Tuesday , November 29 2022

Primarie de municipiu – chiriasa la un consilier judetean, alesi judeteni – de la someri pana la directori

Prim\ria municipiului C=mpulung Moldovenesc a ajuns s\ pl\teasc\ chirie consilierului jude]ean Nicolai Vran\u pentru “spa]ii de birouri” retrocedate cu c=]iva ani `n urm\ u veniturile declarate ale consilierilor jude]eni suceveni oscileaz\ de la am\r=ta de indemniza]ie, plus un salariu de nimic, la ditamai dividendele [i lefurile de director u mul]i dintre consilierii tineri abia dac\ se laud\ cu o ma[in\ second-hand [i cu un teren agricol, `n timp ce ale[ii jude]eni cu state vechi `n politic\ au propriet\]i la care suceveanul de r=nd abia dac\ viseaz\ u un consilier jude]ean sucevean [i-a cump\rat un apartament pe strada Socola din Ia[i u al]i consilieri c=[tig\ tot mai bine, de la an la an, din valorificarea produselor agricole u doi din consilierii jude]eni cu state vechi au ac]iuni la Bermas care le asigur\ venituri vizibil mai mari dec=t indemniza]iile t
Consilierul jude]ean Sorina Barbu [i so]ul ei de]in un apartament `n municipiul Suceava, cump\rat `n anul 1991, av=nd o suprafa]\ de aproape 52 de metri p\tra]i. De asemenea consilierul jude]ean de]ine [i un apartament `n municipiul Suceava, `n suprafa]\ de peste 100 de metri p\tra]i, pe care l-a primit mo[tenire `n anul 2007. ~n acela[i an, a contractat un credit de 21.000 de euro, scadent `n 2018, la BCR. Conform ultimei declara]ii de avere, a c=[tigat, `n cursul anului trecut, 1.376 de lei de la societatea unde este angajat\, la care se mai adaug\ aproape 27.000 de lei pensii [i `nc\ 7.442 lei indemniza]ia de consilier jude]ean.
Consilierul jude]ean Marius Boghian a primit, `n baza Legii 15/2003, o suprafa]\ de trei ari de teren `n municipiul Suceava, `n anul 2006, pe care `[i ridic\ o cas\ a c\rei suprafa]\ desf\[urat\ este de 340 de metri p\tra]i. ~n acela[i an, consilierul jude]ean [i-a cump\rat un autoturism Dacia Logan. Anul acesta, Marius Boghian a mai cump\rat 12 ari de teren agricol `n comuna {cheia. Tot anul acesta a contractat, de la Raiffeisen Bank, un credit de 8.500 de euro, scadent `n 2018. Anul trecut a c=[tigat aproape 22.500 de lei, reprezent=nd salariul s\u de la Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ie a Copilului (DGASPC) Suceava, [i `nc\ 4.400 de lei, salariu de la Funda]ia “Ana”, la care se mai adaug\ 7.442 de lei, indemniza]ia de consilier jude]ean.
Consilierul jude]ean Elena Carda[ a primit mo[tenire, `n anul 1980, 1,8 hectare de teren intravilan [i agricol situat `n comuna R\d\[eni. ~n 1995 a cump\rat `mpreun\ cu so]ul ei 35 de ari de teren `n intravilanul comunei For\[ti, 33 de ari la F\lticeni [i 20 de ari `n satul Suha, din comuna M\lini. Odat\ cu mo[tenirea primit\ `n 1980 a dob=ndit, `mpreun\ cu ceilal]i mo[tenitori, o cot\ parte dintr-o cas\ de locuit `n suprafa]\ de 110 metri p\tra]i. La For\[ti a cump\rat [i casa de locuit de 100 de metri p\tra]i, la fel ca [i la F\lticeni, unde casa de pe terenul achizi]ionat `n 1999 are o suprafa]\ de 108 metri p\tra]i. Men]ion\m c\ so]ul ei cump\rase, `n 2002, un apartament de 87 de metri p\tra]i situat `n municipiul F\lticeni. Elena Carda[ este proprietara unui autoturism Nissan, fabricat `n 2007. Veniturile salariale dob=ndite, anul trecut, de la Groupama au fost de 30.480 de lei, la care se mai adaug\ indemniza]ia de 7.442 de lei.
Universitari suceveni cu venituri modeste
Consilierul jude]ean Carmen Agoutin de]ine o cas\ cu o suprafa]\ de 130 de metri p\tra]i [i teren aferent de 400 de metri p\tra]i, imobile situate `n comuna Ipote[ti [i pe care le-a cump\rat `n anul 2008, dup\ ce a v=ndut un apartament pe care `l avea `n municipiul Suceava [i a mai contractat un credit ipotecar. Acesta, `n sum\ de 50.000 de euro, a fost ob]inut de la BRD [i are scaden]a `n 2028. Un alt credit de 5.000 de euro l-a contractat Carmen Agoutin, `n anul 2005, la BCR, av=nd scaden]a 2016. Veniturile ob]inute `n anul financiar precedent, `n calitate de lector la Universitatea “{tefan cel Mare” Suceava, au fost de 17.300 de lei, la care se mai adaug\ `nc\ 7.909 lei ca indemniza]ie de consilier jude]ean, conform declara]iei de avere din iunie 2011.
Dan Dasc\lu de]ine, `mpreun\ cu so]ia sa, un apartament `n municipiul F\lticeni, `n suprafa]\ de aproape 65 de metri p\tra]i, pe care l-a cump\rat `nc\ din 1991. Veniturile ob]inute, conform recentei sale declara]iei sale de avere, au fost de 25.000 de lei, anul trecut, `n calitate de conferen]iar la Universitatea “{tefan cel Mare” din Suceava, la care se mai adaug\ 4.336 de lei indemniza]ii de consilier jude]ean.
