Primaria Suceava nu scumpeste gigacaloria

reportersite
13 octombrie 2010, 21:16

Primarul Lungu: „In aceasta iarna nu va fi modificat pretul gigacaloriei, de 185 de lei”

N potrivit primarului Ion Lungu, cre[terea solicitat\ de SC Termica SA Suceava a fost de 15% la pre]ul de referin]\ pentru popula]ie, `ns\ edilul [ef al municipiului re[edin]\ de jude] a spus c\ are mari `ndoieli c\ popula]ia poate pl\ti `nc\lzirea dac\ va fi majorat\, iar `n aceste condi]ii prefer\ ca pierderile de dou\ milioane de lei ale SC Termica SA Suceava s\ fie acoperite din bugetul local

Prim\ria Suceava nu va da und\ verde pentru scumpirea cu 15% a pre]ului de referin]\ pentru popula]ie a gigacaloriei. Primarul Ion Lungu a declarat c\ nu este de acord cu cererea depus\ `n acest sens de SC Termcia SA Suceava privind majorarea tarifului energiei termice cu 15 procente. Reamintim c\ `nc\ din var\, directorul general al SC Termica SA Suceava, Constantin Pl\cint\, spunea c\ se are `n vedere o posibil\ majorare de tarif cu 10 – 15%. „~n urma unei discu]ii cu conducerea Termica, am convenit s\ nu mai major\m pre]ul la energia termic\ `n anul acesta. Cei de la societatea de termoficarea au f\cut o solicitare cu 15%, `ns\ am considerat c\ acest lucru nu se impune. Aceasta [i pentru c\ oamenii vor primi mai pu]ine ajutoare pentru `nc\lzire, efortul financiar din partea acestora fiind unul mai mare”, a declarat Ion Lungu.

El spune c\ decizia are un efect negativ asupra Termica pentru c\ aceast\ societate se va `nregistra cu pierderi mai mari `n contabilitate `n contextul men]inerii tarifului actual. Pe de alt\ parte, Ion Lungu spune c\ pierderile estimate la aproximativ dou\ milioane de lei `n aceast\ iarn\ vor fi suportate de la bugetul local suport=nd pierderile determinate de p\strarea tarifului actual. Ion Lungu a spus c\ pre]ul gigacaloriei va r\m=ne de 185 de lei, dup\ ce a fost corectat de la 178 de lei, ca urmare a cre[terii cotei TVA de la 19 la 24 la sut\. „~n aceast\ iarn\ nu va fi modificat pre]ul gigacaloriei de 185 de lei”, a declarat primarul Ion Lungu.

El a mai declarat c\ a cerut Ministerului Administra]iei [i Internelor alocarea unui sprijin de 20 de milioane de lei pentru asigurarea `nc\lzirii `n municipiul Suceava `n aceast\ iarn\. Ion Lungu a precizat c\ a `nceput s\ se constituie stocurile de c\rbune necesar func]ion\rii SC Termica SA Suceava, `n prezent fiind adus combustibili cu trenul din portul Constan]a. El a mai spus c\, daca linia ferat\ Suceava – Dorne[ti, afect\ de inunda]ii, nu va fi ref\cut\ p=n\ luna viitoare, centrala electro-termic\ va fi aprovizionat\ cu c\rbune cu camioanele. „Vom c\ra c\rbunele cu camioanele c\rbunele de la Dorne[ti care vine pe rela]ia Rusia – Ucraina”, a spus Lungu. El a subliniat c\ se anun]\ o iarn\ grea [i c\ este necesar s\ se asigure stocurile de combustibili. (Dan PRICOPE)