Sunday , February 5 2023

Primăria Suceava va concesiona serviciul de iluminat public pentru cinci ani

Valoarea estimată a contractului ,,Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de iluminat public al municipiului Suceava” este de 11.750.000 lei (fără TVA) pe o perioadă de 5 ani și cuprinde: servicii de întreținere, revizii și reparații 1.200.000 lei/an (fără TVA); extindere iluminat public 600.000 lei/an (fără TVA); modernizare sistem de iluminat public 550.000 lei/an (fără TVA) 

Primăria Municipiului Suceava va organiza o licitație delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Suceava (SIPMS), prin contract de concesiune, anunțul de concesionare fiind postat pe SEAP/SICAP în data de 19.12.2019, iar termenul limită de depunere al ofertelor este data de 27 Ianuarie 2020, ora 10:00.

Contractul de concesiune cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unității administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și respon­sabilitatea Municipiului Suceava, în scopul asigurării iluminatului public în Municipiul Suceava, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă acestuia. Acestea, desigur, în conformitate cu Regulamentul serviciului de iluminat public și a Caietului de sarcini specific, aprobate prin hotă­râri succesive ale Consiliului Local Suceava.

Valoarea estimată a contractului ,,Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de iluminat public al municipiului Suceava” este de 11.750.000 lei (fără TVA) pe o perioadă de 5 ani și cuprinde: servicii de întreținere, revizii și reparații 1.200.000 lei/an (fără TVA); extindere iluminat public 600.000 lei/an (fără TVA); modernizare sistem de iluminat public 550.000 lei/an (fără TVA).

Prestațiile și lucrările care vor fi asigurate de delegat (operatorul desemnat câștigător al licitației de concesionare) sunt următoarele: între­ți­­nerea–menținerea în starea de funcționare a elementelor aparținând sistemului de iluminat public pentru asigurarea funcționării continue și optime a echipamentelor aferente sistemului de iluminat public prin înlocuirea componentelor dictate de menținerea parametrilor lumino-tehnici la nivelele standardului EN 13201-2015 și a unui raport optim între acești parametri și consumul de energie electrică; realizarea iluminatului festiv/iluminat festiv de sărbători prin închirierea/achiziționarea, montarea și demontarea echipamentelor (se vor utiliza numai surse cu tehnologie LED (multiled): figurine 3D, 2D, brazi împodobiți cu înălțimea de peste 10 m, plase luminoase, țurțuri luminoși, ghirlande luminoase, etc.); montarea/demontarea și asigurarea de asistență tehnică pentru instalațiile electrice necesare în cadrul manifestărilor cultural-artistice din municipiul Suceava; modernizarea și extinderea infrastructurii sistemului de iluminat public – rețea, stâlp, corp, consolă, punct de măsură și control, etc., în baza programelor stabilite de Municipiul Suceava.

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț” din care componenta financiară are o pondere de 60%. Pe de altă parte, tariful mediu ponderat pentru lucrări de investiție – extindere și pentru lucrări de investiție – modernizare va constitui și factor de evaluare tehnic într-o pondere de 15% fiecare, la care se mai adaugă, tot ca factor de evaluare tehnică, „Timpul de răspuns privind intervenția de urgentă” în pondere de 10%.

Una din cerințele care trebuie îndeplinită de ofertanți este prezentarea unui Atestat A.N.R.E. tip A – încercări de echipamente și instalații electrice și a unui Atestat A.N.R.E. tip B – proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV. De asemenea, ofertanții vor trebui să prezinte Atestat A.N.R.E. tip C1A – proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune și ­Ates­­tat A.N.R.E. tip C2A – executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune, conform art.8 alin (1) lit k) din REGULAMENT din 7 septembrie 2016 pentru atestarea operatorilor economici care pro­iec­tează, execută și verifică instalații electrice aprobat prin Ordin A.N.R.E. 45/2016 (informații pe site ANRE: www.anre.ro).

În legătură cu capacitatea tehnică și profesională, ofertantul trebuie să pre­z­inte lista principalelor prestări de servicii efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, calculați prin raportarea la data limita de depunere a ofertelor, din care să rezulte că a prestat servicii similare – între­ți­nerea și repararea echipamentelor electrice de iluminat – în valoare cumulată de cel puțin 1.100.000 lei fără TVA, în cadrul a maxim 3 contracte, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, perioada și locul prestării serviciilor. În cazul unei asocieri, dovada prestării de servicii similare în valoare de cel puțin 1.100.000 lei fără TVA, va fi îndeplinită prin cumul. Pentru contractele care mai includ și alte prestări de servicii decât cele solicitate, se vor lua în considerare doar acele părți din contract și valorile aferente cu care ­ope­ratorul economic dovedește înde­pli­­nirea cerinței privind experiența si­milară. În cazul în care nu a acționat ca și contractant unic, ofertantul va trebui să precizeze care a fost obiectul părții îndeplinite în cadrul asocierii, precum și contravaloarea serviciilor prestate de acesta.

Tot în legătură cu capacitatea tehni­că și profesională, ofertantul trebuie să prezinte și lista principalelor lucrări efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, calculați prin raportarea la data limită de depu­nere a ofertelor, din care să rezulte că a executat lucrări similare – de exemplu: instalare de echipament de iluminare exterioară, modernizare și/sau extindere în domeniul sistemului de iluminat public similar/superior din punct de vedere al complexității și/sau utilității – în valoare cumulată de cel puțin 1.000.000 lei fără TVA, în cadrul a maxim 3 contracte, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Credem că dintr-o eroare materială, în anunțul de concesionare publicat pe SEAP/SICAP și în fișa de date a achiziției s-a specificat „perioada și locul prestării serviciilor” în loc de „perioada și locul executării lucrărilor” cum ar fi trebuit, din moment ce această a doua cerință se ­re­ferea la lucrări, nu la servicii. Prin lu­­crări similare cu cele ale prezentei proceduri se înțelege: modernizare, extindere a sistemului public cu aparate de iluminat. În cazul unei asocieri, dovada execuției de lucrări similare în valoare de cel puțin 1.000.000 lei fără TVA, va fi îndeplinită prin cumul. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Programul detaliat al manifestărilor organizate de Primărie la împlinirea a 635 de ani de la atestarea documentară a Sucevei

Primăria municipiului Suceava a anunțat, sâmbătă dimineață, programul detaliat al manifestărilor prilejuite de sărbătorirea împlinirii …