De la o extrem\ la alta: Badale nu are propriet\]i, dar are un credit uria[, iar B\deli]\ prefer\ s\ str=ng\ bani, dec=t s\ se `mprumute
Consilierul jude]ean Ioan Badale este unul dintre ale[ii jude]eni care sus]in c\ nu au propriet\]i imobiliare. Are un autoturism Daewoo Espero, produs `n 1995. Are `n schimb de achitat unul din cele mai mari credite ob]inute de consilierii jude]eni suceveni. Este vorba de 114.000 de euro, creditul fiind contractat la CEC, `n 2006 [i este scadent la 2031. Potrivit recentei declara]ii de avere, a `ncasat `n cursul anului trecut, `n calitate de angajat contractual al Agen]iei Na]ionale de Resurse Minerale, suma de 36.351 de lei la care se mai adaug\ 6.854 de lei ca indemniza]ie de consilier jude]ean.
Consilierul jude]ean Ioan B\deli]\ a cump\rat, `n 1993, pu]in peste trei ari de teren intravilan `n Suceava, pe care a construit `mpreun\ cu so]ia o cas\, `n 2005, a c\rei suprafa]\ desf\[urat\ este de 252 de metri p\tra]i. ~n 2007, Ioan B\deli]\ a cump\rat 30 de ari de teren la Horodnic. ~n 2004 a cump\rat un automobil VW. A deschis, `n 2007, dou\ conturi curente la BCR [i Raiffeisen Bank, cu soldul de 50 [i, respectiv, 1.500 de lei la data complet\rii ultimei declara]ii de avere. Tot `n 2007 a deschis un depozit la BCR care, la data complet\rii declara]iei de avere, avea soldul de 54.000 de lei, iar `n 2009 a deschis un depozit cu un sold de 10.000 de euro la Raiffeisen Bank. Venitul pe care l-a c=[tigat, anul trecut, a fost de 15.000 de lei de la {coala Cre[tin\ Filadelfia, la care se mai adaug\ 6.930 de lei indemniza]ia de consilier jude]ean [i 168 de lei indemniza]ia de membru `n AGA societ\]ii “Drumuri [i Poduri” SA.
{eful Inspectoratului {colar Jude]ean a c=[tigat mai bine din v=nzarea de produse agricole
Consilierul jude]ean Petru Carcalete este unul din cei mai `nst\ri]i jude]eni suceveni, cel pu]in din punct de vedere al propriet\]ilor imobiliare. ~mpreun\ cu so]ia sa, a dob=ndit prin mo[tenire [i cump\rare, `nainte de anul 2000, dou\ suprafe]e de teren situate `n intravilanul municipiului R\d\u]i, care, cumulate, se ridic\ la aproape 17,5 ari. Tot `mpreun\ cu so]ia sa, a dob=ndit, `n 1999 [i 2006, aproape 11,5 hectare de teren agricol `n comuna boto[\nean\ {endriceni. ~n 2002, la Sucevi]a, so]ii Carcalete au cump\rat aproape 2,15 hectare de teren agricol iar `n anul 2006 [i 2007 au cump\rat, la Putna, terenuri agricole, intravilane sau `ncadrate `n alte categorii de folosin]\, av=nd o suprafa]\ cumulat\ de aproape 4,67 hectare. ~n 2007 [i 2008, so]ii Carcalete au cump\rat `n comuna Horodniceni o suprafa]\ de teren agricol de aproape 6,82 hectare. Anul trecut, Petru Carcalete, `mpreun\ cu Vasile Monacu au cump\rat, la {cheia, o suprafa]\ de teren agricol de circa 2,41 hectare. ~n 1999, Petru Carcalete a mo[tenit, odat\ cu o suprafa]\ de teren din R\d\u]i, [i casa construit\ pe aceasta, iar anul trecut imobilul a fost extins la 342 de metri p\tra]i. Fidel aceleia[i m\rci auto, Petru Carcalete a cump\rat ini]ial un VW, fabricat `n 2006 [i apoi `nc\ un VW, fabricat `n 2009. Potrivit celei mai recente declara]ii de avere depuse de Petru Carcalete, `n cursul anului trecut a ob]inut drepturi salariale de 34.609 lei de la Inspectoratul {colar Jude]ean – institu]ie pe care o conduce, la acestea ad\ug=ndu-se 36.000 de lei din v=nzarea unor produse agricole, 14.750 de lei indemniza]ie de consilier jude]ean [i, de[i nu este scris explicit, din indemniza]ia de la Autoritatea Teritorial\ de Ordine Public\ (ATOP), structur\ ce func]ioneaz\ pe l=ng\ administra]ia jude]ean\. 609 lei au fost, totodat\, veniturile lui Petru Carcalete din indemniza]iile pentru func]iile de membru `n structuri de conducere de la SC Drumuri [i Poduri SA Suceava [i de la Agen]ia Jude]ean\ de Ocupare a For]ei de Munc\ (AJOFM) Suceava.
Directorul liderului din Siret a c=[tigat mai bine dec=t [eful Inspectoratului {colar Jude]ean
Consilierul jude]ean Florin Cre]u a mo[tenit, `nainte de anul 2000, un teren intravilan [i unul `n extravilanul ora[ului Siret, pe primul construindu-[i `mpreun\ cu so]ia sa, `n anul 1998, o cas\ `n suprafa]\ de 250 de metri p\tra]i. A cump\rat un automobil Hyundai, fabricat `n 2008. ~n acela[i an a deschis dou\ depozite la Piraeus Bank [i Romanian International Bank al c\ror sold era, la data depunerii ultimei declara]ii de avere, de 57.000 de lei respectiv 17.000 de lei. ~n cursul anului trecut, Florin Cre]u a mai depus la Garanti Bank o sum\ de bani, soldul la data depunerii declara]iei de avere din iunie 2011 fiind de 34.000 de lei. Anul trecut a `ncasat 36.000 de lei ca profesor la Colegiul Tehnic “La]cu Vod\” din Siret [i `nc\ 6.919 lei din indemniza]ia de consilier jude]ean.
