Monday , November 28 2022

Prima editie a unui concurs interdisciplinar initiat de ISJ Suceava a avut loc la Putna

113 elevi din 14 jude]e (Ia[i, Ialomi]a, Vrancea, Prahova, Br\ila, Arad, Salaj, Arad, Alba, Dolj, Ilfov, Vaslui, Suceava [i Harghita) s-au adunat la Putna pentru a participa la provocarea lansat\ prin acest concurs, aceea de a eviden]ia interferen]a celor dou\ discipline, Limba rom=n\ [i Religia, [i de a reliefa simultaneitatea lor `n textele literare din programa [colar\.

 

Comuna Putna a g\zduit, `n acest weekend, prima edi]iei a Concursului na]ional interdisciplinar de Literatur\ rom=n\- Religie, competi]ie ini]iat\ [i coordonat\ de Inspectoratul {colar al Jude]ului Suceava [i adresat\ elevilor de gimnaziu [i liceu.
113 elevi din 14 jude]e (Ia[i, Ialomi]a, Vrancea, Prahova, Br\ila, Arad, Salaj, Arad, Alba, Dolj, Ilfov, Vaslui, Suceava [i Harghita) s-au adunat la Putna pentru a participa la provocarea lansat\ prin acest concurs, aceea de a eviden]ia interferen]a celor dou\ discipline, Limba rom=n\ [i Religia, [i de a reliefa simultaneitatea lor `n textele literare din programa [colar\.
„Concursul ini]iat de c\tre I{J Suceava a impresionat Ministerul Educa]iei care a facut tot posibilul ca `ntr-o asemnea perioad\ de austeritate s\ includ\ concursul nostru, pentru prima dat\, `n Calendarul concursurilor na]ionale [colare cu finan]are M.E.C.T.S. pentru anul [colar 2010-2011”, a declarat, Rita C`ntiuc, inspector [colar de specialitate din cadrul I{J Suceava.
Festivitatea de deschidere a avut loc s=mb\t\, 14 mai, `ncep=nd cu orele 8:30, `n Sala Tronului de la M\n\stirea Putna, cuv=ntarea de bun venit fiind rostit\ de ~nalt Preasfin]itul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor care a binecuv=ntat festivitatea [i a invitat oaspe]ii s\ se aplece asupra acestui centru spiritual [i cultural de o importan]\ universal\, respectiv cetatea Putnei.
La festivitatea de deschidere au mai luat parte Preacuviosul Arhimandrit Melchisedec Velnic, conf. univ. dr., inspector [colar din partea METCS Mina Maria Rusu, lector univ. dr., inspector [colar din cadrul METCS Anca Denisa Petrache, conf. univ. dr. al Facult\]ii de {tiin]e ale Comunic\rii din cadrul Universit\]ii “Apollonia” Ia[i Alexandru S=mbotin, primarul comunei Putna Vasile Hotnogu, inspectorii [colari de specialitate, organizatorii Rita C`ntiuc [i Eleonora Bulboac\ [i p\rintele inspector Gheorghe Hostiuc.
“Nu `nt=mpl\tor Putna g\zduie[te acest concurs, pentru c\ aici ne `ntoarcem mai des cu sufletul [i cu sim]irea c\tre cele sfinte”, a afirmat inspectorul [colar de specialitate din partea METCS, Mina Maria Rusu.
“E un `nceput `ndr\zne] [i frumos care porne[te de la noi sucevenii. Mul]umim tuturor colegilor [i inspectorilor din cadrul METCS care ne-au sprijinit truda noastr\, dar [i celor care au `n]eles c\ doar la Putna putem desf\[ura acest concurs. Sper\m ca `n viitor s\ vorbim de o tradi]ie c=nd ne vom referi la aceast\ competi]ie”, a specificat Rita C`ntiuc.
Etapa final\ a concursului interdisciplinar a constat `n sus]inerea unei probe scrise cu o durat\ de 2 ore, interval în care elevii participan]i, organiza]i pe sec]iuni au redactat o lucrare de tip eseu liber, vizând una dintre temele propuse în regulamentul concursului.
Dup\ sus]inerea probei scrise, oaspe]ii au `ntreprins o excursie tematic\ la obiectivele istorice [i culturale din zon\, iar duminic\  sub emblema “}ara de Sus- Emblem\ a spiritualit\]ii rom=ne[ti”, ace[tia s-au `nt=lnit cu personalit\]i culturale bucovinene.
Obiectivul competi]iei a vizat valorificarea poten]ialului creativ al elevilor, prin dezvoltarea capacit\]ilor acestora de a în]elege [i de a exprima, `n viziunea lor, perspectiva despre lume, despre condi]ia uman\ sau despre art\, `n maniera `n care ele sunt reflectate în literatur\, prin valorificarea elementelor religioase.  (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Flutur: Despre Bucovina trebuie vorbit și luptat în fiecare zi

Săptămâna aceasta a debutat cu manifestări prilejuite de Ziua Bucovinei. Iar ziua de luni a …