Sunday , July 21 2024

Primariile Radauti, Slatina, Volovat si Ipotesti au conturile blocate in Trezorerie

N dac\ `n primele trei cazuri, decizia Finan]elor a fost luat\ pentru nerespectarea OUG 63/2010, prin care se stabile[te num\rul maxim de posturi ce poate fi finan]at de prim\rii, la Ipote[ti conturile au fost blocate pentru c\ nu a fost aprobat bugetul rectificat al comunei,  conform  OG 18/2010 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2010

Direc]ia General\ a Finan]elor Publice Suceava a anun]at c\ la nivelul jude]ului Suceava institu]ia a blocat conturile `n Trezorerie la patru prim\rii. Practic a fost  suspendat\ alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit [i sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat bigetele celor  patru unit\]i administrativ teritoriale, pentru  c\ acestea nu au f\cut dovada respect\rii unor acte normative.
Astfel,  prim\riilor R\d\u]i, Slatina [i Volov\] le-au fost blocate conturile `n Trezorerie pentru nerespectarea Ordonan]ei de Urgen]\  63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea [i completarea Legii nr. 273/2006 privind finan]ele publice locale, precum [i pentru stabilirea unor m\suri financiare – prin care se stabile[te num\rul maxim de posturi ce poate fi finan]at la nivelul unei unit\]i administrativ teritoriale.
Directorul DGFP Suceava, Petric\ Ropot\ a ar\tat c\, conform art. III alineatul 9) din actul normativ sus men]ionat, `n situa]ia nerespect\rii încadr\rii în num\rul maxim de posturi, determinat potrivit alin. (1) [i (2), respectiv neîncadr\rii în cheltuielile de personal potrivit alin. (4), direc]iile generale ale finan]elor publice suspend\ alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit [i sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, repartizate potrivit art. 33 din Legea nr. 273/2006, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, pân\ la data la care autorit\]ile administra]iei publice locale fac dovada încadr\rii în prevederile prezentei ordonan]e de urgen]\.
Prim\ria Ipote[ti este un caz mai special. Blocarea conturile `n trezoreri a  acestei unit\]i administrativ – teritoriale s-a f\cut pentru c\ `n consiliul local al comunei nu a fost aprobat bugetul rectificat al unit\]ii administrativ teritoriale conform  Ordonan]ei 18 din 18 august 2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul `n curs.
Astfel conform art. 39, alineatul 7 din Legea 273 /2006 privind finan]ele publice locale,  `n cazul în care autorit\]ile deliberative nu aprob\ proiectele bugetelor locale, direc]iile generale ale finan]elor publice dispun sistarea aliment\rii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat [i cu transferuri consolidabile, pân\ la aprobarea acestora de c\tre autorit\]ile deliberative. În aceast\ situa]ie, din bugetele locale se pot efectua pl\]i numai în limita celorlalte venituri încasate.
Consecin]ele bloc\rii conturilor `n trezorerie pentru aceste prim\rii sunt dramatice. ~n condi]iile `n care sumele `ncasate din taxe [i impozite proprii sunt foarte mici, `n anumite cazuri tinz=nd c\tre zero, nu mai pot fi pl\tite presta]iile sociale [i nici salariile angaja]ilor din `nv\]\m=nt. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Ordin de protecție emis împotriva unui bărbat din Câmpulung care și-a lovit iubita

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 01.37, polițiștii din Câmpulung Moldovenesc au fost …