Monday , May 20 2024

Primaria Suceava `ncepe anchetele sociale pentru acordarea ajutoarelor la `ncalzire

Primarul Ion Lungu este de p\rere c\ num\rul beneficiarilor acestor ajutoare de `nc\lzire ar putea s\ fie cel pu]in la fel de mare ca [i cel din iarna trecut\ n consumatorii vulnerabili ai sistemului centralizat beneficiaz\ de ajutor lunar dac\ venitul net mediu lunar pe membru de familie este de p=n\ la 786 lei `n cazul familiilor [i de 1.082 lei, `n cel al persoanei singure

~n zile urm\toare, `n municipiul Suceava va `ncepe ac]iunea privind realizarea anchetelor sociale ce trebuie efectuate `n prealabil la familiile care au cerut s\ li se acorde ajutoare la `nc\lzire `n iarna 2011 – 2012. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de primarul Ion Lungu care spune c\ au ap\rut Normele metodologice ale OUG nr. 70/2011 privind m\surile de protec]ie social\ `n sezonul rece urm\tor [i c\ a avut loc deja o `ntrevedere pe aceast\ tem\ cu lucr\torii Direc]iei de Asisten]\ Social\ cu privire la rela]iile de colaborare pe care vor trebui s\ le aib\ `n perioada ce va urma cu asocia]iile de proprietari din ora[.
La `ntrevedere au fost analizate anexele din actul normativ cu bunurile mobile, bunurile imobile, speciile [i num\rul de animale `n cazul c\rora sprijinul financiar nu se acord\. „Vom face anchete sociale pentru poten]ialii beneficiari ai acestor ajutoare. Ne dorim ca s\ demar\m ac]iunea c=t mai rapid posibil, astfel `nc=t atunci c=nd va fi cazul, `n octombrie sau noiembrie, s\ avem preg\tite dosarele pentru acordarea lor”, a declarat Ion Lungu.
El este de p\rere c\, anul acesta, sunt destul de multe [anse ca num\rul beneficiarilor de ajutoare de `nc\lzire s\ nu scad\, ba din contr\. Aceasta de[i sunt mai aspre unele condi]ii, pornind chiar de la procentul mult mai mare de anchete sociale care trebuie realizate de prim\rii. Ion Lungu spune c\ este posibil acest lucru pentru c\ salariile multor suceveni au sc\zut `n ultimul an iar conform noilor reglement\ri plafonul de acordare a ajutoarelor de `nc\lzire a crescut fa]\ de iarna trecut\.
Cei ce care utilizeaz\ energie termic\ furnizat\ `n sistem centralizat beneficiaz\ de ajutor lunar de la bugetul de stat `n situa]ia `n care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de p=n\ la 786 lei `n cazul familiilor [i de 1.082 lei, `n cel al persoanei singure. La stabilirea venitului net se iau `n considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaz\, inclusiv cele care provin din drepturi de asigur\ri sociale de stat, asigur\ri de [omaj, obliga]ii legale de `ntre]inere, indemniza]ii, aloca]ii [i ajutoare cu caracter permanent [i alte crean]e legale, cu excep]ia ajutorului social [i a cuantumului sprijinului financiar care se acord\ elevilor `n cadrul Programului na]ional de protec]ie social\ „Bani de liceu”. ~n func]ie de venitul mediu net lunar pe membru de familie, de la bugetul de stat va fi compensat\ doar o anumit\ cot\ din valoarea facturii la c\ldur\. Astfel, pentru solicitan]ii realizeaz\ p=n\ la 155 de lei pe lun\, compensarea va fi de 90%; cei care au venituri `ntre 155 [i 210 lei sprijinul este de 80%; `ntre 210 [i 260 de lei – de 70%; `ntre 260 [i 310 lei – de 60%; `ntre 310 [i 355 de lei – de 50%; `ntre 355 [i 425 de lei – de 40%; `ntre 425 [i 480 de lei – de 30%; `ntre 480 [i 540 de lei – de 20%, `ntre 540 [i 615 lei – de 10%, iar `ntre 615 [i 786 de lei – de 5%.
Dac\ solicitantul de]ine vreunul dintre bunurile cuprinse `n lista bunurilor care conduc la excludere, aceasta nu beneficiaz\ de ajutor pentru `nc\lzire. ~ntre acestea se num\r\ motoscutere, motorete, motociclete, [alupe, b\rci cu motor, scutere de ap\, autoutilitare, peste 3 bovine, 5 porcine, 20 de ovine, sau cel pu]in 15 familii de albine, utilaje agricole sau de prelucrat lemnul, cel pu]in dou\ hectare de p\dure pentru familiile cu maxim trei persoane sau peste trei hectare de p\dure pentru familiile cu peste trei persoane. Restric]ii cu privire la acordarea de ajutoare sociale sunt [i `n cazul celor care de]in anumite suprafe]e de vii, livezi, p\[uni, f=ne]e, gr\dini de legume [i/sau de flori, sau suprafe]e arabile. Nu vor putea beneficia de ajutoare de `nc\lzire nici cei care au case construite pe terenuri intravilane sau extravilane `n suprafe]e mai mari de peste 10 ari sau mai de]in alte astfel suprafe]e de teren. De asemenea, a fost men]inut\ [i restric]ia cu privire la depozitele bancare de cel pu]in 3.000 de lei, de[i este discutabil cum se va putea verifica acest lucru `n condi]iile politicilor ce ]in de secretul bancar.
Anul acesta, ajutoarele se dau `n func]ie de consumurile de energie termic\, acestea din urm\ fiind dimensionate, la r=ndul lor, dup\ zone de temperatur\ [i num\rul de camere ale locuin]ei. Suceava face parte din zona rece, al\turi de alte 14 jude]e, situ=ndu-se dup\ jude]ul Harghita.
Potrivit OUG nr. 70/2011, primarii au obliga]ia de a face lunar, pentru cel pu]in 60% dintre beneficiari, p=n\ la `nceputul sezonului rece urm\tor, anchete sociale pentru verificarea veridicit\]ii datelor `nscrise `n declara]iile pe propria r\spundere privind componen]a familiei [i veniturile acesteia. Declararea unui num\r mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici dec=t cele reale, `n scopul v\dit de a ob]ine foloase materiale necuvenite, constituie infrac]iune de fals, uz de fals sau `n[el\ciune, dup\ caz, [i se pedepse[te potrivit dispozi]iilor Codului Penal. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Meci de Liga V-a întrerupt după o încăierare generală între jucători și spectatori

Cazul meciului dintre Polul Nord Brodina și Unirea Salcea va ajunge miercuri pe masa Comisiei …

No comments

  1. In an preelectoral , primarul nu va avea nici un interes sa faca economie la banii publici . Asa ca pe liste se vor regasi iarasi oameni cu chioscuri prin bazar si o multime de indivizi care au proprietati in zona rurala . Adica jaful continua .