Wednesday , December 7 2022

Primaria Suceava vrea sa obtina `nca patru milioane de euro pentru strazile din oras


Ieri a avut loc licita]ia pentru desemnarea firmei care va asigura serviciile de consultan]\ pentru acest proiect, depun=ndu-se nu mai pu]in de 12 oferte, iar p=n\ la mijlocul lunii aprilie va fi desemnat\ firma c=[tig\toare n printre str\zile care vor fi modernizate cu fonduri europene nerambursabile vor fi Traian Vuia, Grigore Alexandru Ghica, Sofia Vicoveanca, George Enescu, dar [i por]iuni din str\zile Cern\u]i sau Calea Unirii care nu au fost incluse `n actualul proiect cu fonduri europene pentru modernizarea str\zilor ora[ului

Prim\ria municipiului Suceava inten]ioneaz\ s\ mai ob]in\ alte patru milioane de euro pentru modernizarea str\zilor importante din ora[, altele dec=t cele care au fost incluse `n proiectul pentru care municipalitatea a reu[it s\ acceseze fonduri europene nerambursabile. Cele circa patru milioane de euro ar putea reprezenta economiile rezultate `n urma licita]iilor pentru alte cinci proiecte pe care Prim\ria Suceava le-a derulat, cu fonduri europene ob]inut prin programul Opera]ional Regional (POR).
Unul din cele cinci proiecte se referea la modernizarea a 14 str\zi printre care [i a celor care alc\tuiesc a[a numita arter\ principal\ de circula]ie a Sucevei, dar [i strada Mitropoliei al\turi de alte [ase str\zi din Burdujeni-sat [i I]cani. Pe de o parte, acest proiect a demarat din cauza contesta]iilor de la licita]ie cu jum\tate de an mai t=rziu dec=t s-a estimat ini]ial, dar pe de alt\ parte tergiversarea lucr\rilor [i contesta]iile multiple a condus la ni[te oferte foarte sc\zute `n urma c\rora au rezultat cele mai mari economii de la licita]ii. Pentru a nu pierde banii economisi]i, municipalitatea a f\cut demersuri pentru a putea ob]ine permisiunea extinderii proiectului de reabilitare [i modernizare stradal\, iar odat\ ob]inut acest lucru au `nceput procedurile pentru `ntocmirea documenta]iei.
Ieri a avut loc unul din primii pa[i din procedura aceasta [i anume licita]ia pentru desemnarea firmei care urmeaz\ s\ asigure serviciile de consultan]\ ale proiectului. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat c\ un num\r foarte mare de firme au depus oferte, fiind `nregistrate `n termenul legal nu mai pu]in de 12 oferte de participare la licita]ie.
Valoarea estimat\ a contractului a fost de 623.500 de lei, f\r\ TVA, dar este posibil ca `n urma analiz\rii tuturor ofertelor s\ poat\ rezulta un pre] mai mic dec=t cel estimat. P=n\ la mijlocul lunii aprilie, cel t=rziu, ar trebui desemnat\ oferta c=[tig\toare la licita]ie, iar dup\ `ncheierea contractului vor trebui f\cu]i al]i pa[i pentru `ntocmirea documenta]iei `n vederea acces\rii celor aproximativ patru milioane de euro. Astfel, firma c=[tig\toare va trebui s\ `ntocmeasc\ un studiu de fezabilitate privind modernizarea mai multor str\zi importante din Suceava, apoi urm=nd a fi realizat [i un proiect ethnic, iar abia dup\ aprobarea finan]\rii s\ poat\ fi demarate procedurile pentru licita]ia de execu]ie a lucr\rilor de modernizare a str\zilor.
n bulevardul Sofia Vicoveanca va fi modernizat cu fonduri europene
Potrivit celor spuse de Ion Lungu, una dintre cele mai importante str\zi pe care municipalitatea va dori s\ o modernizeze este bulevardul Sofia Vicoveanca, de la sensul giratoriu de la Galleria Mall p=n\ aproape de sta]ia de transformare. Ruta aceasta este o prelungire a ceea ce sucevenii denumesc strad\ sau arter\ principal\ de circula]ie a ora[ului, dar din anumite considerente de ordin tehnic nu a fost inclus\ `n proiectul ini]ial de modernizare a celor 14 str\zi din ora[.
Ion Lungu a declarat c\ includerea bulevardului Sofia Vicoveanca `n aceast\ a doua etap\ de modernizare a str\zilor importante ale Sucevei nu este deloc `nt=mpl\toare [i c\, tot `n aceast\ a doua etap\, vor fi incluse [i alte str\zi importante aflate `n prelungirea arterei principale din ora[.
~n leg\tur\ cu bulevardul Sofia Vicoveanca, urmeaz\ a se decide, `n baza documenta]iei ce va fi realizat\ de firma de specialitate ce va c=[tiga licita]ia de ieri de la Prim\rie, care vor fi solu]iile tehnice de modernizare a acestei rute, `n ce m\sur\ se va l\rgi partea carosabil\, eventual cum vor fi g=ndite [i realizate accesele din [i spre aceast\ strad\ pentru ca s\ nu fie afectat\ fluen]a traficului rutier `n zon\.
n str\zile principale din Zamca, M\r\[e[ti [i George Enescu, incluse `n proiectul nou de modernizare cu fonduri europene
Potrivit celor spuse de Ion Lungu, lucr\rile de modernizare ar putea s\ fie realizate pe circa zece str\zi, `n func]ie [i de suma final\ care va fi repartizat\ Prim\riei. Celelalte str\zi care ar putea fi incluse `n documenta]ia privitoare la cea de-a doua etap\ de modernizare stradal\ cu fonduri europene vor putea fi rute `ntregi sau doar por]iuni din bulevarde. ~n prima categorie ar putea fi incluse str\zi cum ar fi Mihai Eminescu, M\r\[ti [i bulevardul George Enescu, adic\ toat\ por]iunea carosabil\ de la sensul giratoriu de la fostul cinematograf Modern p=n\ la cl\direa fostei B\i Publice, de acolo p=n\ la intersec]ia semaforizat\ din zona Catedralei „Na[terea Domnului”, iar de aici p=n\ la intersec]ia semaforizat\ de la „Maraton”, `n fa]a magazinului Lidl.
