Saturday , December 3 2022

PRIMIM LA REDACTIE – Zilele orasului Siret, a IV-a editie

În perioada 20 – 22 mai a avut loc a IV-a edi]ie a Zilelor Ora[ului Siret. Activit\]ile din program au avut un caracter artistic [i sportiv, iar loca]iile în care s-au desf\[urat acestea au fost din cele mai diverse: pe scena în aer liber, amplasat\ în fa]a Casei de Cultur\, pentru spectacole de muzic\ [i dans, pe stadionul 9 Mai pentru competi]ia fotbalistic\ inter[colar\  sau pe drumul european, traseu centrul ora[ului Siret – Vama Siret, pentru concursul de ciclism.
Anul acesta, vremea a ]inut în totalitate  cu organizatorii, iar perioada de desf\[urare bine aleas\, de Sfin]ii Împ\ra]i Constantin [i Elena, când una dintre bisericile ortodoxe din localitate a s\rb\torit hramul, a adunat lumea nu doar din târg ci [i din localit\]ile învecinate. În fiecare din cele trei zile de s\rb\toare, activit\]ile artistice au început cu muzic\ de fanfar\, (vineri [i duminic\- Fanfara Siretului, sâmb\t\- Fanfara Cânde[ti, jude]ul Boto[ani). Invitat special  a fost cânt\re]ul sucevean  de muzic\ popular\, Alexandru Recolciuc.
În a doua zi a s\rb\torii, iubitorii folclorului autentic s-au putut bucura de prezen]a Ansamblului Artistic Arcanul al Universit\]ii {tefan cel Mare Suceava. Tot pentru ei a concertat [i grupul vocal-instrumental Junii Bucovinei,  precum [i soli[tii Rodica Oleniuc, Loredana Mândri[teanu [i Florin Zuzeac. Al\turi de ei, pe scen\ au urcat grupurile vocal-instrumentale Florile Bucovinei din Cânde[ti jude]ul  Boto[ani [i Baine]ul din comuna Mu[eni]a (instructor artistic pr.Mihai Cobziuc). Emo]ionant\ a fost reîntâlnirea spectatorilor, în cadrul aceluia[i eveniment, cu Ansamblul Kozaciok din B\lc\u]i, ansamblu de dansuri tradi]ionale ucrainene, coordonatorul cestuia fiind profesorul Petru {oiman, fost elev al Colegiului Tehnic La]cu Vod\ Siret dar [i fost  dansator al Ansamblului siretean Kolomeika. Cât despre Kolomeika, ansamblul  a avut, [i el, parte meritat\ de succes, sâmb\t\ 21 mai, când timp de dou\ ore, sub îndrumarea profesoarei Iano[ Zirca [i a tân\rului subofi]er Bogdan Popovici, copii din clasele primare [i pân\ la adolescen]i liceeni au evoluat într-un spectacol îmbinând dansuri populare române[ti , dar [i cele  apar]inând minorit\]ilor na]ionale din Bucovina, cu ritmuri [i genuri contemporane. Cântecul [i diversele instrumentele (mandolinele fiind…vioara întâi!) precum [i dezinvoltura micilor sau mai marilor arti[ti au creat deliciul spectatorilor, a p\rin]ilor emo]iona]i, a hr\marilor [i rudelor de mai aproape sau de mai departe.
Un alt gen de muzic\ prin care siretenii s-au f\cut remarca]i în decursul timpului este folkul. La Zilele Ora[ului Siret 2011, Festivalul interjude]ean de muzic\ folk Cetatea Veche a ajuns la a VIII-a edi]ie, aceasta întâmplându-se vineri, iar duminic\, Ioan Mateiciuc a sus]inut un microrecital. Chit\rile electrice ale rockerilor s-au f\cut auzite, sâmb\t\ spre sear\ de la Broken Strings [i Toy Machines. În toate cele trei zile forma]ii locale [i soli[ti din Siret (Ionela [i Adrian Enache, Lavinia [i Valentin Leonte, Marius Leonte, Miraj Grup) [i R\d\u]i(River Blues, Select, Simply Grup) au între]inut publicul cu melodii pentru toate vârstele. “Am invitat pe scen\ ace[ti arti[ti pentru a promova [i respecta valorile locale. Sunt ai no[tri, le plac celor de aici iar atunci când siretenii s\rb\toresc zilele ora[ului cred c\ ar trebui  întotdeauna s\ nu uite de cei apropia]i  ” sunt vorbele rostite de primarul Adrian Popoiu. Pe acest considerent s-a organizat, duminic\, [i spectacolul ” Tinere talente siretene” al [colarilor [i pre[colarilor din institu]iile de înv\]\mânt din localitate. Alte emo]ii pentru cei de pe scen\, pentru cei din public, pentru instructorii [i cadrele didactice… Trebuie men]ionat efortul financiar al p\rin]ilor, care au contribuit la realizarea unor reu[ite  costume populare române[ti, poloneze, germane [i ucrainene.
