mas `n paragin\. Mo[tenitorul legal al averii, principele nonagenar Elie Sturdza,  tr\ie[te de ani buni la Madrid, în Spania, iar fiul s\u, Paltin, vrea s\ v=nd\ proprietatea de la Salcea. ~n prezent, conacul este locuit `ntr-una din camere de o familie care are grij\ de domeniu, ca acesta s\ nu fie ]inta ho]ilor“. Sunt b\tr=n [i nu m\ mai pot ocupa de castel. Nici nu am f\cut nimic de c=nd ne-a fost retrocedat. Imobiul are pivni]\, teren cu livezi, are acces la canalizare [i gaz metan. Cine vrea s\ `l cumpere sunt dispus s\ v=nd. Cine `l cump\r\ poate s\ fac\ ce o vrea din cl\dire – c\min de b\tr`ni sau  hotel de lux pentru protipendada zonei. Nu mai este treaba mea odat\ ce l-am v=ndut `ns\ este p\cat c\ se degradeaz\ [i nu am de g=nd s\ investesc `n el ”,ne-a spus prin]ul Paltin Sturdza. Deocamdat\, mo[tenitorul familiei princiare nu a avansat o sum\ pentru care ar fi dispus s\ scoat\ la v=nzare  domeniul  dar a dat de `n]eles c\ a[teapt\  s\ apar\ c=t mai mul]i cump\r\tori.
Acum [ase – [apte ani, Paltin Sturdza a `ncercat s\ `l aclimatizeze pe fiul s\u, Michael Andrew Sturza, la mo[ia p\rinteasc\, cump\r=ndu-i un loc la Universitatea din Suceava, asigur=ndu-i calitatea de administrator al domeniului [i oferindu-i stipendii grase, `n ideea c\ o s\-l transforme pe t=n\rul de vi]\ princiar\ `ntr-un adev\rat nobil. Numai c\, `n scurt timp, b\iatul care avea atunci ceva mai mult de 20 de ani s-a dedat la pl\cerile nepermise ale vie]ii demimondene, fiind acuzat de consum de stupefiante, de infrac]iuni la regimul rutier, la facultatea unde fusese `nscris dovedindu-se a fi o “loaz\” clasic\, profesorii, `n ciuda insisten]ei p\rintelui s\u cu rang princiar, fiind nevoi]i s\-l exmatriculeze. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Un bărbat și o femeie, beți cui, găsiți de polițiști în centrul Sucevei lângă un Mercedes cu o roată ruptă

 Nu e clar cine a condus mașina, dar bărbatul a  fost încătușat pentru că a …