O alt\ strad\ pe care Prim\ria Suceava vrea s\ fac\, dup\ ce va ob]ine finan]are european\, lucr\ri de modernizare [i este relativ aproape de artera rutier\ anterior men]ionat\ ar fi strada Zamca. Aceasta este ruta care face leg\tura dintre dou\ obiective istorice foarte importante pentru ora[ [i anume M\n\stirea Zamca [i Biserica „Turnu Ro[u”, ambele fiind l\ca[uri de cult care au apar]inut comunit\]ii cre[tinilor armeni. ~n prezent, strada Zamca este `ntret\iat\ de alte alei [i str\zi mai mult sau mai pu]in importante, `n perimetrul c\rora s-a format cartierul Zamca.
n podul [i pasarele de la I]cani vor putea fi modenrizate cu fonduri europene
Tot dinn prima categorie ar putea fi incluse str\zile Grigore Alexandru Ghica [i Traian Vuia. Prima reprezint\ una din rutele cele mai importante [i mai intens circulate din cartierul I]cani. Scopul pentru care Prim\ria vrea s\ o modernizeze cu fonduri europene ar fi legat de faptul c\ strada include [i pasarela CFR de la I]cani, accesarea de fonduri europene fiind o oportunitate pentru acest obiectiv important. C=t prive[te strada Traian Vuia, aceasta este una important\ prin prisma obiectivelor situate `n zon\ cum ar fi societatea de transport public, una din autobazele unei firme care face transport `n jude], dar [i pe plan intern [i `n afara grani]elor, o fabric\ de p=ine, una de confec]ii [i sediul Jandarmeriei. ~n alt\ ordine de idei, strada Traian Vuia asigur\ una din cele mai bune leg\turi `ntre artera principal\ de circula]ie a ora[ului [i cartierul I]cani.
Din cea de-a doua categorie, anume a por]iunilor de strad\ care ar putea s\ fie incluse `n noul proiect de modernizare cu finan]are european\ se num\r\ [i zona str\zii Cern\u]i de la intersec]ia giratorizat\ cu strada Traian Vuia p=n\ la cea cu strada Grigore Alexandru Ghica. Aceast\ por]iune din strada Cern\u]i nu a fost afectat\ de alunec\rile de teren [i, `n general, a fost mai practicabil\ dec=t cea de la intersec]ia cu strada Traian Vuia [i p=n\ la cea cu Calea Unirii. Cu toate acestea, `n ultima perioad\ se simte nevoia unei reabilit\ri `n zona carosabil\, `n condi]iile `n care cuprinde [i cel de-al doilea pod rutier peste r=ul Suceava, adic\ cel din zona Selgros.
n por]iuni din str\zi importante din Burdujeni vor fi incluse [i `n etapa a doua de modernizare cu finan]are european\
Pe de alt\ parte, [i `n cartierul Burdujeni vor fi continuate, cel mai probabil, de anul viitor, lucr\ri de asfaltare prin proiectul cu finan]are european\. Este vorba tot de por]iuni de str\zi incluse `n aceast\ nou\ etap\ [i care nu au fost prev\zute `n etapa a c\ror lucr\ri au demarat toamna trecut\.
Astfel, `n proiectul de modernizare a celor 14 str\zi a fost inclus\ por]iunea din Calea Unirii de la intersec]ia cu strada Cern\u]i [i p=n\ la sensul giratoriu de dup\ zona „Orizont” din cartierul Burdujeni. De acolo, lucr\rile de modernizare se vor face pe por]iunea din Calea Burdujeni care duce spre Boto[ani, adic\ p=n\ la intersec]ia cu strada Cuza Vod\, iar de acolo, c=teva sute de metri, pe por]iunea din strada Cuza Vod\ p=n\ la ie[irea din Suceava spre Salcea.
Cu alte cuvinte, por]iunea din Calea Unirii de la sensul giratoriu [i p=n\ la cl\direa fostului cinema „Burdujeni”, actualmente g\zduind mai multe birouri ale administra]iei locale, nu a fost inclus\ `n prima etap\ a proiectului de modernizare, `nceput\ anul trecut. La fel [i por]iunea din strada Cuza Vod\, de la intersec]ia cu Calea Burdujeni p=n\ la cea cu strada Plevnei, `ntruc=t aceasta nu face parte din artera principal\ din municipiul Suceava. De asemenea, nici partea din Calea Burdujeni de la sensul giratoriu care trece prin fa]a fostei alimentare „Moldova” [i p=n\ la intersec]ia cu strada Gheorghe Doja nu a fost inclus\ `n prima etap\ a proiectului cu fonduri europene.
De aceea, Prim\ria Suceava inten]ioneaz\ ca m\car por]iunile din Calea Unirii [i strada Cuza Vod\ s\ le includ\ `n cea de-a doua etap\ a proiectului european de modernizare a str\zilor [i pentru care vrea s\ ob]in\ cele aproape patru milioane de euro. O alt\ por]iune de strad\ pe care Prim\ria vrea s\ o refac\, incluz=nd-o `n lista din cea de-a doua etap\ de modernizare, este cea din strada Plevnei, de la intersec]ia cu strada Cuza Vod\ [i p=n\ la cea cu Pictor Panaiteanu, unde partea carosabil\ este deteriorat\. Men]ion\m c\ o mare parte a str\zii Plevnei a fost inclus\ `n prima etap\ de modernizare, al\turi de alte dou\ str\zi din zona Burdujeni sat care nu mai fuseser\ niciodat\ asfaltate. (Dan PRICOPE)

Vezi si

LUNGU: Lucrările la Grădinița de la Colegiul ”Mihai Eminescu” sunt finalizate și va fi inaugurată luna viitoare

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat că Grădinita nr.4 de la Colegiul National ”Mihai …

No comments

 1. De gindit si de facut un plan de perspectiva cum sa fie imfrumusetat cit mai frumos si in scurt timp orasul!
  Cum ar fi spre exemplu:
  – o pista moderna pentru ciclisti care sa cuprinda intreg municipiul si imprejurimile lui
  – toate trotuarele sa fie modernizate si lasate spatii pentru locuri de verdeata si flori
  – cablurile RDS sa fie coborite de pe stilpi, ca arata groaznic.
  – Sa nu se mai ridice constructii decit la periferia orasului si peste tot oriunde se poate sa fie amenajate terenuri de joaca peste tot chiar sintre blocuri, terenuri de volei tenis, mini fotbal pentru tineri, etc
  – Multe parcuri si miniparcuri cu verdeata si flori, cosuri de gunoi la fiecare stilp, banci peste tot in oras, copaci, arbusti plantati peste tot, WC-uri, etc.
  – De realizat la TV local, emisiuni educatieve cu continut special, sa stim cum sa ne comportam si sa pastram curatenia orasului nostru.,etc
  – Orasul trebuie personalizat iar pentru a scapa de hoti si lichele sa fie facuta o selectie in care sa fie cooptati arhitectii, oamenii de valoare, de buna credinta, cei cu simt artistic si patriotism local.
  – Sa ne gindim bine pe cine vom alege! Speram sa scapam de conducatorii puturosi, corupti si hoti!

 2. Cantecul de lebada . Dar , vorba aia , urma scapa turma . Buna si o consultanta . Daca n-am sti care sunt miscarile la investitii , am zice ca totul este in folosul comunitatii , cum ar trebui sa si fie . Numai ca , dupa atatea combinatii din ultimii ani , greu sa mai inghitim gogosi . Am trecut de perioada cand oamenii spuneau ca , lasa domle ,mai ciupeste si seful ceva dar mai avem si noi o bucata de drum sau canal . Acum , politicienii trebuie sa faca ce asteapta lumea de ani buni . Sa fie cinstiti . Canale si drumuri se pricep toti sa faca .