Georgeta Hojbot\ de]ine, `mpreun\ cu so]ul ei, un apartament de 50 de metri p\tra]i `n municipiul C=mnpulung Moldovenesc, locuin]\ cump\rat\ `n 1990. ~n 2008 a cump\rat un autoturism Skoda, iar `n 2003 [i 2006 a construit remorci speciale. Are dou\ credite la BRD, primul contractat `n 2007, cu scaden]a `n acest an, iar cel de-al doilea `n 2010 cu scaden]\ `n 2015, valoarea `mprumuturilor fiind de 36.000 de lei  respectiv 20.000 de lei. Anul trecut a `ncasat, din salariul de director al Grupului {colar Nr. 1 C=mpulung Moldovenesc suma de 26.489 de lei.
Salariu de director de banc\, la un consilier jude]ean din conducerea ACET
Bogdan Cristache de]ine, `n municipiul Suceava, o garsonier\ de circa 28 de metri p\tra]i a c\rei valoare impozabil\ este de 52.173,91 lei, cump\rat\ `n 1998, la care se adaug\ un apartament de 106,5 metri p\tra]i, cump\rat `n 2004, `ns\ `n mod surprinz\tor valoarea ipozabil\ a acestuia este de numai 18.000 de lei. A cump\rat un Ford Mondeo, produs `n 2002 [i are de rambursat dou\ credite la Banca Transilvania [i la Unicredit }iriac. Primul a fost contractat `n 2008, fiind scadent la 2012, av=nd valoare de 17.000 de lei. Al doilea credit a fost contractat `n acest an [i este scadent `n 2016, av=nd o valoare de 44.000 de lei. ~n calitate de director comercial al SC ACET SA Suceava – furnizor al serviciilor de ap\ [i canalizare `n mai multe localit\]i din jude] – consilierul jude]ean Bogdan Cristache a ob]inut, anul trecut, 71.121 de lei. Indemniza]ia de membru al ATOP a fost de 7.308 lei, iar cea de consilier jude]ean este de 7.442 de lei.
Situa]ie financiar\ de invidiat pentru [eful Inspectoratului de Stat `n Construc]ii
Sabin Dr\gan de]ine o cas\ de locuit `n suprafa]\ de 2,45 ari [i terenul aferent de 20 de ari `n C=mpulung – Lere[ti, jude]ul Arge[, imobile dob=ndite `n 2004 – 2005. ~n 1994 a cump\rat un apartament de 80 de metri p\tra]i `n Vatra Dornei [i `n 2010 un apartament de 75 de metri p\tra]i `n Ia[i. De asemenea, de]ine un automobil marca Dacia, fabricat `n 2001. Din punct de vedere financiar, are o situa]ie bun\, chiar mai bun\ dec=t a multora dintre colegii s\i din deliberativul jude]ean sucevean. Are depozite [i conturi curente la BCR  [i BancPost al c\ror sold la data depunerii declara]iei de avere era de 105.000 respectiv 120.000 de lei. 63.481 de lei a fost venitul s\u salarial ob]inut, anul trecut, conform declara]iei de avere din iunie 2011, `n calitate de [ef al Inspectoratului de Stat `n Construc]ii la care se adaug\ 7.442 de le drept indemniza]ie de consilier jude]ean [i `nc\ 252 de lei din indemniza]ia de membru `n AGA societ\]ii Drumuri [i Poduri SDA Suceava. Mult mai mult a `ncasat din func]ia sa de membru `n Consiliul de Administra]ie al SC Bermas SA Suceava [i anume 11.288 de lei la care se adaug\ 30.000 de lei din dob=nzi bancare [i 130.330 de lei din dividende.
Fost subprefect plin de propriet\]i imobiliare, dar cu pensia ca venit de baz\
Printre pu]inii consilieri jude]eni care stau mai bine dec=t Petru Carcalete la capitolul bunuri imobile se afl\ colegul s\u Mihai Grozavu. Fost vicepre[edinte al Consiliului Jude]ean [i subprefect p=n\ `n 2004, consilierul jude]ean Mihai Grozavu are o list\ lung\ de propriet\]i funciare cu care greu poate concura cineva. ~n lunga sa list\ de propriet\]i sunt trecute [i trei mo[teniri dob=ndite de so]ia sa. Este vorba de o mo[tenire din 1997 de peste zece hectare de teren agricol, intravilan [i alte categorii de folosin]\ `n comuna Marginea, o alt\ mo[tenire din 2003 de aproape un hectar de teren intravilan [i agricol – `n jum\t\]i egale – tot `n comuna Marginea [i o alt\ mo[tenire, `n 2008, de peste jum\tate de hectar de teren situat `n aceea[i localitate. ~n 1993, so]ia sa a mo[tenit o cas\ de locuit [i o cas\ de vacan]\ `n comuna Marginea. De-a lungul timpului, so]ii Grozavu au achizi]ionat mai multe terenuri `n Marginea, Ipote[ti, Salcea [i R\d\u]i. Astfel, `n 1998, 2004, 2007 [i 2008, Mihai Grozavu a achizi]ionat, pe teritoriul comunei Marginea, aproape patru hectare de teren, de regul\ din categoria de folosin]\ agricol\ sau `n intravilan. ~n 2000 [i 2005, so]ii Grozavu au cump\rat aproape dou\ hectare de teren `n comuna Ipote[ti, iar `n 1997 [i 2006 au achizi]ionat peste [ase hectare de teren, `n cea mai mare parte arabil, situat pe teritoriul ora[ului Salcea. ~n 2004, pe unul din terenurile cump\rate `n Ipote[ti, so]ii Grozavu au construit o cas\ av=nd suprafa]a de 99,21 metri p\tra]i. ~n 1997, 0,8 hectare de teren – jum\tate agricol, iar jum\tate intravilan – au fost achizi]ionate de so]ii Grozavu `n municipiul R\d\u]i. ~n 2004, Mihai Grozavu a primit mo[tenire un apartament `n municipiul R\d\u]i, el de]in=nd, `ns\ o cot\ parte de 1/8 din `ntreaga suprafa]\. Prima locuin]\ intrat\ `n proprietatea so]ilor Grozavu a fost un apartament de 73 de metri p\tra]i, `n municipiul Suceava, cump\rat `n 1991. Nu are bijuterii, obiecte de valoare sau ma[ini [i nici credite sau depozite la banc\. Veniturile sale sunt pensia care, potrivit recentei sale declara]ii de avere, a fost pu]in peste 23.000 de lei, anul trecut, indemniza]ia de consilier jude]ean `n sum\ de 7.442 de lei [i cea de membru `n AGA societ\]ii Drumuri [i Poduri SA Suceava – 588 de lei.
Consilieri cu indemniza]ii derizorii `n compara]ie cu lefurile de directori, pe care le au la societ\]ile unde lucreaz\
Consilierul jude]ean Gheorghe Iacob de]ine un teren de 47 de ari, `n comuna Ili[e[ti, pe care l-a cump\rat, la `nceputul anilor 90, cu so]ia sa [i pe care a construit o cas\ de vacan]\ `n 1998, a c\rei suprafa]\ este de 75 de metri p\tra]i. ~n 1982, so]ii Iacob cump\raser\ un apartament `n suprafa]\ de 77 de metri p\tra]i, `n municipiul Suceava. ~n 2008, so]ia lui Gheorghe Iacob mo[tene[te jum\tate de hectar de teren agricol `n comuna {cheia. Consilierul jude]ean Gheorghe Iacob sus]ine, conform ultimei sale declara]ii de avere, c\ nu are autoturisme, bijuterii sau bunuri de valoare, dar `n schimb are mai multe conturi la diverse b\nci. ~n 2005, la Banca Transilvania, Gheorghe Iacob a deschis un depozit a c\rui valoare este, la ora actual\, de 2.333 de euro. Anul urm\tor, la Romexterra a deschis dou\ depozite de 3.550 USD [i 14.216 lei. ~n 2008, la Banca Transilvania, depune 55.000 de lei, iar la Romexterra suma de 130.550 de lei. ~n calitate de director general al SC Legume Fructe, Gheorghe Iacob a `ncasat, anul trecut, o leaf\ de 61.461 de lei, la care se adaug\ 11.250 de lei din dob=nzi [i 1.040 lei din dividende. Indemniza]ia de la ATOP i-a adus, anul trecut, 7.308 lei iar cea de consilier jude]ean suma de 7.442 lei.
Cristinel Macovei a cump\rat un apartament de 60 de metri p\tra]i `n anul 2001, `n declara]ia sa de avere nefigur=nd niciun alt bun mobil sau imobil, av=nd men]ionat un credit contractat la BCR, anul acesta, `n sum\ de 40.000 de lei, scadent la 2021. Veniturile sale, `n anul fiscal 2010, au fost alc\tuite din salariul de director al Sistemului Na]ional Independent Siret – pu]in peste 48.000 de lei, indemniza]ia de membru `n AGA societ\]ii Drumuri [i Poduri SA Suceava – 650 de lei, indemniza]ia de consilier jude]ean [i cea de membru `n ATOP – 14.750 de lei.
Un consilier jude]ean de profesie medic are apartamente [i bani mul]i, iar altul, medic veterinar, are ma[ini noi [i venituri mici
Consilierul jude]ean Diana Iliescu are, `mpreun\ cu so]ul ei, un apartament `n municipiul R\d\u]i, `n suprafa]\ de 80,5 metri p\tra]i, cump\rat `n 1991 [i un apartament cump\rat `n 2001 la Cluj  Napoca, `n suprafa]\ de 55,6 metri p\tra]i. ~n 1997, a cump\rat la Sucevi]a o cas\ de vacan]\ de 62 de metri p\tra]i. Tot `n R\d\u]i, dar `n anul 2003, a achizi]ionat o garsonier\ de aproape 30 de metri p\tra]i. So]ul ei a mo[tenit, `n 2004, un apartament la Suceava. ~n 2008, Diana Iliescu a cump\rat un automobil Seat Cordoba. ~n acela[i an, a depus o sum\ de bani la Raiffeisen Bank, soldul la data semn\rii declara]iei de avere fiind de 120.000 de lei, iar `n 2009 a depus la BRD o alt\ sum\ de bani al c\rei sold era, tot la data semn\rii ultimei declara]ii de avere, de 20.000 de lei. Veniturile `ncasate de la Direc]ia de S\n\tate Public\, anul trecut, au fost de aproape 31.000 de lei, de la SC Medisan SRL suma de 1.500 de lei, iar indemniza]ia de consilier jude]ean a fost de 6.070 de lei.
Traian Iliesi de]ine, `mpreun\ cu so]ia sa, aproape 3,7 hectare de teren agricol `n comuna Moldovi]a, una din parcele fiind cump\rate `n 2006 [i cealalt\ fiind primit\ ca dona]ie `n 2008, [i tot `n aceea[i localitate a cump\rat `n 2008 un hectar de p\dure. Tot prin dona]ie so]ii Iliesi au primit, `n 2008, o cas\ `n comuna Moldovi]a, aria desf\[urat\ a acesteia fiind de 317 metri p\tra]i. Prima sa ma[in\ a fost o Dacia 1310, fabricat\ `n 2002, dup\ care a mai cump\rat un Peugeot `n anul 2009, iar apoi un Citroen, fabricat `n 2010. De la Direc]ia Sanitar Veterinar\ [i pentru Siguran]a Alimentelor a `ncasat, anul trecut, 7.200 de lei. ~n declara]ia sa de avere mai figureaz\ doar indemniza]ia de consilier jude]ean `n sum\ de 7.442 de lei.
Un fost subprefect are ca principal venit pensia, `ns\ depozitele bancare sunt considerabile
Consilierul jude]ean Petru Paul Le[anu – unul din fo[tii subprefec]i ai jude]ului Suceava `n mandatul 2000 – 2004 – a cump\rat, `mpreun\ cu so]ia sa, `n 1990, zece ari de teren intravilan `n comuna Vere[ti [i, tot `n acela[i an, un apartament cu o suprafa]\ de 78 de metri p\tra]i. De[i nu se situeaz\ printre cei mai `nst\ri]i consilieri jude]eni, cel pu]in la capitolul legat de bunuri imobiliare, `n ce prive[te conturile bancare pu]ini sunt cei care `l `ntrec pe Petru Paul Le[anu. Astfel, `n 2009, el a depus o sum\ de bani la Alpha Bank, soldul la data semn\rii ultimei declara]ii de avere fiind de peste 91.000 de lei. Alte trei depozite bancare, f\cute `n 2010, sunt la Piraeus Bank, BancPost [i BRD, `ns\ valoarea cumulat\ a acestora abia dac\ dep\[e[te 51.000 de lei. Pensia `ncasat\, anul trecut, de Petru Paul Le[anu a dep\[it cu pu]in suma de 20.500 de lei, la care se mai adaug\ indemniza]ia de consilier jude]ean de 7.650 de lei [i ajutorul de handicap `n sum\ de 2.808 lei.
Dumitru M\l\[inc\ a cump\rat, anul acesta, un sfert dintr-o parcel\ de 48,5 ari de teren intravilan situat `n Vorone], precum [i un imobil care figureaz\ drept spa]iu comercial, `n suprafa]\ de 14,75 metri p\tra]i, tot la Vorone]. El mai de]inea un apartament `n Suceava [i unul `n Ia[i, primul cump\rat `n 1990 iar al doilea `n 1998, suprafe]ele acestor imobile fiind de 50 – 60 de metri p\tra]i. De asemenea, are un autoturism VW, fabricat `n 2001. Potrivit celor men]ionate `n declara]ia de avere, nu are credite bancare, forme de economisire sau investire a banilor, bijuterii [i alte obiecte de valoare. Salariul pe care l-a ob]inut, anul trecut, de la Camera de Comer] [i Industrie a fost de 9.386 lei, la care se mai adaug\ pensia de 21.630 de lei, `nc\ 5.460 de lei din indemniza]ia de membru `n consiliul de administra]ie al SUCT SA Suceava, 588 de lei din indemniza]ia de membru `n AGA societ\]ii Drumuri [i Poduri SA Suceava [i indemniza]ia de consilier jude]ean de 7.442 de lei.
Nichitean se m=ndre[te cu decapotabila, Ni]\ [i Pan]iru prefer\ ma[ini germane
Br=ndu[el Nichitean a cump\rat, `n 2002, trei parcele de teren `n comuna Mitocu Dragomirnei, totaliz=nd 2,5 hectare – de diferite categorii de folosin]\, predomin=nd f=na]ul – iar `n Ipote[ti a mo[tenit 63 de ari de teren arabil. Tot `n Mitocu Dragomirnei cump\rase, `n 2002, o cas\ de 56 de metri p\tra]i, iar `n Suceava a cump\rat, `nc\ din 1993, un apartament `n suprafa]\ de 76 de metri p\tra]i. Are dou\ autoturisme, ambele cump\rate, din care un Mercedes fabricat `n 2004, dar [i un MG sport, decapotabil, fabricat `n 2002. ~n 2007 a contractat un credit de la BCR, scadent `n 2032, valoarea acestuia fiind de 47.000 de euro. Salariul `ncasat, anul trecut, de la E.ON Moldova a fost de 36.000 de lei, la care se adaug\ indemniza]ia de consilier jude]ean `n sum\ de 7.442 de lei.
Consilierul jude]ean Gheorghe Ni]\ de]ine, `mpreun\ cu so]ia sa, un apartament `n ora[ul Gura Humorului, `n suprafa]\ de aproximativ 73 de metri p\tra]i, cump\rat `n 1990. Are un autoturism BMW, fabricat `n anul 2000. De]ine jum\tate din p\r]ile sociale de la SC Niro Serv Com din Gura Humorului [i are un credit ipotecar la BCR, accesat `n 2009 [i scadent la 2028, a c\rui valoare este de aproximativ 24.000 de euro. Fiind [ef la lotul Humor de la societatea Drumuri [i Poduri SA Suceava, Gheorghe Ni]\ a avut, anul trecut, un salariu de aproape 20.000 de lei, la care se adaug\ indemniza]ia de consilier jude]ean [i cea de membru al ATOP ce dep\[e[te 16.000 de lei.
Consilierul jude]ean Vasile Pan]iru a mo[tenit, `n 1970, un teren agricol de 12 ari [i un altul de 60 de ari `n 2007. ~n anul urm\tor a cump\rat `nc\ pe at=t. ~n Vatra Dornei, are `nc\ din 2000, patru ari de teren intravilan [i un apartament de 108 metri p\tra]i. De asemenea, de]ine dou\ autoturisme – un VW Kangoo fabricat `n 2003 [i un Touareg fabricat `n 2009. Men]ion\m c\, `n general, declara]ia sa de avere a fost scris\ `ntr-o manier\ greu lizibil\, motiv pentru care la rubrica venituri nu s-a `n]eles aproape nimic, except=nd veniturile din pensie care au fost de 12.000 de lei [i indemniza]ia de consilier jude]ean `n sum\ de 8.445 lei.
