Sunday , April 11 2021

Primarul din Udesti, urmarit penal pentru abuz in serviciu

N Tribunalul Suceava a admis recursul formulat de fostul viceprimar al comunei Ude[ti, Ioan Stratu, `ntr-un dosar mai amplu cu privire la unele fapte petrecute `n 2008 [i imputate primarului S\vel Viorel Botezatu, instan]a trimi]=nd cauza Parchetului de pe l=ng\ Judec\toria Suceava, `n vederea `nceperii urm\ririi penale

Primarul comunei Ude[ti, Viorel S\vel Botezatu, este urm\rit penal `ntr-un dosar ce prive[te comiterea, `n cursul anului 2008, mai multor fapte susceptibile de corup]ie iar infrac]iunea s\v=r[it\ de primar [i sub aspectul c\reia se va porni urm\rirea penal\ este cea de abuz `n serviciu contra intereselor publice. Tribunalul Suceava a luat o astfel de hot\r=re `n urm\ cu c=teva s\pt\m=ni, dup\ ce a analizat un dosar `n care primarul era acuzat de mai multe infrac]iuni. De[i, ini]ial, S\vel Botezatu primise ne`nceperea urm\ririi penale (NUP), instan]a care a judecat un recurs formulat `n cauz\ a decis c\ nu este cazul ca primarul s\ fie exonerat de orice acuza]ie care i se aduce, Tribunalul Suceava consider=nd c\ sunt elemente suficiente pentru ca fa]\ de S\vel Botezatu s\ `nceap\ urm\rirea penal\ sub aspectul comiterii infrac]iunii de abuz `n serviciu contra intereslor publice.
Dosarul `mpotriva primarului din Ude[ti are o istorie mai veche, ce porne[te de la ne`n]elegerile dintre S\vel Botezatu [i Ion Stratu, fostul viceprimar `ntre anii 2004 [i 2008 [i apoi `ncep=nd din anul 2008 p=n\ la `nceputul anului 2009. Atunci, Ion Stratu a pierdut mandatul de viceprimar [i cel de consilier local, iar dup\ aceasta au `nceput mai multe procese. Instan]a a solu]ionat favorabil pentru Ion Stratu procesele, dar au urmat alte hot\r=ri de consiliu local luate `mpotriva acestuia, astfel c\ situa]ia actual\ este destul de `nc=lcit\ din acest punct de vedere. Asta mai ales c\, din punct de vedere politic, Ion Stratu nu a fost `ndep\rtat doar de oamenii primarului social democrat S\vel Botezatu, ci [i cu concursul unora din membrii PNL, partid din care face parte fostul viceprimar al Ude[tiului. Pe de alt\ parte, Ion Stratu a continuat lupta cu primarul [i pe alte fronturi, ar\t=nd c\ S\vel Botezatu a comis o serie de fapte susceptibile de corup]ie.
De altfel, `ntr-o discu]ie purtat\ cu Ion Stratu, acesta nu s-a ferit s\ spun\ c\ a fost `ndep\rtat din func]ie tocmai pentru c\ nu a vrut s\ fac\ jocurile primarului. C=t timp `nc\ este ]inut departe de scaunul de viceprimar – `n locul s\u fiind pus un alt membru al PNL – Ion Stratu a considerat c\ lupta trebuie s\ o poarte `n ce prive[te chestiuni ce ]in de respectarea legii. De aceea, el l-a [i acuzat pe S\vel Botezatu c\ a `nc\lcat legisla]ia `n repetate r=nduri `n privin]a achizi]iilor publice [i a derul\rii unor lucr\ri la obiective din comun\.

N Periplul [i `ncreng\turile anchetei
Traseul pe care l-a avut dosarul penal al lui S\vel Botezatu, dosar diferit de cauzele legate de modul `n care Ion Stratu [i-a pierdut func]ia de viceprimar, are un parcurs destul de laborios. Dup\ ce Ion Stratu nu a mai fost viceprimar, au `nceput cercet\ri cu privire la maniera `n care au fost atribuite unele contracte. Ini]ial, s-a crezut c\ o firm\ ce nu a c=[tigat o licita]ie dar a `ncheiat contractul cu Prim\ria Ude[ti ar fi fost favorizat\ de Ion Stratu care era pre[edinte comisiei de licita]ie. ~n fapt, s-a demonstrat c\ Ion Stratu – la data organiz\rii licita]iei fiind `n func]ia de viceprimar – a stabilit corect cine este firma c=[tig\toare. Cu toate acestea, primarul a for]at nota [i a `ncheiat un contract cu o alt\ firm\, `n pofida faptului c\ viceprimarul de atunci s-a opus.
Acest caz a fost cercetat, `n prim\ faz\, de Serviciul teritorial Suceava al Direc]iei Generale Anticorup]ie (DGA). To]i membrii comisiei au fost chema]i pentru audieri iar dup\ un timp DGA a stabilit c\ dosarul trebuie analizat de Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria Suceava. Dup\ o perioad\, Parchetul de pe l=ng\ Tribunal cere celui de pe l=ng\ Judec\torie s\ `i dea dosarul pentru a face cercet\rile. ~n ce prive[te motivul acestei cereri, Parchetul de pe l=ng\ Tribunal a spus c\ sunt multe cauze de solu]ionat la Parchetul de pe l=ng\ Judec\torie. Dup\ ce a fost preluat de un procuror, dosarul a fost investigat de Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean. SIF face cercet\ri [i propune Parchetului de pe l=ng\ Judec\torie s\ dea NUP `n cazul lui S\vel Botezatu.
De men]ionat c\, `ntre timp, primarul din Ude[ti reziliase contractul pe care l-a `ncheia, ilegal, cu o alt\ firm\ dec=t cea care a c=[tigat licita]ia iar apoi a organizat o alt\ licita]ie, c=[tigat\ de firma cu care primarul `ncheiat contractul. Pe de alt\ parte, la dosar mai erau ad\ugate [i alte aspecte despre lucr\ri care au fost atribuite f\r\ a se respecta legea.
Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria Suceava a trimis dosarul la Parchetul de pe l=ng\ Tribunal iar rezolu]ia dat\ de procuror a fost cea propus\ de SIF. Ion Stratu spune c\ mai tare s-a sup\rat pe faptul c\ el fusese f\cut responsabil pentru `ncheierea acestor contracte. Ion Stratu a f\cut demersurile necesare pentru a contestat rezolu]ia, ajung=nd p=n\ `n instan]\. Judec\toria Suceava a respins cererea lui Ion Stratu `n data de 24 noiembrie. Fostul viceprimar nu s-a descurajat [i a f\cut recurs la Tribunal care i-a dat dreptate, `n parte, admi]=nd recursul `n sensul c\ a casat hot\r=rea primei instan]e [i a trimis cauza la Parchetul de pe l=ng\ Judec\torie `n vederea `nceperii urm\ririi penale. Numai c\ `nceperea urm\ririi penale s-a f\cut doar sub aspectul s\v\r=[irii infrac]iunii de abuz `n serviciu contra intereselor publice, nu [i sub aspectul infrac]iunilor de fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\, fals material `n acte oficiale [i delapidare.
N Care sunt faptele de care a fost acuzat primarul din Ude[ti de c\tre fostul viceprimar
S\vel Botezatu nu a putut fi contactat, `n cursul zilei de ieri. Ion Stratu a evitat s\ fac\ vreun comentariu cu privire la hot\r=rea instan]ei, spun=nd c\ a[teapt\ ca s\ fie comunicat\ [i motiva]ia `n scris a hot\r=rii dat\ de Tribunalul Suceava.
~n ce prive[te faptele de care este acuzat primarul, men]ion\m c\ `n urma unor licita]ii organizate `n august 2008 de Prim\ria Ude[ti, trebuiau s\ fie achizi]ionate trei utilaje, criteriul fiind pre]ul cel mai mic. Dou\ utilaje au fost cump\rate `n mod corect, dar un buldoescavator a fost cump\rat de la firma care oferea pre]ul cel mai mare, nu de la cea care oferea pre]ul cel mai mic. Acesta a fost, `n esen]\, prima ne`n]elegere `ntre Ion Stratu [i S\vel Botezatu, acesta din urm\ mai fiind acuzat c\ a pl\tit utilajele cu aproape dou\ s\pt\m=ni `nainte de a face recep]ia acestora. Un al doilea conflict, legat `ntr-o oarecare m\sur\ de primul, este construirea unui garaj pentru utilajele cump\rate. Valoarea obiectivului a fost de 200.000 de lei, dar Ion Stratu spune c\ nu a fost publicat anun]ul de organizare a licita]iei pe Serviciul Electronic de Achizi]ii Publice de[i acest lucru trebuia f\cut, conform legisla]iei din 2008, pentru orice lucrare mai mare de 40.000 de lei. Dup\ cum a spus ion stratu `n motivarea recursului s\u, nici m\car nu s-a f\cut un deviz estimativ al lucr\rilor pentru garajul respectiv. Al treilea conflict `ntre cei doi [i pentru care S\vel Botezatu a fost cercetat penal este legat de lucr\rile de refacere a gardurilor de la [colile din {tirb\] [i Pl\v\lari. Conform celor ar\tate `n instan]\ de Ion Stratu, pl\]ile s-au f\cut conform unor procese verbale `n care nu era men]ionat nici categoriile [i cantit\]ile de lucr\ri [i nici materialele. Mai mult, dup\ cum reiese din unele documente, o parte din materiale pentru repararea gardurilor ar fi fost achizi]ionate din data de 29 noiembrie `n condi]iile `n care aprobarea de la Consiliul Local a fost dat\ la data de 8 decembrie iar facturile pentru repararea gardurilor s-au emis `n data de 9 decembrie, valoarea facturilor fiind de 120.000 de lei. Un al patrulea aspect este cel legat de achizi]ionarea mobilierului pentru {coala din {tirb\], Ion Stratu ar\t=nd `n recursul formulat la Tribunal c\, din punctul s\u de vedere, o firm\ din comuna boto[\nean\ Vorona a `ncasat aproape 27.000 de lei f\r\ ca s\ se respecte unele prevederi din dou\ ordine ale Ministerului Finan]elor Publice. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Un flăcău din Vicovu de Sus, beat și fără permis, a ajuns în arest după ce a lovit o mașină, a făcut oleacă de scandal  și apoi a fugit