Înaintea de a evolua, prichindeii [i nu doar ei,  au avut ocazia s\-i cunoasc\ pe cade]ii sireteni, membrii ai lotului na]ional de lupte greco-romane: Bighei Robert (multiplu medaliat cu aur, argint [i bronz la concursurile na]ionale), Breab\n Iulian (triplu  medaliat cu argint [i bronz la concursurile na]ionale)  Bighei Radu (dublu  medaliat cu argint [i bronz la concursurile na]ionale) [i Cuta[ Bogdan (purt\tor al argintului românesc). Numele acestor sportivi, rezultatele lor sunt dovada clar\ c\ munca fostului campion mondial old-boys, profesor Mihai Haiura, ajutat de instructorul sportiv Scripcariu Nicolae d\ roade, iar în aceast\ perioad\ economic\ dificil\,  luptele greco-romane, care au un trecut remarcabil  la Siret, renasc. Tot pentru iubitorii sportului a avut loc, sâmb\t\, 21 mai, o reprezenta]ie pentru  promovarea Echipei Na]ionale a României  de Timbersport. Cinci  “t\ietori de lemne”: Nagy Botond (locul 7 la Austria Open 2009, locul 9 la France Open 2010, în prezent antrenor al lotului na]ional), Ples Costel (campion na]ional 2010), Petrescu Dan (vice-campion na]ional 2010, locul 5 la Rookie Cup Austria 2010) , Nyamciuc Nicolae (medaliat cu bronz la Campionatul Na]ional al României în 2010) [i Nyamciuc Ion (locul 5 la Campionatul Na]ional al României în 2010), în huruit de motofier\straie, muzic\, cu lovituri bine m\surate de topor [i tr\gând tare la joag\r au prezentat un sport inedit, nou [i spectaculos, în care butucii de lemn sunt t\ia]i… la minut, la secund\. În deschidere, tinerii judoka suceveni ai Clubului Sportiv Shinzo Ran, au c\lcat pe tatami, pentru o scurt\ demonstra]ie. La finalul demonstra]iei de timbersport a urcat pe scen\ trupa de dansuri Shade.  Doritorii au avut ocazia s\ se înscrie [i s\ participe, pe parcursul celor trei zile la competi]ii sportive de [ah, ciclism [i fotbal iar câ[tig\torii au primit premii, medalii, diplome [i cupe . Concomitent s-au desf\[urat, sâmb\t\, pe stadionul 9 Mai, concursurile profesionale ale pompierilor, faza de deta[ament, în  care  au concurat reprezentan]i ai subunit\]ilor din Siret, R\d\u]i [i Vicovul de Sus. A doua zi, în ]inut\ militar\, Corul Pompierilor Militari ai Deta[amentului R\d\u]i (instructor Bogdan Popovici) a încântat publicul siretean, pe acea[i scen\ în aer liber din fa]a Casei de Cultur\ “Mihai Teliman” cu voci bine lucrate [i cântece ost\[e[ti. Au r\spuns invita]iei autorit\]ilor locale consulul general al Ucrainei la Suceava,  Vasyli Boeciko, consulul acelea[i institu]ii diplomatice, Vasyli Nerovnei, Ioan Bodnar, prim-vicepre[edintele Uniunii Ucrainenilor din România , Alexandru B\i[anu, pre[edintele organiza]iei jude]ene P.N.L.,  Marius Zm\u, pre[edintele organiza]iei municipale Suceava P.N.L. , primarii din Gura Humorului [i Vatra Dornei, Marius Ursaciuc [i Ioan Moraru. A participat la evenimente [i o  delega]ie din localitatea înfr\]it\ cu Siretul: Hliboca, Ucraina, delega]ie condus\ de domnii Mykola Zaghariuk, pre[edinte al Administra]iei Raionale de Stat [i Rotar Valerii, pre[edinte al Consiliului Raional. La sfâr[itul activit\]ilor, duminic\ seara, începând cu ora 21 au concertat  Axandra [i Nick Kamarera & Mike Diamondz Kalya, dup\  care a urmat un foc de artificii. “M\ bucur c\ anul acesta câteva mii de oameni au s\rb\torit împreun\ Zilele Ora[ului Siret. Toate cheltuielile legate de acest eveniment au fost ob]inute din sponsoriz\ri, astfel c\, bugetul local nu a avut de suferit în aceast\ perioad\ critic\ pentru România” , ne-a declarat primarul Adrian Popoiu. (Mihai MIH|ESCU)

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …