Sunday , November 27 2022

Primaria Suceava va organiza un Targ de Craciun in orasul francez Laval


Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a confirmat c\, anul viitor, `n luna decembrie, municipalitatea sucevean\ va fi cea care va organiza `n ora[ul francez Laval un T=rg de Cr\ciun, discu]iile `n acest sens fiind clarificate [i concretizate recent. Anun]ul f\cut de primar a fost `n contextul `n care municipalitatea sucevean\ se preg\te[te de organizarea `n centrul ora[ului a unor evenimente care s\ marcheze s\rb\torile de iarn\, dup\ ce, `n prealabil, vor fi inaugurate pe data de 1 Decembrie lucr\rile la esplanada din fa]a Casei de Cultur\ [i la cele dou\ parc\ri subterane.
Reamintim c\ Suceava a fost vizitat\, cu c=teva s\pt\m=ni `n urm\, de o delega]ie francez\ alc\tuit\ din reprezentan]i ai Departamentului Mayenne [i ai ora[ului Laval cu care sunt `ncheiate parteneriate la nivel de Consiliu Jude]ean, respectiv de Prim\rie. Principalele institu]ii vizitate de delega]ia francez\ au fost Consiliul Jude]ean, Prim\ria Suceava [i Universitatea „{tefan cel Mare”. La toate aceste discu]ii a participat [i deputatul Sanda Maria Ardeleanu care este profesor universitar specializat pe comunicare av=nd o `ndelungat\ experien]\ cu mediile academice din Fran]a.
Potrivit celor spuse de primarul Sucevei, Ion Lungu, discu]iile cu delega]ia francez\ au pornit, `n principal, de la parteneriatul de colaborare cu ora[ul Laval [i au fost `n perspectiva dezvolt\rii unor proiecte concrete. Un astfel de proiect ar urma s\ fie organizarea de c\tre municipalitatea sucevean\, `n decembrie 2013, a unui T=rg de Cr\ciun la Laval. Primarul Ion Lungu a precizat c\ `n ora[ul francez respectiv este o tradi]ie ca localit\]ile `nfr\]ite s\ organizeze t=rguri de Cr\ciun, `n acest an acest lucru revenindu-i unui ora[ dintr-o ]ar\ african\ care este `nfr\]it cu Laval. (D.P.)

Vezi si

Al patrulea caz de turbare la câine semnalat în județul Suceava. 95 medici veterinari din județ vor să se vaccineze antirabic

Dr. Dănuț Corneanu, directorul executiv adjunct al Direcției Sanitar- Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) …