Monday , December 5 2022

Pretul actiunilor Bermas a crescut cu 88%

Motivul – firma a r\scump\rat din septembrie p=n\ `n prezent 6% din ac]iunile de pe burs\ n ac]iunile r\scump\rate vor fi utilizate pentru un program de fidelizare a salaria]ilor, care se va derula pe o perioad\ de cel pu]in trei ani n “Se vor stabili criterii `n baza c\rora s\ se aloce ac]iuni salaria]ilor, aceste demersuri urm=nd s\ aib\ efecte benefice asupra viitorului societ\]ii”, a explicat directorul SC Bermas SA, Elena Anisoi

 
SC Bermas SA, produc\torul sucevean de bere a anun]at prin intermediul Ziarului Financiar c\ de la sf=r[itul lunii septembrie a acestui an [i p=n\ `n prezent, Bermas a r\scump\rat de pe pia]a bursier\ 1,28 milioane de ac]iuni, reprezent=nd aproape 6% din capitalul companiei. Suma cheltuit\ `n acest scop a fost de 1,8 milioane de lei – peste 400.000 de euro. De re]inut c\ titlurile r\scump\rate de firm\ au reprezentat 55% din volumul total de ac]iuni Bermas tranzac]ionat de burs\ `n aceast\ perioad\.
Din cauza lichidit\]ii reduse a ac]iunilor produc\torului de bere [i a pachetelor mici scoase la v=nzare disponibile pe burs\, a urcat `n c=teva luni de la 0,8 lei la 1,5 lei pe ac]iune, `n prezent.
Astfel, Bermas a ajuns s\ fie evaluat\ pe burs\ la 7,1 milioane de euro, nivel la care participa]iile de]inute de cei 200 de salaria]i ai societ\]ii se ridic\ la 4,1 milioane de euro.
Ac]ionarii companiei au decis `n prim\vara acestui an s\ r\scumpere un pachet de p=n\ la 8% din ac]iunile firmei, la un pre] de maxim 1,5 lei pe ac]iune, nivel care a fost atins recent li la care titlurile Bermas s-au men]inut `n ultimele s\pt\m=ni.
Ac]iunile r\scump\rate vor fi utilizate pentru un program de fidelizare a salaria]ilor, care se va derula pe o perioad\ de cel pu]in trei ani.
Directorul SC Bermas SA, Elena Anisoi a declarat c\ `n luna aprilie a acestui an `n Adunarea General\ Extraordinar\ a Ac]ionarilor firmei s-a luat decizia de r\scump\rare a ac]iunilor. “~n ceea ce prive[te programul de fidelizare, urmeaz\ s\ se voteze aceast\ propunere `ntr-o nou\ [edin]\ AGA. De-a lungul timpului, majoritatea salaria]ilor au fost fideli societ\]ii, sunt oameni care lucreaz\ de peste 20 de ani `n fabric\. Se vor stabili criterii `n baza c\rora s\ se aloce ac]iuni acestora, aceste demersuri urm=nd s\ aib\ efecte benefice asupra viitorului societ\]ii Bermas, singurul fabricant de bere tradi]ional\ cu tehnologie clasic\ [i cu desfacere regional\, av=nd brand-uri recunoscute. Prin proiectul ce l-am ini]iat, SC Bermas SA va ob]ine o pozi]ie [i mai bun\ pe pia]\, `n condi]iile `n care `n structura ac]ionariatului vor fi majoritari angaja]ii societ\]ii”, a declarat directorul Elena Anisoi.
Conform Ziarului Financiar, avansul ac]iunilor Bermas a determinat fondul de investi]ii `nchis STK Emergent s\-[i diminueze luna trecut\ participa]ia `n companie de la 7,05% la 4,7% din ac]iuni.
Cre[terea puternic\ a ac]iunilor produc\torului de bere sucevean vine `n contrast cu evolu]ia rezultatelor din primele nou\ luni ale anului, c=nd profitul net al Bermas s-a diminuat cu aproape 12% fa]\ de aceea[i perioad\ a anului trecut. Totodat\ `ns\ cifra de afaceri a crescut cu 3,1%. ~n primele nou\ luni ale anului, Bermas a acordat distribuitorilor disconturi de 5,6 milioane de lei, cu 12% mai mari fa]\ de aceea[i perioad\ a anului trecut. Sc\derea profitului `n primele nou\ luni ale acestui an este justificat\ [i de majorarea cu 14% a cheltuielilor cu materiile prime – mal], hamei, orz, orzoaic\, care au cea mai mare pondere `n totalul acestor cheltuieli.
Trebuie remarcat c\ `n paralel cu programul de r\scump\rare de ac]iuni Bermas, anul acesta au fost acordate ac]ionarilor dividende `n valoare de 1,3 milioane de lei. SC Bermas SA a avut o politic\ stabil\ de dividend, fiind una dintre pu]inele companii listate la burs\ care au distribuit dividende `n fiecare an din 2001 p=n\ `n prezent. Asocia]ia Victoria Bermas de]ine 30,8% din ac]iuni iar PAS Bermas de]ine 20,8% din ac]iuni `n timp ce principalul ac]ionar minoritar – fondul de investi]ii STK Emergent, [i-a redus participa]ia sub pragul de 5%. (N.R.)

Vezi si

Tânăr de 20 de ani, prins drogat la volan în Rădăuți

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie 2022, polițiștii suceveni au acționat zilnic pe drumurile …