Wednesday , April 17 2024

Presedintele PNL Crin Antonescu, la Delegatia Permanenta a liberalilor suceveni

N “Cur\]enia politic\ na]ional\ trebuie s\ porneasc\ din interiorul partidelor, de la cel mai mic nivel p=n\ la cel mai `nalt”, spune pre[edintele organiza]iei jude]ene a Partidului Na]ional Liberal, {tefan Alexandru B\i[anu

Ast\zi, Organiza]ia Jude]ean\ a Partidului Na]ional Liberal, are ca invitat la Delega]ia Permanent\ [i Liga Ale[ilor locali pe pre[edintele partidului, Crin Atonescu. ~nt=lnirea va avea loc la Casa de Cultur\ din Suceava, un prilej unic pentru ca problemele ivite pe parcurs `n OJ PNL Suceava s\ fie rezolvate.
“Cu acest prilej se va analiza activitatea Organiza]iei Jude]ene a PNL, se vor adopta m\suri care ]in de dezvoltarea organiza]iei, cu scopul c=[tig\rii alegerilor locale, parlamentare [i preziden]iale ce vor veni, ]in=nd cont de dezastrul `n care a ajuns Suceava [i Rom=nia, dup\ doi ani de guvernare PDL”, a declarat pre[edintele organiza]iei jude]ene a Partidului Na]ional Liberal, {tefan Alexandru B\i[anu. El a mai ar\tat c\ Partidul Na]ional Liberal trebuie s\ devin\ partidul tuturor rom=nilor, care `[i doresc o via]\ mai bun\, o administra]ie local\ [i na]ional\ curat\, demn\, care s\ lucreze pentru cet\]ean, pentru pensionari, pentru popula]ia activ\, pentru urma[ii acestora. {tefan Alexandru B\i[anu a mai spus c\ pentru a se putea atinge acest deziderat, el consider\ c\ una dintre cele mai importante lucruri ce trebuie de f\cut este ca membrii Partidului Na]ional Liberal s\ devin\ modele ale cinstei, corectitudinii, demnit\]ii [i patriotismului na]ional. “~n acest sens, consider c\ to]i cei care au `n s=nge microbul tr\d\rii, a arivismului [i a `mbog\]irii personale prin fraudarea concet\]enilor, nu trebuie s\ mai fie membri ai PNL [i nici a unui alt partid politic din Rom=nia. Am observat de-a lungul timpului c\ to]i `navu]i]ii peste noapte din banii publici se aciueaz\ `n permanen]\ la partidele politice aflate la guvernare. De aceea consider c\ ace[tia trebuiesc sco[i `n afara vie]ii politice de toate partidele, pentru c\ altfel, numai [i numai ei vor face jocurile `n interiorul acestor forma]iuni, nel\s=nd loc oamenilor cinsti]i, corec]i, pe care partidele aflate la guvernare `i au. Cur\]enia politic\ na]ional\ trebuie s\ porneasc\ din interiorul partidelor, de la cel mic nivel p=n\ la cel mai `nalt. Numai a[a `n viitoarele func]ii de conducere vor avea posibilitatea s\ accead\ membri de partid one[ti, bine instrui]i, capabili s\ reformeze statul  [i Rom=nia, `n ansamblul ei. Pe aceast\ linie, propun tuturor pre[edin]ilor de organiza]ii jude]ene alte tuturor partidelor politice din Rom=nia s\ nu mai accepte astfel de oameni `n r=ndul forma]iunilor pe care le conduc iar pe cei pe care `i au ca membri, cu sau f\r\ voia celor dint=i, s\ `i elimine pentru a face loc valorilor adev\rate, politicienilor care au m\car un dram de partiotism `n vene”, a mai spus pre[edintele Organiza]iei Jude]ene a Partidului Na]ional Liberal, {tefan Alexandru B\i[anu. El consider\ c\ pre[edintele PNL, Crin Antonescu, ce va fi prezent s=mb\t\ la Suceava, este singurul pre[edinte de partid care `[i dore[te cu adev\rat reforma clasei politice [i reforma statului rom=n. (Neculai RO{CA)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …

No comments

 1. e doar parerea mea
  sunt satul de politica si politicieni
  pentru tineri cine face ceva?
  ai auzit zicand ceva de tineri?

 2. Cat primesti pe comentariu cristi? Cu cat te plateste Flutur? Poate ma angajez si eu ca postac….

 3. hotul sef prezent la intalnirea permanenta cu adjunctiihoti
  se va discuta despre cum sa facem sa furam din nou