Vineri după-amiază, la ora 16:34, polițiștii din Gălăneștiau fost sesizați prin 112 de către un …

No comments

  1. vrajeli , stratu e un nenorocit scos din PNL ca pe o masea stricata , el nu stie de valori morale ,cat i-a fost bine ,ciocu mic , dupa a inceput sa trancaneasca niste aiureli ,un lucru e clar nu le convine realizarile primarului actual si faptul ca oamenii de buna credinta apreciaza eforturile deosebite ale primarului Botezatu Savel ,acesta fiind la PSD ,RUSINE dle Stratu faci comuna de ras ,nu meriti sa te declari cetatean al acestei comune ,esti un ipocrit care nu a facut altceva in viata decat sa reclame ce fac altii ,tu nefacand nimic

  2. Poate se va face dreptate.
    Trebuie scoase la iveala toate matrapazlâcurile făcute de primarul din Udesti din 2008 incoace.
    El se crede la abator la el si crede ca totul i se cuvine.
    Va raspunde pentru toate nelegiuirile si afacerile facute cu abatorul si primaria.

  3. in 2 ani ce au facut domnii judecatori, pe cand si videanu la bulau, sau titi petrea…………….niciodata, justitia e doar pentru fraieri si muritorii de rand

  4. si d-l procuror care s-a pronuntat pentru NUP, ce vina are.