Sunday , September 24 2023

Printr-o aberatie legala, sucevenii cu centrale de apartament vor fi pusi sa plateasca 30-50% din caldura furnizata in bloc

Consiliul Local va aproba maine o hotarare prin care sa aduca mai multi bani in conturile Termica - cadavrul a carui imbalsamare ii costa pe suceveni, an de an, tot mai multi bani
N `n [edin]a de m=ine a Consiliului Local Suceava se va supune un proiect de hot\r=re `n care se invoc\ prevederile unui recent ordin al ANRSC prin care coeficien]ii de `nc\lzire a spa]iilor comune din bloc reprezint\ `ntre 30% [i 50% din energia termic\ furnizat\ `n blocul respectiv n potrivit ANRSC, `nc\lzirea spa]iilor comune dintr-o scar\ de bloc poate ajunge s\ fie `n lunile de prim\var\ [i de toamn\ la fel de mare ca pentru toate apartamentele din scara respectiv\ n totu[i, primarul Ion Lungu [i Lucian Har[ovschi precizeaz\ `n proiectul respectiv c\ acest coeficient foarte mare va fi admis „numai pe motive bine justificate” n proiectul de hot\r=re prevede c\ firmele de repartitoare vor determina suprafe]ele echivalente termic din imobilele unde sunt repartitoare n Termica [i asocia]iile de proprietari vor trebui s\ determine surpafe]ele echivalente termic din imobilele f\r\ repartitoare, numai c\ amenzi pentru nerespectarea termenelor risc\ doar [efii de asocia]ie, Termica fiind exonerat\ de orice fel de gre[eal\ `n acest caz
Calculul energiei termice pentru spa]iile comune `n func]ie de coeficien]ii de 50% `n lunile octombrie, noiembrie, martie [i aprilie [i de 30% `n lunile de iarn\ va fi admis „numai pe motive bine justificate” [i se va aplica doar pentru furnizarea energiei termice `n sezonul 2010 – 2011. Acesta lucru este precizat `n proiectul de hot\r=re a Consiliului Local Suceava, ini]iat de primarul Ion Lungu [i de viceprimarul Lucian Har[ovschi. Proiectul de hot\r=re va fi supus dezbaterii `n vederea aprob\rii la [edin]a extraordinar\ a Consiliului Local Suceava, [edin]\ ce va avea loc `n data de 17 septembrie, la ora 12.
Conform acestui proiect, cet\]enii Sucevei care [i-au montat centrale termice de apartament, debran[=ndu-[i locuin]ele de la sistemul centralizat de termoficare, vor fi trebui s\ achite o cot\ parte din contravaloarea `nc\lzirii spa]iilor comune din blocurile `n care locuiesc. Proiectul respectiv [i mai ales coeficien]ii aberan]i au fost stabili]i nu de Prim\rie, ci de un ordin dat de Autoritatea Na]ional\ de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Interes Public (ANRSC). Singurele cazuri unde nu va putea fi pus `n aplicare acest ordin al ANRSC sunt cele `n care niciun locatar de pe o scar\ de bloc nu a renun]at la sisemul cenrtalizat de termoficare sau `n situa]ia `n care to]i proprietarii [i-au debran[at locuin]ele pentru a-[i monta centrale de apartament. Cu alte cuvinte, este destul ca numai un singur proprietar s\ nu se fi debran[at de la sistemul centralizat de termoficare pentru ca hot\r=rea Consiliului Local `n baza ordinului ANRSC s\ fie pus\ `n aplicare. Valabil este [i `n cazul invers, c=nd doar unul dintre proprietari s-a debran[at ca s\-[i monteze central\ termic\ `n apartament.
Pe de alt\ parte, de[i `n proiectul de hot\r=re se face referire la „cazurile bine justificate” `n care s\ se aplice coeficien]ii respectivi, nu este definit clar ce se `n]elege prin astfel de cazuri, care sunt criteriile dup\ care se poate considera c\ o scar\ de bloc este sau nu un „caz bine justificat” [i nici cine este autoritatea ce este `ndrituit\ s\ hot\rasc\ asupra acestor aspecte. Exist\ `ns\ doar referiri indirecte cu privire la cei care ar trebui s\ pl\teasc\ amenzi `n cazul `n care nu se fac evalu\rile a consumului de energie la nivel de scar\ de bloc, de unde se poate deduce c\ ace[tia sunt cei responsabili [i pentru stabilirea a[a numitelor „cazuri bine justificate”.
Spre exemplu, determinarea suprafe]elor echivalente termic din cadrul fiec\rui imobil trebuie f\cut\ p=n\ la finele lunii octombrie. Obliga]ia de a face revine `n acest caz firmelor de repartitoare care dac\ nu se achit\ de aceast\ obliga]ie pot primi amenzi `ntre o mie [i cinci mii de lei. Pe de alt\ parte, exist\ [i situa]ii destul de multe `n Suceava `n care proprietarii nu [i-au montat repartitoare de cost sau au renun]at, ulterior, la acestea. Ei bine, obliga]ia de a determina echivalentul termic `n imobilele f\r\ repartitoare de cost revine, conform proiectului de hot\r=re ini]iat de primarul Ion Lungu [i de viceprimarul Lucian Har[ovschi, celor care au func]ii de pre[edinte [i de administrator la asocia]iile de proprietari din municipiul Suceava. Totu[i, dac\ ace[tia nu se achit\ de obliga]ii, risc\ amenzi de cinci ori mai mici dec=t firmele de repartitoare.
O noutate fa]\ de anii trecu]i o constituie prevederea imperativ\ conform c\reia firmele care func]ioneaz\ `n apartamentele din blocurile de locuin]e bran[ate la sistemul centralizat de termoficare trebuie s\ `ncheie contracte cu SC Termica SA Suceava [i `n condi]iile `n care locuin]a `n care func]ioneaz\ societatea comercial\ respectiv\ are central\ termic\.
Prevederea respectiv\ r\m=ne valabil\ [i `n cazul `n care sunt izolate coloanele care str\bat spa]iul comercial respectiv [i prin care este furnizat\ energia termic\ `n blocul respectiv. Motivul invocat `n proiectul de hot\r=re este faptul c\ firma trebuie s\ achite la SC Termica [i `nc\lzirea din conductele de la subsolul blocului [i din alte spa]ii comune.
O gre[eal\ `n redactarea proiectului de hot\r=re ce va fi dezv\tut `n [edin]a de vineri a Consiliului Local Suceava, f\cut\ probabil din grab\, este cea c\ de[i referirea la obliga]ia acestor firme se face `n articolul trei, la articolul cinci `n care este prezentat sanc]iunea pentru nerespectarea acestei obliga]ii se spune c\ acele prevederi ar fi, de fapt, `n articolul doi.
O alt\ gre[eal\ sau omisiune este [i aceea c\, de[i `n articolele din proiectul de hot\r=re se face trimitere doar la obliga]iile asocia]iei de proprietari de a efectua determin\rile suprafe]elor echivalente termic din imobil `n vederea stabilirii repartiz\rii energiei termice pentru spa]iile comune, `n expunerea de motive se mai adaug\ [i faptul c\ determinarea respectiv\ se va face `mpreun\ cu Termica. Totu[i, pentru eventualele abateri de la respectarea termenului legal, numai [efii de asocia]ii risc\ amenzi. Cu alte cuvinte, `n cazul `n care vreun angajat al SC Termica este `n conflict cu un [ef de asocia]ie [i vrea s\ `l [icaneze, ori pur [i simplu nu poate s\ participe la determinarea suprafe]elor echivalente termic, nu p\]e[te nimic pentru c\ toat\ r\spunderea pic\ numai pe umerii pre[edin]ilor [i administratorilor asocia]iilor de proprietari.
Pe de alt\ parte, `n cazul `n care, din motive temeinice [i obiective, nu s-a putut efectua determinarea echivalentului termic din imobil, repartizarea consumului de energie pentru spa]iile comune se va face `n func]ie de procentul aprobat de majoritatea proprietarilor din imobil sau din scar\. Acest lucru este stipulat `n acel proiect de hot\r=re [i care face trimtere la prevederi legale conform c\ruia toate hot\r=rile trebuie luate cu acordul a dou\ treimi din num\rul proprietarilor. {i `n aceste cazuri, calculul se va face numai pentru sezonul 2010 – 2011. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Biroul Electoral Permanent va funcționa în afara municipiului Suceava

Prefectura a reluat „în regim de urgență” procedura de identificare a unor spații, inclusiv aparținând domeniului …