Consilierii jude]eni tineri nu au, `n general, averi mari, veniturile lor sunt destul de modeste
Consilierul jude]ean Ovidiu Milici are un teren de 52 de ari `n satul Cost=na, din comuna Todire[ti, teren mo[tenit `n 2002. Sus]ine c\ nu de]ine niciun alt bun imobil, iar ca ma[in\ a trecut `n declara]ia de avere un automobil Dacia 1310, fabricat `n 1980. Anul trecut a `ncasat, din salariul de la Direc]ia Jude]ean\ pentru Tineret [i Sport, suma de 9.000 de lei [i `nc\ 1.800 de lei, c=t timp a figurat ca angajat la Parlamentul Rom=niei. De asemenea, a avut o indemniza]ie de 7.200 de lei.
Un alt consilier jude]ean sucevean care sus]ine c\ nu are propriet\]i imobiliare este Oana Pintilei. ~n declara]ia de avere a acesteia figureaz\ doar un autoturism marca Opel, fabricat `n 2007 [i achizi]ionat `n leasing. ~n ce prive[te credite sau depozite bancare, bijuterii sau alte obiecte de art\, `n declara]ia de avere a Oanei Pintilei nu este stipulat nimic de genul acesta. La venituri au fost trecute salariul de 25.000 de lei de la firma unde este director [i indemniza]ia de consilier jude]ean de 7.442 de lei.
Tudor Pl\cint\ se num\r\ [i el printre consilierii jude]eni care `ngroa[\ r=ndurile celor care nu de]in propriet\]i imobiliare. Spre deosebire de Oana Pintilei, el are dou\ ma[ini – un VW fabricat `n 1987 [i un Opel fabricat `n 2002, dar [i bijuterii de 8.000 de euro, fiind unul din pu]inii consilieri jude]eni care au men]ionat acest lucru `n declara]iile de avere. Are, de asemenea, dou\ credite la BRD [i CEC, accesate `n 2006 respectiv 2008 [i av=nd perioad’\ de rambursare c=te zece ani. 560 de lei reprezint\ indemniza]ia de membru `n AGA societ\]ii Drumuri [i Poduri [i 3.131 de lei indemniza]ia de consilier jude]ean, `ncasat\ anul trecut. De asemenea, fiind inginer la Ocolul Silvic M\lini, a `ncasat, anul trecut, un salariu de 28.335 de lei.
Consilierul jude]ean Radu Constantin Pricope se num\r\ [i el printre cei care nu se pot l\uda cu multe propriet\]i [i, `n general, cu o avere considerabil\. De]ine un teren agricol de 0,7 hectare `n comuna V=rfu C=mpului, primit ca dona]ie `n anul 1999 [i un Audi 100 fabricat `n 1993, pe care l-a cump\rat `ns\ `n 2007. Veniturile pe care le-a ob]inut au fost 440 de lei `n calitate de consilier juridic la o firm\, 22.193 de lei pe perioada c=t a lucrat la Institu]ia Prefectului – Jude]ul Suceava [i 1.400 de lei ca angajat la cabinetul parlamentar al deputatului Sanda Maria Ardeleanu. Indemniza]ia de consilier jude]ean a fost de 7.442 de lei.
Situa]ii diametral opuse: un consilier jude]ean, profesor universitar, a c=[tigat c=t un director de banc\, iar alt consilier jude]ean a ajuns [omer
So]ia consilierului jude]ean Lucian Severin a mo[tenit, `n 2005, o treime dintr-o suprafa]\ de aproape un hectar de teren agricol `ntr-o localitate din jude]ul Vrancea, precum [i un apartament de 71 de metri p\tra]i `n ora[ul vr=ncean Panciu. So]ii Severin au cump\rat, `n 1990, un apartament `n Suceava, av=nd o suprafa]\ de circa 70 de metri p\tra]i. Ca [i al]i consilieri jude]eni, este fidel m\rcii de automobile, numai c\ aceasta este una autohton\, [i anume Dacia Logan. Astfel, Lucian Severin a cump\rat un astfel de automobil fabricat `n 2004 [i un altul fabricat `n 2005. Are un cont curent la Banca Transilvania, soldul la data depunerii declara]iei de avere fiind pu]in peste 20.400 de lei la care se adaug\ `nc\ patru depozite bancare – dou\ la aceea[i banc\ [i alte dou\ la BCR. Un depozit la BCR, `nfiin]at `n 2008, avea `n sold pu]in peste 4.900 de dolari iar altul `nfiin]at `n 2010 avea `n sold pu]in peste 4.000 de euro. Anul trecut a deschis un depozit la Banca Transilvania, soldul fiind de peste 14.300 de euro iar `n acest an a mai `nfiin]at un depozit al c\rui sold este de peste 2.000 de euro. Are un `mprumut contractat `n 2009 de la o persoan\ fizic\, `n sum\ de 12.000 de lei. Salariul pe care l-a c=[tigat ca profesor la Universitatea “{tefan cel Mare” a fost de 65.364 lei.
Colegul s\u, Petre Simeria, a mo[tenit 1,5 hectare de teren agricol, `n comuna Slatina, `n anul 1992. ~mpreun\ cu so]ia sa a cump\rat, `n 1992, un apartament de 49 de metri p\tra]i [i, `n 2008, un apartament de 39 de metri p\tra]i. De asemenea, de]ine un autoturism Nissan Primera, fabricat `n 2002. A contractat, `n 2008, un credit de 60.000 de lei la Banca Transilvania, scaden]a fiind `n 2018. ~n ultima sa declara]ie de avere figureaz\ la rubrica de venituri ajutorul de [omaj `ncasat, `n anul fiscal precedent, `n sum\ de 7.800 de lei, precum [i indemniza]ia de consilier jude]ean `n sum\ de 7.000 de lei.
