Friday , December 9 2022

Primariile nu au bani pentru dotarea centrelor de permanenta

Primul centru de permanen]\ se concretizeaz\ `n Vicovu de Sus, unde [apte medici au c\zut de acord s\ se asocieze, iar la Bro[teni exist\ speran]e `n acest sens, dar num\rul de medici este prea mic n `n celelalte cinci localit\]i `n care se dorea ini]ial `nfiin]area centrelor, municipalit\]ile nu au bani pentru dotarea lor
~n urma discu]iilor purtate de reprezentan]ii DSP Suceava `n teritoriu cu prim\riile [i cu medicii de familie din cele [apte localit\]i `n care era preconizat\ `nfiin]area a [apte centre de permanen]\, s-a ajuns la concluzia c\ nu exist\ suficien]i bani pentru acest demers. Singura localitate `n care medicii de familie au hot\r=t singuri s\ se asocieze pentru `nfiin]area acestui gen de unitate sanitar\ este Vicovu de Sus, unde mai trebuie f\cu]i c=]iva pa[i p=n\ luna viitoare.
“Ne-am tot `mpiedicat de dou\ aspecte `n ceea ce prive[te `nfiin]area acestor centre. Este vorba mai `nt=i despre lipsa fondurilor la Prim\rii, pentru c\ ele trebuie s\ asigure dotarea centrelor de permanen]\. Apoi, `n multe dintre localit\]i sunt prea pu]ini medici, iar ace[tia nu prea vor s\ se asocieze. Legea spune c\ centrul poate fi `nfiin]at cu minimum cinci medici, dintre care doi trebuie s\ fie titulari, iar ceilal]i angaja]ii lor. Ori, p=n\ acum nu prea exist\ doritori”, a declarat directorul DSP Suceava, dr. Ludovic Abi]ei.
La Vicovu de Sus demersurile sunt destul de avansate. Cei [apte medici au solicitat DSP-ului s\-i sprijine `n ceea ce prive[te demersurile juridice de contractare cu CAS. Direc]ia de S\n\tate Public\ emite dispozi]ia de `nfiin]are a centrului de permanen]\, iar dosarul cu documenta]ia se depune la Casa de Asigur\ri de S\n\tate, urm=nd ca de acolo s\ fie solicitat\ finan]area de la Minister. Municipalitatea va achizi]iona cele necesare pentru dotarea centrului, iar DSP mai are `n responsabilitate achizi]ionarea aparaturii de urgen]\. Purt\torul de cuv=nt al DSP, Adrian Popescu, a precizat c\ s-au f\cut deja demersuri `n acest sens. “Am rugat-o pe directorul medical al Serviciului Jude]ean de Ambulan]\, dr. Mihaela Ab\la[ei, s\ fac\ o evaluare a trusei cu medicamente [i materiale sanitare pe care trebuie s\ le asigur\m noi, pentru a putea solicita banii pentru achizi]ionarea lor de la Ministerul S\n\t\]ii `n cursul lunii viitoare”, a completat Popescu.
~n cursul acestei s\pt\m=ni reprezentan]ii DSP vor ajunge [i `n zona Bro[teni. Acolo exist\ deja infrastructura necesar\, pentru c\ `nainte a func]ionat un centru medico-social, `n care ar putea fi amenajat centrul de permanen]\. “La Bro[teni a mai existat un centru de permanen]\, `ntre timp `ns\ num\rul medicilor a sc\zut. S-au modificat [i normele, acum este nevoie de cinci medici, to]i trebuie s\ fie cu liste de asigura]i, iar DSP trebuie s\-i caute [i s\ permit\ o form\ de liber\ asociere `ntre ei. Momentan `n Bro[teni sunt numai trei medici de familie, ar mai fi `nc\ unul la Crucea [i ar trebui s\ mai convingem un medic din zona Ostra-Stulpicani s\ fac\ permanen]\, dar ar fi dificil\ deplasarea”, a explicat dr. Abi]ei.
Pentru ora[ul Suceava dr. Abi]ei a mai spus c\ nu exist\ niciun semnal de la municipalitate `n ceea ce prive[te `ncadrarea `n bugetul pe trimestrul III a investi]iei care prive[te dotarea centrului cu aparatur\. Nici municipalitatea din Solca nu are momentan fonduri pentru a suporta aceste cheltuieli, acolo aten]ia fiind canalizat\ c\tre `nfiin]area c\minului de b\tr=ni. Despre acelea[i probleme este vorba [i `n Dolhasca, Zvori[tea [i Breaza. “Multe prim\rii se pl=ng c\ nu au bani. ~ntr-una dintre localit\]i ne-au tot solicitat s\ `nfiin]\m centrul de permanen]\, dar ei nu au bani s\ pl\teasc\ nici DSP-ului pentru apa pe care o test\m `n fiecare s\pt\m=n\”, a concluzionat directorul institu]iei. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Bărbat găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări, la Voievodeasa

Vineri dimineață a izbucnit un incendiu la o casă de locuit din satul Voievodeasa, comuna …