Situa]ie material\ bun\ at=t pentru Slevoac\ de la PDL, c=t [i pentru Slevoac\ de la PSD
Doru Gavril Slevoac\ de]ine trei parcele de teren, din care un teren intravilan de 1,3 hectare, `n comuna Boto[ana, cump\rat `n 2003 `mpreun\ cu o vil\. De asemenea, a mo[tenit 45 de ari de teren agricol la Cacica [i a mai cump\rat, `n 2006, 45 de ari de teren intravilan `n aceea[i localitate. ~n 1991 cump\rase un apartament `ntr-un bloc din Cacica, suprafa]a locuin]ei fiind de 36 de metri p\tra]i. ~n 2011 a achizi]ionat o cas\ `n municipiul Suceava, suprafa]a fiind de 101 metri p\tra]i. Conduce un VW Passat, produs `n anul 2000. Are de restituit unei persoane fizice un `mprumut de 6.500 de euro luat `n 2011. A c=[tigat, anul trecut, ca angajat la Salina Cacica, suma de 29.697 de lei, la care se adaug\ pensia de urma[ de 8.400 de lei [i indemniza]iile de consilier jude]ean [i de membru `n AGA societ\]ii Drumuri [i Poduri SA Suceava de circa 8.000 de lei.
Tizul s\u, Simeon Slevoac\, st\ [i el destul de bine la capitolul propriet\]i imobiliare. Astfel, fostul inspector [colar general adjunct de]ine `mpreun\ cu so]ia sa, 101 ari de teren agricol la Frasin, teren cump\rat `n 1999. So]ii Slevoac\ au mo[tenit, `n 2003, 30 de ari de teren agricol `n satul Plutoni]a, din ora[ul Frasin, odat\ cu o cas\ de locuit. ~n anul 1991, Simeon Slevoac\ mo[tenise 144 de ari de teren agricol la Poieni – Solca, iar `n anul 1991 `n satul Runc din comuna Cacica a mo[tenit un hectar de p\dure. ~n 1981, so]ii Slevoac\ [i-au ridicat [i o cas\ de locuit, la Frasin, `n suprafa]\ de 180 de metri p\tra]i. ~n 2008 a ob]inut un credit de la BCR `n sum\ de 70.000 de euro, scaden]a fiind `n 2024. La rubrica de venituri el [i-a trecut salariul lunar, nu anual, cum au f\cut ceilal]i consilieri jude]eni, specific=nd c\ 2.100 de lei pe lun\ este salariul s\u lunar ca director la {coala cu clasele I – VIII din Frasin, Buc[oaia. La venituri mai este men]ionat doar indemniza]ia de 7.442 de lei pe care a `ncasat-o, anul trecut, `n calitate de consilier jude]ean.
Salariul lui {tirbu la cabinetul senatorului M`rza, aproape dublu fa]\ de indemniza]ia de consilier jude]ean
Colegul s\u Petre {tirbu – pentru o perioad\ acesta fiind vicepre[edinte al Consiliului Jude]ean Suceava, c=nd [ef al administra]iei jude]ene era Gavril M`rza – de]ine 25 de ari de teren `n intravilanul comunei Dumbr\veni [i 76 de ari `n extravilanul acestei localit\]i, suprafe]e de teren pe care le-a mo[tenit `n 2005, al\turi de o cas\ de locuit [i anexe `n suprafa]\ de 200 de metri p\tra]i. ~n acela[i an, el [i so]ia sa au cump\rat, `n municipiul Suceava, o cas\ de locuit [i anexe `n suprafa]\ desf\[urat\ de 210 metri p\tra]i, precum [i terenul aferent de 5,7 ari. De]ine un autoturism Opel Astra, fabricat `n 2005. ~n 2008 a deschis un cont curent `n lei [i unul `n euro, la Banca Rom=neasc\, soldul la data semn\rii ultimei declara]ii de avere fiind de 4.000 de euro respectiv 23.000 de lei. Veniturile realizate, anul trecut de la cabinetul senatorial al lui Gavril M`rza au fost de 12.000 de lei. Dividendele pe care le-a `ncasat de la SC Bermas SA Suceava au fost, anul trecut, de 19.430 de lei, iar pensia a fost de 23.424 de lei, indemniza]ia de consilier jude]ean fiind de 7.442 de lei.
Marfa Timofeiov de]ine mai multe terenuri pe care, `ns\, le-a mo[tenit `n anul 1989. Este vorba de trei suprafe]e de teren intravilan din R\d\u]i, care, cumulate, au 32 de ari, la care se mai adaug\ `nc\ 26 de ari `n extravilanul R\d\u]iului, `n zona Vadu Vl\dichii. Tot `n R\d\u]i, Marfa Timofeiov a mo[tenit o cas\ de 110 metri p\tra]i. Alte dou\ hectare de teren extravilan le-a mo[tenit tot `n 2009, `n satul Clim\u]i din comuna Mu[eni]a. ~n 1980 a cump\rat `mpreun\ cu so]ul s\u un apartament `n municipiul Suceava, suprafa]a fiind sub 50 de metri p\tra]i. Conduce un Chevrolet Spark, fabricat `n 2007. ~n 2001 a deschis un depozit la BCR, soldul de la data semn\rii ultimei declara]ii de avere fiind de 22.375 lei. La Banca Transilvania are un card, deschis `n 2009, `n sum\ de 13.000 de lei. Veniturile din activitatea de traducere au fost de 450 de lei, pensia a fost de 15.000 de lei, iar indemniza]ia de [edin]\ de fost de 3.150 de lei.
Veniturile lui Titi Petrea, ca expert judiciar, sunt c=t 20 de indemniza]ii de consilier jude]ean
Titi Petrea este consilierul jude]ean care continu\ s\ conduc\ `n topul ale[ilor jude]eni foarte `nst\ri]i. ~n zona Metro de]ine `nc\ 50 de ari de teren cump\rat `nc\ din 2003 pe care `l trece ca fiind arabil, de[i exist\ un proiect de hot\r=re de consiliu local prin care terenul respectiv este inclus `n intravilanul municipiului re[edin]\ de jude]. ~n zona {cheia de]ine 75 de ari de teren despre care declar\ c\ sunt `n circuitul agricol [i au fost cump\rate `n 1999, dar tot `n {cheia a mai cump\rat, `n acest an, zece ari de teren intravilan [i, `n 2007, dou\ hectare de teren arabil. ~n Sf=ntul Ilie [i `n {cheia cump\rase dou\ parcele, `n 1996 [i 1999, av=nd `n total 78 de ari. ~n 2006, la Breaza, a cump\rat 18 hectare de p\dure, `mpreun\ cu `nc\ un cet\]ean, iar la Fundu Moldovei trei hectare de p\dure, tot `mpreun\ cu acela[i cet\]ean. Dou\ hectare de f=na] `n zona S\l\truc din comuna Vama au fost cump\rate de Titi Petrea `n anul 2007. ~n Valea Moldovei, Titi Petrea a dob=ndit 40 de ari de teren arabil cu tot cu construc]ie. Potrivit ultimei declara]ii de avere, de]ine o cas\ `n comuna {cheia cump\rat\ `n 1996 [i o alt\ cas\ `n Valea Moldovei cump\rat\ `n 2005, fiecare av=nd suprafa]a de 150 de metri p\tra]i. Tot `n declara]ia de avere a lui Titi Petrea figureaz\ [i un apartament cump\rat `n anul 1998, `n Ia[i, pe strada Socola. Are un autoturism Tico, produs `n anul 1997 [i un VW Passat fabricat `n 2005. Dou\ depozite bancare pe care le are sunt la BancPost, deschise `n 2006, soldul lor la data complet\rii ultimei declara]ii de avere fiind 719.000 de lei [i 36.500 de dolari SUA. La BCR are, de asemenea, dou\ depozite bancare deschise `n 2006, unul de 12.000 de euro [i altul de 21.000 de lei. La venituri a trecut 24.000 de lei ca inginer, 150.000 de lei ca expert judiciar, 12.000 de lei ca pensionar grupa III [i 7.400 de lei consilier jude]ean.
Vran\u a `mprumutat firme cu bani grei [i are conturi mari la b\nci, f\r\ a avea vreo datorie
Un alt consilier jude]ean capabil s\ poat\ concura la locurile frunta[e `n topul averilor consilierilor jude]eni suceveni este Nicolai Vran\u. Propriet\]ile pe care acesta le de]ine, ca de altfel [i sumele de bani de care dispune, `l fac unul din cei mai `nst\ri]i ale[i jude]eni, put=nd concura lejer pe locurile I – III din clasament. Toate propriet\]ile sale sunt, `ns\, concentrate `n C=mpulung Moldovenesc, localitatea unde domiciliaz\ [i unde `[i coordoneaz\ mai toate afacerile sale prospere. Spre deosebire de Titi Petrea care [i-a sporit averea cump\r=nd diverse imobile, Nicolai Vran\u a mo[tenit [i, `n dou\ cazuri, a optat pentru retrocedare, fiind `ns\ [i c=teva situa]ii de bunuri imobile achizi]io-nate. ~n 1998, a mo[tenit un hectar de p\dure, aproape 16 ari de teren agricol, 46 de ari de teren extravilan [i dou\ parcele de teren intravilan `n suprafa]\ cumulat\ de circa 45 de ari. Odat\ cu aceste suprafe]e de teren, a dob=ndit [i o cas\ de locuit `n suprafa]\ de 180 de metri p\tra]i. De men]ionat, `ns\, faptul c\ la toate aceste bunuri mo[tenite `n 2008, Nicolai Vran\u a primit doar o cot\ parte de 3/8. ~n 2002, `mpreun\ cu so]ia sa, a cump\rat 12 ari de teren agricol, iar `n 2005 i s-au retrocedat 10,5 ari de teren intravilan. ~n 2008, lui Nicolai Vran\u i s-a retrocedat o cl\dire pe care el a trecut-o ca fiind “spa]iu de birouri” `n declara]ia sa de avere. Suprafa]a acestui imobil este de 740 de metri p\tra]i, dar `n acest caz este vorba de cl\direa Prim\riei municipiului C=mpulung Moldovenesc. Practic, Nicolai Vran\u a ajuns proprietarul Prim\riei de la care a `ncasat, potrivit celor stipulate `n cea mai recent\ declara]ie de avere a sa, nu mai pu]in de 48.560 de lei. ~n 2003, so]ii Vran\u au cump\rat un spa]iu comercial de circa 35 de ari, iar `n 1998 [i `n 2000 au cump\rat dou\ apartamente a c=te 34 de metri p\tra]i fiecare. Consilierul jude]ean are un depozit de 50.000 de euro la BCR, deschis `n 2009 [i unul de 10.000 de euro deschis la Banc Post `n 2002. Tot `n 2009 a deschis un depozit de 360.000 de lei la BCR. Totodat\, a `mprumutat trei societ\]i comerciale cu nu mai pu]in de 864.000 de lei. Nu a men]ionat niciun venit din dob=nzi sau dividende, iar pe l=ng\ veniturile din `nchirierea unor “spa]ii de birouri” la Prim\ria municipiului C=mpulung Moldovenesc sunt men]ionate doar pensia sa de 31.200 de lei [i indemniza]ia sa de consilier jude]ean, `n sum\ de 8.310 lei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Premierul Nicolae Ciucă : La Mulți Ani, frumoasă Bucovină! La mulți ani, tuturor românilor bucovineni!

La 104 ani de la unirea Bucovinei cu Țara, premierul Nicolae Ciucă a transmis un …

No comments

  1. Gheorghe Iacob este milionar in euro cu acte in regula. Mai cautati.